สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 25 1. นางสาวภารดี  ก่อสันติรักษ์
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 15 1. นายฤทธิพร  คำทิพร
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 14 1. นางสาวกรรณิการ์  ลุผล
2. นางสาวรุ่งอรุณ  จำเริญไกร
3. นายอาคม  ชินมณี
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
2. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกนก  บุญไธสง
2. นางสาวอมิตา  อยู่เมี่ยง
3. นางสาวอินธุอร  ใยสำลี
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นายสรกฤช  ขวัญเจริญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิณห์จุฑา  ฤทธิ์เดช
2. นายปิยะวัฒน์  นามีผล
3. นายวราวุฒ  อุญนัติ
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
2. นางสาววิมล  แสงนาค
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวจิราวรรณ  ป้องกัน
 
1. นายชานนท์  เชื้อธนะภิญโญ
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ภูธรารักษ์
2. เด็กหญิงชนิตา  ฟักเทศ
3. เด็กหญิงฐิตาภา  กุลจารุหิรัณย์
4. เด็กหญิงปิณิดา  อ่วมอิ่ม
5. เด็กหญิงวรารัตน์  พลไชยสงค์
6. เด็กหญิงศศิวงษ์  จันทะกูล
7. เด็กหญิงอณัฐดา  แย้มสาย
8. เด็กหญิงอำพร  อ่ำชัยภูมิ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ไศลบาท
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78 เงิน 15 1. นางสาวกุลชา  บุญมา
 
1. นางสาวนฤมล  รุ่งแจ้ง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวพริมบูรณี  กำเนิดกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  ปราบนา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกัลยาณี  สิตะคุ
2. นางสาวชลิตา  น้อยติ
3. นางสาวสุดธิตา  ไชยวุฒิ
 
1. นายประวัติ  อุนธุโร
2. นางพัชรียา  อุนธุโร
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 17 1. นายสิทธิศักดิ์  พวกดี
2. นายอิศรา  ทัศนธารากร
 
1. นายชาคริต  เอี่ยมเจริญ
2. นายดนัย  มณีวัณณ์