สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ศิริวนิชยวงศ์
 
1. นางสกุลทิพย์  จรุงจิตต์
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงทาริกา  ฝั้นแบน
2. เด็กหญิงปัทมพร  เทียนไข
3. เด็กหญิงพลอยแก้ว  แก้ววังวร
 
1. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
2. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันทิมา  สายทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐธิยา  ดิษฐสมบูรณ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  สุรินทร์
 
1. นางสาวสรินนา   รักอนันตชัย
2. นางสกุลทิพย์  จรุงจิตต์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กชายปัญญาพร  สุวรรณสาร
2. เด็กชายพงษ์บดินทร์  คำแหงพล
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ศิริิวนิชยวงค์
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางสาวปิยะวรรณ  ลำพุทธา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ฤกษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มคำ
3. เด็กหญิงดวงกมล  ศรารัชต์
4. เด็กหญิงทาริกา  ฝั้นแบน
5. เด็กหญิงธนากรณ์  มีมอญ
6. เด็กชายปัญญาพร  สุวรรณสาร
7. เด็กชายพงษ์บดินทร์  คำแหงพล
8. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  แซ่ขวย
9. เด็กชายศรานุรัตน์  นันตา
10. เด็กชายสรวิศ  อดิศักดิ์ฐิติกุล
11. เด็กชายสหัสวรรษ  สุดดี
12. เด็กชายสิทธิโชค  นุยลา
13. เด็กหญิงสุกัญญา  เปี่ยมทองคำ
14. เด็กชายอธิษฐ์  ศรีภครัชต์
15. เด็กชายอภิสิทธิ  สุรมิตร
16. เด็กหญิงอารยา  จันดาคูณ
17. เด็กหญิงเกตน์นิภา  สุขสราญ
18. เด็กหญิงเมิง  ตาใส
 
1. นายชาติชาย  อ่อนเจริญ
2. นางสาวธิชาพร  แก้วแสงแจ่ม
3. นายวรชา  ยุกตานนท์
4. นายอมรชัย  รุ่งสุวรรณรัชต์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพลอยแก้ว  แก้ววังวร
 
1. นายชานนท์  เชื้อธนะภิญโญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงทาริกา  ฝั้นแบน
 
1. นายชานนท์  เชื้อธนะภิญโญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงดวงกมล  ศรารัชต์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  สุดดี
 
1. นางสาวมยุรี  เดชแพง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เปี่ยมทองคำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ต้นกันยา
3. เด็กหญิงเมิง  ตาใส
 
1. นางพัชรียา  อุนธุโร
2. นายประวัติ  อุนธุโร