สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 33 1. นายภูริวัชร์  นิธิปรีชาพงศ์
 
1. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายอาทิตย์  แสนสุวรรณ
 
1. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวณัฐมณ  โชคเจริญ
2. นางสาวมีนรญา  บุตรธนู
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
2. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสหัสวรรษ  สุดดี
 
1. นางมยุรา  แสงสุวรรณ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 14 1. นางสาวมีนรญา  บุตรธนู
 
1. นางสาวธัญวลัย  อติชาติ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสรวิศ  อดิศักดิ์ฐิติกุล
2. เด็กชายสิทธิโชค  นุยลา
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นายสรกฤช  ขวัญเจริญ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกิติยา  นามวิเศษภักดี
2. นางสาวนิตยา  จันลา
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นายสรกฤช  ขวัญเจริญ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธราธร  งามพจนวงศ์
 
1. นางปรียา  จันทร์ดอน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายนราธร  งามพจนวงศ์
 
1. นางสรกฤช  ขวัญเจริญ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 1. นางสาวจิราพร  ทรัพย์อยู่
2. นางสาวบุษยาพร  ชอบจิตร
 
1. นางกุหลาบ  เจียมอุทิศศักดิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัคจิรา  นกเขา
 
1. MissChantal Enyah  Akoro
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายวีระชัย  แซ่หล่ำ
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  ศุภรณ์พานิช
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 23 1. นายสุภนัย  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  ศุภรณ์พานิช
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจันทิมา  พันยา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปาลิไลยก์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 23 1. นายกิตติพงษ์  ชาติเพียร
2. นางสาวอลิษา  นันจรัส
 
1. นางสาวมยุรี  เดชแพง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนิภาพร  ยะพลหา
2. นางสาวลดาวัลย์  ตอสูงเนิน
3. นางสาวสุวิมล  ประทุมพงษ์
 
1. นายประวัติ  อุนธุโร
2. นางพัชรียา  อุนธุโร