สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ศิริวนิชยวงศ์
 
1. นางสกุลทิพย์  จรุงจิตต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 33 1. นายภูริวัชร์  นิธิปรีชาพงศ์
 
1. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายอาทิตย์  แสนสุวรรณ
 
1. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 25 1. นางสาวภารดี  ก่อสันติรักษ์
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงอำพร  อ่ำชัยภูมิ
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 15 1. นายฤทธิพร  คำทิพร
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงทาริกา  ฝั้นแบน
2. เด็กหญิงปัทมพร  เทียนไข
3. เด็กหญิงพลอยแก้ว  แก้ววังวร
 
1. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
2. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 14 1. นางสาวกรรณิการ์  ลุผล
2. นางสาวรุ่งอรุณ  จำเริญไกร
3. นายอาคม  ชินมณี
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
2. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปัญญาพร  สุวรรณสาร
2. เด็กชายพงษ์บดินทร์  คำแหงพล
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
2. นางสกุลทิพย์  จรุงจิตต์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวณัฐมณ  โชคเจริญ
2. นางสาวมีนรญา  บุตรธนู
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
2. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสหัสวรรษ  สุดดี
 
1. นางมยุรา  แสงสุวรรณ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 14 1. นางสาวมีนรญา  บุตรธนู
 
1. นางสาวธัญวลัย  อติชาติ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันทิมา  สายทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐธิยา  ดิษฐสมบูรณ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  สุรินทร์
 
1. นางสาวสรินนา   รักอนันตชัย
2. นางสกุลทิพย์  จรุงจิตต์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกนก  บุญไธสง
2. นางสาวอมิตา  อยู่เมี่ยง
3. นางสาวอินธุอร  ใยสำลี
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นายสรกฤช  ขวัญเจริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสรวิศ  อดิศักดิ์ฐิติกุล
2. เด็กชายสิทธิโชค  นุยลา
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นายสรกฤช  ขวัญเจริญ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกิติยา  นามวิเศษภักดี
2. นางสาวนิตยา  จันลา
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นายสรกฤช  ขวัญเจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธราธร  งามพจนวงศ์
 
1. นางปรียา  จันทร์ดอน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายนราธร  งามพจนวงศ์
 
1. นางสรกฤช  ขวัญเจริญ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิณห์จุฑา  ฤทธิ์เดช
2. นายปิยะวัฒน์  นามีผล
3. นายวราวุฒ  อุญนัติ
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
2. นางสาววิมล  แสงนาค
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กชายปัญญาพร  สุวรรณสาร
2. เด็กชายพงษ์บดินทร์  คำแหงพล
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ศิริิวนิชยวงค์
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางสาวปิยะวรรณ  ลำพุทธา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  ลุผล
2. นางสาวรุ่งอรุณ  จำเริญไกร
3. นายอาคม  ชินมณี
 
1. นางสาวจันทรา  บุญขาว
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ฤกษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มคำ
3. เด็กหญิงดวงกมล  ศรารัชต์
4. เด็กหญิงทาริกา  ฝั้นแบน
5. เด็กหญิงธนากรณ์  มีมอญ
6. เด็กชายปัญญาพร  สุวรรณสาร
7. เด็กชายพงษ์บดินทร์  คำแหงพล
8. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  แซ่ขวย
9. เด็กชายศรานุรัตน์  นันตา
10. เด็กชายสรวิศ  อดิศักดิ์ฐิติกุล
11. เด็กชายสหัสวรรษ  สุดดี
12. เด็กชายสิทธิโชค  นุยลา
13. เด็กหญิงสุกัญญา  เปี่ยมทองคำ
14. เด็กชายอธิษฐ์  ศรีภครัชต์
15. เด็กชายอภิสิทธิ  สุรมิตร
16. เด็กหญิงอารยา  จันดาคูณ
17. เด็กหญิงเกตน์นิภา  สุขสราญ
18. เด็กหญิงเมิง  ตาใส
 
1. นายชาติชาย  อ่อนเจริญ
2. นางสาวธิชาพร  แก้วแสงแจ่ม
3. นายวรชา  ยุกตานนท์
4. นายอมรชัย  รุ่งสุวรรณรัชต์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.99 ทอง 12 1. เด็กชายพิชิตชัย  เข็มพันธุ์
 
1. นางสมจิตร  ปลาบู่ทอง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.98 ทอง 12 1. นายอาคม  ชินมณี
 
1. นายสมคิด  ไชยนาน
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวกมลทิพย์  ฝากมิตร
2. นางสาวกุลชา  บุญมา
3. นางสาวขวัญทิวา  ท่วงที
4. นางสาวจิราวรรณ  ป้องกัน
5. นางสาวชลลดา  ธำรงโชติ
6. นางสาวฑิตยา  มาชื่น
7. นางสาวดวงใจ  อินทะ
8. นางสาวนิตติยา  สร้อยงาม
9. นางสาวปัญชลี  รุ่งทวีมนัสชัย
10. นางสาววริศรา  จำลอง
11. นางสาวศศิธร  ปาทาน
12. นางสาวสุนิสา  เรืองแสง
13. นางสาวสุุภาภรณ์  คำเทศ
14. นางสาวอภิญญา  หงษ์ทอง
15. นางสาวเจนจิรา  ไชยโชติ
 
1. นางกุหลาบ  เจียมอุทิศศักดิ์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 1. นางสาวจิราพร  ทรัพย์อยู่
2. นางสาวบุษยาพร  ชอบจิตร
 
1. นางกุหลาบ  เจียมอุทิศศักดิ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวจิราวรรณ  ป้องกัน
 
1. นายชานนท์  เชื้อธนะภิญโญ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพลอยแก้ว  แก้ววังวร
 
1. นายชานนท์  เชื้อธนะภิญโญ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงทาริกา  ฝั้นแบน
 
1. นายชานนท์  เชื้อธนะภิญโญ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวตันหยง  แก้วนพรัตน์
 
1. นายชานนท์  เชื้อธนะภิญโญ
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ภูธรารักษ์
2. เด็กหญิงชนิตา  ฟักเทศ
3. เด็กหญิงฐิตาภา  กุลจารุหิรัณย์
4. เด็กหญิงปิณิดา  อ่วมอิ่ม
5. เด็กหญิงวรารัตน์  พลไชยสงค์
6. เด็กหญิงศศิวงษ์  จันทะกูล
7. เด็กหญิงอณัฐดา  แย้มสาย
8. เด็กหญิงอำพร  อ่ำชัยภูมิ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ไศลบาท
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัคจิรา  นกเขา
 
1. MissChantal Enyah  Akoro
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิณห์จุฑา  ฤทธิ์เดช
 
1. MissChantal Enyah  Akoro
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายวีระชัย  แซ่หล่ำ
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  ศุภรณ์พานิช
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 23 1. นายสุภนัย  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  ศุภรณ์พานิช
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78 เงิน 15 1. นางสาวกุลชา  บุญมา
 
1. นางสาวนฤมล  รุ่งแจ้ง
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวพริมบูรณี  กำเนิดกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  ปราบนา
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ศรีเลิศ
2. นางสาวพรรณราย  พลับแจ้ง
3. นางสาวมีนรญา  บุตรธนู
4. นางสาวมุกดา  นุ้ยสุข
5. นางสาวไพริน  สิทธิโชคศิริ
 
1. นางสาวพิชชุดา  น่วมนองบุญ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอังศรารัตน์  เย็นทรัพย์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปาลิไลยก์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจันทิมา  พันยา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปาลิไลยก์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงดวงกมล  ศรารัชต์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  สุดดี
 
1. นางสาวมยุรี  เดชแพง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 23 1. นายกิตติพงษ์  ชาติเพียร
2. นางสาวอลิษา  นันจรัส
 
1. นางสาวมยุรี  เดชแพง
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เปี่ยมทองคำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ต้นกันยา
3. เด็กหญิงเมิง  ตาใส
 
1. นางพัชรียา  อุนธุโร
2. นายประวัติ  อุนธุโร
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนิภาพร  ยะพลหา
2. นางสาวลดาวัลย์  ตอสูงเนิน
3. นางสาวสุวิมล  ประทุมพงษ์
 
1. นายประวัติ  อุนธุโร
2. นางพัชรียา  อุนธุโร
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกัลยาณี  สิตะคุ
2. นางสาวชลิตา  น้อยติ
3. นางสาวสุดธิตา  ไชยวุฒิ
 
1. นายประวัติ  อุนธุโร
2. นางพัชรียา  อุนธุโร
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปัญญาพร  สุวรรณสาร
2. เด็กชายพงษ์บดินทร์  คำแหงพล
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นางมยุรา  แสงสุวรรณ์
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลชา  บุญมา
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทาริกา  ฝั้นแบน
 
1. นางสาวพรพรรณ  งามโรจน์
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิณห์จุฑา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 17 1. นายสิทธิศักดิ์  พวกดี
2. นายอิศรา  ทัศนธารากร
 
1. นายชาคริต  เอี่ยมเจริญ
2. นายดนัย  มณีวัณณ์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายพงศกร  ปั่นสันเทียะ
2. นายสุวรรณรัชฉ์  สิงหเสนี
 
1. นายชาคริต  เอี่ยมเจริญ
2. นายดนัย  มณีวัณณ์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ฤกษ์
2. เด็กหญิงดวงกมล  ศรารัชต์
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  แซ่ขวย
 
1. นายประวัติ  อุุนธุโร
2. นางพัชรียา  อุนธุโร
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกุล  ภูกองไชย
2. นางสาวพรรณวิภา  น้ำเงิน
3. นางสาวไพริน  สิทธิโชคศิริ
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นางประณีต  จูจรูญ