สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีศักดิ์ดา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บุตรสันเทียะ
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนาทิพย์  ไผทสิทธิกุล
2. เด็กหญิงพีรดา  จิตเหล่าอาพร
3. เด็กชายสราวุฒิ  บุตรดี
 
1. นางสาวรัชฎาพร  พุทซาคำ
2. นางสาวสุภัทรา  เหรียญเกษมสกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวิกานต์  ท้วมวรเดช
2. เด็กหญิงวรนารี  ท้วมมีชัย
 
1. นางบุษบา  โหระวงศ์
2. นางสาวพรพัสนันท์  แสนสีสม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูริชัย  นรินทรางกูร
2. นายศักดิ์นนท์  เสริมรัตน์
 
1. นายเด่น  จิตวิขาม
2. นางสาวพิกุล  แสนชัยนาท
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  เศษสวย
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เลิศรุจิวณิช
3. เด็กหญิงอัครยา  โคตะนนท์
 
1. นางจำรัส  ไขกระโทก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สนธิชัย
2. เด็กหญิงกัญญณัต  อาทรวรกุล
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทร์สุข
2. นายนาราวินท์  วิชชากรทวีรัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยนันท์  สิริลาภพร
2. นายวิโรจน์  เหมบัณฑิตย์
3. นายเศรษฐพงษ์  แก้วนอก
 
1. นายปรีชา  สุศิืริ
2. นายสมพงษ์  ไชยวงษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.31 ทอง 10 1. เด็กหญิงภาวิณี  ภู่พันธุ์ทองคำ
 
1. นายสุธา  แสงเสน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวรรณา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวรุจิเรข  ฉอยทิม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายครรชิต  จันทร์ผล
2. เด็กหญิงเรณุกา  ศรีเมือง
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ชัยสิทธิ์สงวน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐานพัฒน์  พิมายกลาง
2. นางสาวอรุชา  สมไทย
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. นายปราศรัย  เจตสันติ์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลมาศ  เจริญวิทยวรกุล
2. เด็กหญิงนภารัตน์  เกิดกลาง
3. เด็กหญิงปาหนัน  ปุ๊ดถา
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงหขจร
5. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ทีปกรถิรกุล
6. เด็กหญิงมนิดา  เหมือนมัย
7. เด็กหญิงมุกมณี  ฤทธิ์เดช
8. เด็กหญิงยุวดี  ดีศรี
9. เด็กหญิงรตวรรณ  พึ่งสว่าง
10. เด็กหญิงลักษมณ  ศรีปานเงิน
11. นางสาววรรณพร  เพียรไธสง
12. เด็กหญิงสุชานุช  พิมพ์สวรรค์
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  มงกุฎ
14. เด็กหญิงอริศา  ตั้งจิตต์สุนทร
15. เด็กหญิงแสนนภา  คงพิชน
 
1. นายวัชรชัย  ถาวรานุรักษ์
2. นางบุญหยง  ถาวรไทย
3. นายเทวัญ  วงเวียน
4. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  สังสดมภ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภสุตา  สุขเจริญ
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรประภา  แก้ววิเศษ
 
1. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์อาษา
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแสงรวี  คลังมณี
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารีศิลป์  ส่องแสง
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงษ์พัฒน์  พึ่งพัฒน์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วคำกอง
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  เสถียรวัฒนกุล
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิลป์ดอนบม
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  จิตจันทึก
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
2. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งพิรุณ  บุญเปล่ง
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวธนิสรา  ศรีจักรโคตร์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  บัวประทุม
2. นางสาวกมลลักษณ์  คชรัตน์
3. นางสาวณัฏฐธิดา  จันทร์บัว
4. เด็กชายณัฐพล  เอ็มรัตน์
5. เด็กหญิงทิตวีร์  วงศ์เยาว์
6. เด็กหญิงธัญดา  ธนชัยไกรกุล
7. นางสาวนภัสสร  เนื่องรินทร์
8. นางสาวนิธิพรรณ์  วิทยากุล
9. เด็กหญิงนิภาธร  สุโภคา
10. นางสาวนิภาพรรณ  วิถึ
11. เด็กหญิงพรพรรณ  สุภาพ
12. เด็กหญิงพรรณพัสสา  พีรพัฒนโรดม
13. เด็กหญิงพัชรี  อ่อนนิ่ม
14. นายพันธกานต์  มีสุวรรณ
15. เด็กชายภูมิศิริ  ก้อนเงิน
16. นายรณกร  เหล่าคุ้ม
17. นายวรปรัชญ์  ซื่อขิ่ง
18. เด็กชายสหัสวรรษ  สุขเอี่ยม
19. นางสาวสุพัตรา  กล้าหาญ
20. นางสาวสุรีย์รัตน์  ภู่ประดิษฐ์
21. นางสาวหัทยา  จันทร์ศิริ
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นายสุรพล  บุญรอด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 7 1. นางสาวช่อทิพย์  บุญมาวงศ์
 
1. นายสุรพล  บุญรอด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุวรรณ
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกร  ศรีกัญจนวิโรจน์
2. เด็กชายก่อเขตต์  บุญตอบ
3. เด็กชายก้าวพล  พรมอุทิศ
4. เด็กหญิงจิตรลดา  เทพประเสริฐ
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ตันเจริญ
6. เด็กชายภัทรพล  ทองเหลือง
7. เด็กหญิงวารีรัตน์  บุญพันธุ์
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงสาย
 
1. นายรัชชานนท์  น้อมรับพร
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  จตุรพรทรัพย์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์เคลือ
3. เด็กหญิงณัฐธัญญา  วีสี
4. เด็กหญิงณิฐชานันท์  พิพิธภวนันท์
5. เด็กหญิงธมนวรรณ  รัชตะกุลพงศ์
6. เด็กหญิงโชติมา  สธูป
 
1. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
2. นายรชานนท์  น้อมรับพร
3. นางสาวจุฑามาศ  แสนทวีสุข
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรณอร  อ่อนศรี
2. นางสาวพิชชาภา  สิริปัญญาไว
3. นางสาวภัทรจาริน  โทนผุย
4. นางสาววรารัตน์  รัตนตรัยวงศ์
5. นางสาวศรุดา  บุญภา
6. นางสาวศิรดา  วัฒนศิลป์
7. นางสาวศุภาวดี  เสือโภชน์
 
1. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
2. นายรชานนท์  น้อมรับพร
3. นางสาวจุฑามาศ  แสนทวีสุข
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. นายทรงพล  ภิญโญยิ่ง
 
1. นางเปรมปรีดิ์  ตุลย์วัฒนางกูร
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 4 1. นายกฤศ  ฤทธิ์มงคลกาญจน์
2. นายชานนท์  กิจไพศาล
3. นางสาวฐิตา  ชินทศักดิ์
4. นางสาวนัทธมน  ชนิดกิจเจริญพร
5. นางสาวพิมพิมล  อินทรรัสมี
 
1. นางเปรมปรีดิ์  ตุลย์วัฒนางกูร
2. Mr.Andrew David  Munday
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกกาญจน์  จันทรังศรี
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวถนอมวรรณ  เงินงาม
2. นางสาวสาธิตา  หาเรือนชีพ
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  งามเจริญ
2. นางประถมาภรณ์  ทองดี
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลาวัณย์ลักษณ์
2. นายภีมวัศ  งามสม
 
1. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ
2. นายนริศวร์  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงธรนันท์  เหลืองหลีกภัย
2. เด็กชายแสนรักษ์  นิมิตหลิวพานิชย์
 
1. นายนริศวร์  สุจิตต์ธรรมคุณ
2. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวพล  แจ้งวัฒน์วงศ์
2. เด็กชายปิฎก  ตันติศักดิ์
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นายวีระยุทธ์  คุ้มโภคา
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทนง  วงศ์งามขำ
2. นายภูมิภาส  นพไธสง
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนรี  ขออาพัด
2. นายอดิศร  วัฒนา
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นายสมทรัพย์  รัตนมนตรีชัย
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.2 ทอง 8 1. นางสาวปวีณา  คำยาง
2. นางสาวพิชชาภา  จรีภรณ์พงษ์
3. นางสาวพิมพ์มาดา  ธิติธาดาพิพัฒน์
 
1. นายสมภพ  บุญญา
2. นางสาวพุทธชาติ  เรืองฤทธิ์