สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตรีภพ
 
1. นางชนกชนม์  แหยมประสงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 6 1. นางสาวภัสสร  ธรรมบัวชา
 
1. นางสาวอัญชนา  ตันวิเชียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 11 1. นางสาวมัณฑนา  เศรษฐพฤกษา
 
1. นายณฐพรรษ  พู่พวง
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 10 1. นางสาวกชกร  เมฆศิรินภาพงศ์
2. นางสาวอริสรา  เอี่ยมวงษา
3. นางสาวอริสา  ทองพุ่ม
 
1. นางสาวพรพัสนันท์  แสนสีสม
2. นางณัฏฐณัฐ  นุ่มนวล
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพล  รุ่งทวีหิรัญ
2. นายภาณุกร  โทอาสา
3. นายรัฐธนินท์  ศิริอริยโภคิน
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  โสตะจินดา
2. นางชนธิชา  เศตะพราหมณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญรัศม์  วิตนากร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประนัดโส
3. เด็กหญิงสุปวีณ์  ปิยะวงษ์
 
1. นางสาวพิกุล  แสนชัยนาท
2. นายวราฤทธิ์  ก๊าสอุไร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เพียรอ่อน
2. เด็กชายวรรณวัตร  ชื่นชอบสุข
3. เด็กชายอิสรราษฎร์  ลิขิตธรรม
 
1. นายนาราวินท์  วิชชากรทวีรัตน์
2. นายทวีพงศ์  สูตรภาษานนท์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวกาญจญ์ชิษา  องตอง
2. นายจักราวุฒิ  พิทักษ์กาญจนกุล
3. นางสาวศิรประภา  มูลสูตร
 
1. นางสาวรพีพรรณ  สุคนธวงศ์
2. นายนาราวินท์  วิชชากรทวีรัตน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. นายจักรรินทร์  เสพสวัสดิ์
2. นายธนกฤต  ทองนพคุณ
3. นายธนากร  เกิดพรม
4. นายพฤทธิ์พงศ์  ปัญญาบุญ
5. นายสรวีร์  วีระพงษ์
 
1. นางนภัสนนท์  ปั้นเก่า
2. นางสาวชรินทร์รัตน์  พรมสิทธิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายณัฐพงศ์  เรียบร้อย
2. นายธรรมรินท์  สรรพวัฒน์
3. นายศุภกร  สมัยสุข
4. นายอดิศักดิ์  ป้องศรี
5. นายอานนท์  เสรีชัยวณิช
 
1. นายสุรพล  บุญรอด
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายณัฐวัสส์  ชะโกฎ
 
1. นายสุรพล  บุญรอด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  ตรีชมวารี
 
1. นายสุรพล  บุญรอด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเพชรชฎา  ศรีธนะรัตน์
 
1. นางสาวศุลีพร  ปิ่นนัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภีมวัศ  งามสม
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุวรรณ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเพชฎา  ศรีธนะรัตน์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุวรรณ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวนัทธมน  ชนิดกิจเจริญพร
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุวรรณ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79.75 เงิน 5 1. นางสาวจิระชนะ  ภูกองชนะ
 
1. นางสาวอุลิตา  ทีเกาะ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชราณัฏฐ์  วงศ์ธานุวัฒน์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  เจ๊กมะดัน
3. เด็กชายศุภวิชญ์  หน่องพงษ์
4. เด็กชายอธิป  สุทธิกันต์
5. เด็กหญิงไอรดา  ล้ำประเสริฐ
 
1. นางเปรมปรีดิ์  ตุลย์วัฒนางกูร
2. Mr.Andrew David  Munday
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวพรกมนวัฒน์  เมฆสิริพัทร์
 
1. นายสถาพร  เผือกมุ่ย
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายวงศกร  เรืองเพิ่มพูล
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนาศิณี  รัตนผาสุข
2. เด็กหญิงวิภาดา  นิยมการ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ทัดแก้ว
 
1. นางปราณี  ดีแสน
2. นางสาวนิตยา  ชัยมงคล
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธิติวุฒิ  วุฒิเวคินสกุล
 
1. นางศักดิ์ศรี  ศรีพรมสุข
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นางสาวรักดาว  ราชภักดี
2. นางสาวอริสา  สมไทย
 
1. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ
2. นายนริศวร์  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  กลีบนิล
2. นายหฤษฎ์  สุทธิศักดิ์ศรี
3. นายอาทิตย์  ทรัพย์แสนยากร
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 1. นางสาวกรกนก  ลิขิตธรรม
2. นางสาวจิิณณพัต  ศักดิ์สังวร
3. นางสาวพรพรรณ  คำทะเนตร
4. นายพันธกานต์  วรารักษ์
5. นางสาวพิมพ์ชนก  นิ่มวรรณัง
6. นายรวิพล  ใจประเสริฐ
 
1. นายสมภพ  บุญญา
2. นางโสภา  คุณะศรี
3. นางอัญชุลี  วิชัย
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  สีอินทร์
2. เด็กหญิงศุภัชฌา  เศวตตานุสรณ์
3. เด็กหญิงสิรภัทร  ป้องสุ
 
1. นายสมภพ  บุญญา
2. นางสาวพุทธชาติ  เรืองฤทธิ์