สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายนิธินันท์  วสุนรเสฏฐ์
 
1. นางสาวพรมมารินทร์  แทนรินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวการชฎา  อุษานภวิถี
 
1. นางวิไลลักษณ์  นวลละออง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัสส์   อยู่ดี
 
1. นายไพรัช  วงศ์ศรีตระกูล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวกฤติมา  นาคประเสริฐ
2. นางสาวญาณิศา  รอดพึ่งผา
3. นางสาวเกสวราภรณ์  เอื้อพรประพันธ์
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทร์สุข
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายคุณนิธิ  ตรีเจริญสมบูรณ์
2. เด็กชายธีรเมธ  วรรณสุข
 
1. นางวรรณี  แสงเดือนฉาย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายพิพัฒน์  มงคลเพิ่มพูน
2. นางสาววาริศา  ทรัพย์มามูล
 
1. นางสาวปรางพร  พงษ์ประเสริฐ
2. นายปราโมทย์  จันลองรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนทัต  บุญรอด
2. เด็กชายธนพัฒน์  มณฑาพงษ์
3. เด็กชายธีรวุฒืิ  มะกา
4. เด็กหญิงนทีกานต์  ทองประเสริฐ
5. เด็กชายลัภนพฤทธิ์  ศิรินพ
 
1. นายสุรพล  บุญรอด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชญานุช  เล็กงามเอก
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุวรรณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชญตา  สุนทรการวิโรจน์
 
1. นางสาวอุลิตา  ทีเกาะ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65.3 ทองแดง 8 1. นายพัสกร  เรืองคณิตกุล
 
1. นางสาวอุลิตา  ทีเกาะ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญกร  ท่าวัง
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายขวัญชัย  มีทรัพย์
2. นางสาวณัฐพัชร  ปรีชาพีชคุปต์
3. นางสาวธมนวรรณ  ฮวดสกุล
4. นางสาวบุษยา  รัศมีรัตน์
5. นายพชร  แก้วจันทึก
 
1. นายทวีรักษ์  เจียมวรกุลชัย
2. นางสาวธฤษวรรณ  ศิริพรหม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  สุวรรณชาติ
2. เด็กชายพัชรพล  ปลื้มมะลัง
 
1. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
2. นายวันชัย  แคล้วภัย
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 9 1. เด็กชายจารุภพ  ชูศักดิ์วรกุล
2. เด็กชายจิรายุ  เหมวัฒน์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
2. นายวันชัย  แคล้วภัย
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐดนัย  โพธิ์พา
2. เด็กชายสิรภพ  ศิริชัยวัฒนา
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 22 1. นายธนกฤต  ทองนพคุณ
2. นายสรวีร์  วีระพงษ์
 
1. นายวีระยุทธ์  คุ้มโภคา
2. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์