สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจุฑามาศ  ตาละอุปละ
2. นายณัฐธีร์  ศุภฤกษ์หิรัญ
 
1. นางธัญญาดา  ผดุงโยธี
2. นางวิไลลักษณ์  นวลละออง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาธเนศ  หลงประดิษฐ์
 
1. นายอุเทน  เศวตกุญชร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิรสิญจ์  เจริญเรืองเลิศ
2. เด็กหญิงลักษณ์ติกาล  เฮียงโฮม
 
1. นางชนธิชา  เศตะพราหมณ์
2. นางสาวสุดาวัลย์  โสตะจินดา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอาชา  บ่อบัวทอง
 
1. นายสุนทร  มูลศาสตร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นายจักรกฤษณ์  เอกโยธินวงศ์
 
1. นางสาวภัทรานี  ไชยสุวรรณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงญาดา  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพีรยา  สงบุตร
3. เด็กหญิงอาภา  โสณวิชิตานนท์
 
1. นางวรรณี  แสงเดือนฉาย
2. นางสาวทัศนีย์  กวาดชัยภูมิ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 10 1. นางสาวญาณิน  ตั้งศุภพรชัย
2. นางสาวภัทรภร  สมพงษ์
3. นางสาวศศิกานต์  อรุณรัตนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ดอกนารี
2. นางสาวสุธารัตน์  นักลำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพศวีร์  สายปัญญา
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  มีชัย
 
1. นายวรชัย  เดชบรรทม
2. นางสาวอุไรพร  กองแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 6 1. นายจารุวัฒน์  อรุณไพร
2. นายพงศ์พิสิฐ  กาญจนะ
 
1. นายสมพงษ์  ไชยวงษ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พฤคณา
2. เด็กหญิงณัฐญา  เพชรย้อย
 
1. นางสาวปรางพร  พงษ์ประเสริฐ
2. นางอรุณรัตน์  จิตสุนันท์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนภูมิ  หล้าเถิง
 
1. นางสาวอุลิตา  ทีเกาะ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนพณัฐ  บุญเรือง
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  งามเจริญ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 5 1. นายบุรภัทร  รุ่งลักษมีศรี
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  งามเจริญ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณิชากร  อมรพิพัฒนานนท์
2. เด็กหญิงทวีติยา  ขอพึ่งด่านกลาง
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  งามเจริญ
2. นางประถมาภรณ์  ทองดี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวขวัญชนก  ใจดี
2. นางสาวนันท์นภัส  พึ่งพูล
3. นางสาวปุณยนุช  ถิ่นจันทร์
4. นายภูมิพัฒน์  ง้าวสุวรรณ
5. นายมณฑล  แซ่ตั้ง
6. นางสาวสิริรัตน์  พรมชาติ
7. นางสาวสิริโสภา  สุ่มมาตย์
8. นางสาวสุจิตรา  พุ่มจีน
9. นางสาวสุทาธาร  นกวิเชียร
10. นางสาวอุมาพร  ผดุงเกียรติวัฒนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ชัยสิทธิ์สงวน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นายกันตพงศ์  แก้วสิมมา
2. นางสาวชลลดา  สอนขำ
3. นายสุรชัย  อินตา
 
1. นางปราณี  ดีแสน
2. นางสาวกาญจนาภา  วัฒนธรรม
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอธิป  สุทธิกันต์
2. เด็กหญิงอางจณาพร  เสฏฐัตต์
 
1. นางศักดิ์ศรี  ศรีพรมสุข
2. นางลำพูน  ระดาบุตร
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภควัต  เอกโยธินวงศ์
2. เด็กชายภูมิบดี  แพรัตน์
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายกรวิชญ์  อนุตตรา
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 18.33 เข้าร่วม 9 1. นายธีระธรรญ์  บุญชัยยะ
2. นายสุรัตน์  ลิ้มเชวง
 
1. นายสมทรัพย์  รัตนมนตรีชัย
2. นายนริศวร์  สุจิตต์ธรรมคุณ