สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายนิธินันท์  วสุนรเสฏฐ์
 
1. นางสาวพรมมารินทร์  แทนรินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวการชฎา  อุษานภวิถี
 
1. นางวิไลลักษณ์  นวลละออง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตรีภพ
 
1. นางชนกชนม์  แหยมประสงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 6 1. นางสาวภัสสร  ธรรมบัวชา
 
1. นางสาวอัญชนา  ตันวิเชียร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีศักดิ์ดา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บุตรสันเทียะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 11 1. นางสาวมัณฑนา  เศรษฐพฤกษา
 
1. นายณฐพรรษ  พู่พวง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนาทิพย์  ไผทสิทธิกุล
2. เด็กหญิงพีรดา  จิตเหล่าอาพร
3. เด็กชายสราวุฒิ  บุตรดี
 
1. นางสาวรัชฎาพร  พุทซาคำ
2. นางสาวสุภัทรา  เหรียญเกษมสกุล
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 10 1. นางสาวกชกร  เมฆศิรินภาพงศ์
2. นางสาวอริสรา  เอี่ยมวงษา
3. นางสาวอริสา  ทองพุ่ม
 
1. นางสาวพรพัสนันท์  แสนสีสม
2. นางณัฏฐณัฐ  นุ่มนวล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวิกานต์  ท้วมวรเดช
2. เด็กหญิงวรนารี  ท้วมมีชัย
 
1. นางบุษบา  โหระวงศ์
2. นางสาวพรพัสนันท์  แสนสีสม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจุฑามาศ  ตาละอุปละ
2. นายณัฐธีร์  ศุภฤกษ์หิรัญ
 
1. นางธัญญาดา  ผดุงโยธี
2. นางวิไลลักษณ์  นวลละออง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาธเนศ  หลงประดิษฐ์
 
1. นายอุเทน  เศวตกุญชร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัสส์   อยู่ดี
 
1. นายไพรัช  วงศ์ศรีตระกูล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพล  รุ่งทวีหิรัญ
2. นายภาณุกร  โทอาสา
3. นายรัฐธนินท์  ศิริอริยโภคิน
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  โสตะจินดา
2. นางชนธิชา  เศตะพราหมณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญรัศม์  วิตนากร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประนัดโส
3. เด็กหญิงสุปวีณ์  ปิยะวงษ์
 
1. นางสาวพิกุล  แสนชัยนาท
2. นายวราฤทธิ์  ก๊าสอุไร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิรสิญจ์  เจริญเรืองเลิศ
2. เด็กหญิงลักษณ์ติกาล  เฮียงโฮม
 
1. นางชนธิชา  เศตะพราหมณ์
2. นางสาวสุดาวัลย์  โสตะจินดา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูริชัย  นรินทรางกูร
2. นายศักดิ์นนท์  เสริมรัตน์
 
1. นายเด่น  จิตวิขาม
2. นางสาวพิกุล  แสนชัยนาท
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอาชา  บ่อบัวทอง
 
1. นายสุนทร  มูลศาสตร์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นายจักรกฤษณ์  เอกโยธินวงศ์
 
1. นางสาวภัทรานี  ไชยสุวรรณ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงญาดา  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพีรยา  สงบุตร
3. เด็กหญิงอาภา  โสณวิชิตานนท์
 
1. นางวรรณี  แสงเดือนฉาย
2. นางสาวทัศนีย์  กวาดชัยภูมิ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 10 1. นางสาวญาณิน  ตั้งศุภพรชัย
2. นางสาวภัทรภร  สมพงษ์
3. นางสาวศศิกานต์  อรุณรัตนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ดอกนารี
2. นางสาวสุธารัตน์  นักลำ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  เศษสวย
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เลิศรุจิวณิช
3. เด็กหญิงอัครยา  โคตะนนท์
 
1. นางจำรัส  ไขกระโทก
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวกฤติมา  นาคประเสริฐ
2. นางสาวญาณิศา  รอดพึ่งผา
3. นางสาวเกสวราภรณ์  เอื้อพรประพันธ์
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทร์สุข
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สนธิชัย
2. เด็กหญิงกัญญณัต  อาทรวรกุล
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทร์สุข
2. นายนาราวินท์  วิชชากรทวีรัตน์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยนันท์  สิริลาภพร
2. นายวิโรจน์  เหมบัณฑิตย์
3. นายเศรษฐพงษ์  แก้วนอก
 
1. นายปรีชา  สุศิืริ
2. นายสมพงษ์  ไชยวงษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เพียรอ่อน
2. เด็กชายวรรณวัตร  ชื่นชอบสุข
3. เด็กชายอิสรราษฎร์  ลิขิตธรรม
 
1. นายนาราวินท์  วิชชากรทวีรัตน์
2. นายทวีพงศ์  สูตรภาษานนท์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวกาญจญ์ชิษา  องตอง
2. นายจักราวุฒิ  พิทักษ์กาญจนกุล
3. นางสาวศิรประภา  มูลสูตร
 
1. นางสาวรพีพรรณ  สุคนธวงศ์
2. นายนาราวินท์  วิชชากรทวีรัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพศวีร์  สายปัญญา
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  มีชัย
 
1. นายวรชัย  เดชบรรทม
2. นางสาวอุไรพร  กองแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 6 1. นายจารุวัฒน์  อรุณไพร
2. นายพงศ์พิสิฐ  กาญจนะ
 
1. นายสมพงษ์  ไชยวงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกสิณา  เกียรสูงส่ง
2. เด็กชายมุฮัมมัด  บินฮาร์
 
1. นางวรรณี  แสงเดือนฉาย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายคุณนิธิ  ตรีเจริญสมบูรณ์
2. เด็กชายธีรเมธ  วรรณสุข
 
1. นางวรรณี  แสงเดือนฉาย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤษณา  สร้อยสน
2. เด็กชายคณิศร  เพชรนิล
3. เด็กหญิงชิชญา  มารอด
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เหลี่ยมจินดา
5. เด็กหญิงเมสิยา  บวกกลาง
 
1. นางอัญชุลี  วิชัย
2. นางกัญญาภัณฑ์  แก้วมณี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. นายจักรรินทร์  เสพสวัสดิ์
2. นายธนกฤต  ทองนพคุณ
3. นายธนากร  เกิดพรม
4. นายพฤทธิ์พงศ์  ปัญญาบุญ
5. นายสรวีร์  วีระพงษ์
 
1. นางนภัสนนท์  ปั้นเก่า
2. นางสาวชรินทร์รัตน์  พรมสิทธิ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.31 ทอง 10 1. เด็กหญิงภาวิณี  ภู่พันธุ์ทองคำ
 
1. นายสุธา  แสงเสน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวรรณา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวรุจิเรข  ฉอยทิม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายครรชิต  จันทร์ผล
2. เด็กหญิงเรณุกา  ศรีเมือง
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ชัยสิทธิ์สงวน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐานพัฒน์  พิมายกลาง
2. นางสาวอรุชา  สมไทย
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. นายปราศรัย  เจตสันติ์
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลมาศ  เจริญวิทยวรกุล
2. เด็กหญิงนภารัตน์  เกิดกลาง
3. เด็กหญิงปาหนัน  ปุ๊ดถา
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงหขจร
5. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ทีปกรถิรกุล
6. เด็กหญิงมนิดา  เหมือนมัย
7. เด็กหญิงมุกมณี  ฤทธิ์เดช
8. เด็กหญิงยุวดี  ดีศรี
9. เด็กหญิงรตวรรณ  พึ่งสว่าง
10. เด็กหญิงลักษมณ  ศรีปานเงิน
11. นางสาววรรณพร  เพียรไธสง
12. เด็กหญิงสุชานุช  พิมพ์สวรรค์
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  มงกุฎ
14. เด็กหญิงอริศา  ตั้งจิตต์สุนทร
15. เด็กหญิงแสนนภา  คงพิชน
 
1. นายวัชรชัย  ถาวรานุรักษ์
2. นางบุญหยง  ถาวรไทย
3. นายเทวัญ  วงเวียน
4. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  สังสดมภ์
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พฤคณา
2. เด็กหญิงณัฐญา  เพชรย้อย
 
1. นางสาวปรางพร  พงษ์ประเสริฐ
2. นางอรุณรัตน์  จิตสุนันท์
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายพิพัฒน์  มงคลเพิ่มพูน
2. นางสาววาริศา  ทรัพย์มามูล
 
1. นางสาวปรางพร  พงษ์ประเสริฐ
2. นายปราโมทย์  จันลองรัตน์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภสุตา  สุขเจริญ
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรประภา  แก้ววิเศษ
 
1. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์อาษา
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแสงรวี  คลังมณี
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารีศิลป์  ส่องแสง
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงษ์พัฒน์  พึ่งพัฒน์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วคำกอง
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  เสถียรวัฒนกุล
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิลป์ดอนบม
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  จิตจันทึก
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
2. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งพิรุณ  บุญเปล่ง
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวธนิสรา  ศรีจักรโคตร์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  บัวประทุม
2. นางสาวกมลลักษณ์  คชรัตน์
3. นางสาวณัฏฐธิดา  จันทร์บัว
4. เด็กชายณัฐพล  เอ็มรัตน์
5. เด็กหญิงทิตวีร์  วงศ์เยาว์
6. เด็กหญิงธัญดา  ธนชัยไกรกุล
7. นางสาวนภัสสร  เนื่องรินทร์
8. นางสาวนิธิพรรณ์  วิทยากุล
9. เด็กหญิงนิภาธร  สุโภคา
10. นางสาวนิภาพรรณ  วิถึ
11. เด็กหญิงพรพรรณ  สุภาพ
12. เด็กหญิงพรรณพัสสา  พีรพัฒนโรดม
13. เด็กหญิงพัชรี  อ่อนนิ่ม
14. นายพันธกานต์  มีสุวรรณ
15. เด็กชายภูมิศิริ  ก้อนเงิน
16. นายรณกร  เหล่าคุ้ม
17. นายวรปรัชญ์  ซื่อขิ่ง
18. เด็กชายสหัสวรรษ  สุขเอี่ยม
19. นางสาวสุพัตรา  กล้าหาญ
20. นางสาวสุรีย์รัตน์  ภู่ประดิษฐ์
21. นางสาวหัทยา  จันทร์ศิริ
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนทัต  บุญรอด
2. เด็กชายธนพัฒน์  มณฑาพงษ์
3. เด็กชายธีรวุฒืิ  มะกา
4. เด็กหญิงนทีกานต์  ทองประเสริฐ
5. เด็กชายลัภนพฤทธิ์  ศิรินพ
 
1. นายสุรพล  บุญรอด
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายณัฐพงศ์  เรียบร้อย
2. นายธรรมรินท์  สรรพวัฒน์
3. นายศุภกร  สมัยสุข
4. นายอดิศักดิ์  ป้องศรี
5. นายอานนท์  เสรีชัยวณิช
 
1. นายสุรพล  บุญรอด
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นายสุรพล  บุญรอด
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายณัฐวัสส์  ชะโกฎ
 
1. นายสุรพล  บุญรอด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  ตรีชมวารี
 
1. นายสุรพล  บุญรอด
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 7 1. นางสาวช่อทิพย์  บุญมาวงศ์
 
1. นายสุรพล  บุญรอด
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุวรรณ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเพชรชฎา  ศรีธนะรัตน์
 
1. นางสาวศุลีพร  ปิ่นนัย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภีมวัศ  งามสม
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุวรรณ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชญานุช  เล็กงามเอก
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุวรรณ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเพชฎา  ศรีธนะรัตน์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุวรรณ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวนัทธมน  ชนิดกิจเจริญพร
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุวรรณ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกร  ศรีกัญจนวิโรจน์
2. เด็กชายก่อเขตต์  บุญตอบ
3. เด็กชายก้าวพล  พรมอุทิศ
4. เด็กหญิงจิตรลดา  เทพประเสริฐ
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ตันเจริญ
6. เด็กชายภัทรพล  ทองเหลือง
7. เด็กหญิงวารีรัตน์  บุญพันธุ์
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงสาย
 
1. นายรัชชานนท์  น้อมรับพร
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  จตุรพรทรัพย์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์เคลือ
3. เด็กหญิงณัฐธัญญา  วีสี
4. เด็กหญิงณิฐชานันท์  พิพิธภวนันท์
5. เด็กหญิงธมนวรรณ  รัชตะกุลพงศ์
6. เด็กหญิงโชติมา  สธูป
 
1. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
2. นายรชานนท์  น้อมรับพร
3. นางสาวจุฑามาศ  แสนทวีสุข
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรณอร  อ่อนศรี
2. นางสาวพิชชาภา  สิริปัญญาไว
3. นางสาวภัทรจาริน  โทนผุย
4. นางสาววรารัตน์  รัตนตรัยวงศ์
5. นางสาวศรุดา  บุญภา
6. นางสาวศิรดา  วัฒนศิลป์
7. นางสาวศุภาวดี  เสือโภชน์
 
1. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
2. นายรชานนท์  น้อมรับพร
3. นางสาวจุฑามาศ  แสนทวีสุข
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนภูมิ  หล้าเถิง
 
1. นางสาวอุลิตา  ทีเกาะ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79.75 เงิน 5 1. นางสาวจิระชนะ  ภูกองชนะ
 
1. นางสาวอุลิตา  ทีเกาะ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนพณัฐ  บุญเรือง
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  งามเจริญ
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 5 1. นายบุรภัทร  รุ่งลักษมีศรี
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  งามเจริญ
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. นายทรงพล  ภิญโญยิ่ง
 
1. นางเปรมปรีดิ์  ตุลย์วัฒนางกูร
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวรัชญ์  รุ่งเรืองเกษมสุข
 
1. นางเปรมปรีดิ์  ตุลย์วัฒนางกูร
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชญตา  สุนทรการวิโรจน์
 
1. นางสาวอุลิตา  ทีเกาะ
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65.3 ทองแดง 8 1. นายพัสกร  เรืองคณิตกุล
 
1. นางสาวอุลิตา  ทีเกาะ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชราณัฏฐ์  วงศ์ธานุวัฒน์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  เจ๊กมะดัน
3. เด็กชายศุภวิชญ์  หน่องพงษ์
4. เด็กชายอธิป  สุทธิกันต์
5. เด็กหญิงไอรดา  ล้ำประเสริฐ
 
1. นางเปรมปรีดิ์  ตุลย์วัฒนางกูร
2. Mr.Andrew David  Munday
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 4 1. นายกฤศ  ฤทธิ์มงคลกาญจน์
2. นายชานนท์  กิจไพศาล
3. นางสาวฐิตา  ชินทศักดิ์
4. นางสาวนัทธมน  ชนิดกิจเจริญพร
5. นางสาวพิมพิมล  อินทรรัสมี
 
1. นางเปรมปรีดิ์  ตุลย์วัฒนางกูร
2. Mr.Andrew David  Munday
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวพรกมนวัฒน์  เมฆสิริพัทร์
 
1. นายสถาพร  เผือกมุ่ย
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกกาญจน์  จันทรังศรี
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญกร  ท่าวัง
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายวงศกร  เรืองเพิ่มพูล
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณิชากร  อมรพิพัฒนานนท์
2. เด็กหญิงทวีติยา  ขอพึ่งด่านกลาง
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  งามเจริญ
2. นางประถมาภรณ์  ทองดี
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวถนอมวรรณ  เงินงาม
2. นางสาวสาธิตา  หาเรือนชีพ
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  งามเจริญ
2. นางประถมาภรณ์  ทองดี
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวขวัญชนก  ใจดี
2. นางสาวนันท์นภัส  พึ่งพูล
3. นางสาวปุณยนุช  ถิ่นจันทร์
4. นายภูมิพัฒน์  ง้าวสุวรรณ
5. นายมณฑล  แซ่ตั้ง
6. นางสาวสิริรัตน์  พรมชาติ
7. นางสาวสิริโสภา  สุ่มมาตย์
8. นางสาวสุจิตรา  พุ่มจีน
9. นางสาวสุทาธาร  นกวิเชียร
10. นางสาวอุมาพร  ผดุงเกียรติวัฒนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ชัยสิทธิ์สงวน
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายขวัญชัย  มีทรัพย์
2. นางสาวณัฐพัชร  ปรีชาพีชคุปต์
3. นางสาวธมนวรรณ  ฮวดสกุล
4. นางสาวบุษยา  รัศมีรัตน์
5. นายพชร  แก้วจันทึก
 
1. นายทวีรักษ์  เจียมวรกุลชัย
2. นางสาวธฤษวรรณ  ศิริพรหม
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนาศิณี  รัตนผาสุข
2. เด็กหญิงวิภาดา  นิยมการ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ทัดแก้ว
 
1. นางปราณี  ดีแสน
2. นางสาวนิตยา  ชัยมงคล
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นายกันตพงศ์  แก้วสิมมา
2. นางสาวชลลดา  สอนขำ
3. นายสุรชัย  อินตา
 
1. นางปราณี  ดีแสน
2. นางสาวกาญจนาภา  วัฒนธรรม
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอธิป  สุทธิกันต์
2. เด็กหญิงอางจณาพร  เสฏฐัตต์
 
1. นางศักดิ์ศรี  ศรีพรมสุข
2. นางลำพูน  ระดาบุตร
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธิติวุฒิ  วุฒิเวคินสกุล
 
1. นางศักดิ์ศรี  ศรีพรมสุข
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภควัต  เอกโยธินวงศ์
2. เด็กชายภูมิบดี  แพรัตน์
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายกรวิชญ์  อนุตตรา
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปัณณพร  จั่นชาวนา
2. เด็กหญิงพรชนัน  กุลทรอานนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุกัญญา  ตาวงษ์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรภัทร  กรรณรัตนสูตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุกัญญา  ตาวงษ์
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภกร  บุญทิพย์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กุลดิษธรรม
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมนัสวี  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวพิกุล  แสนชัยนาท
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  สุวรรณชาติ
2. เด็กชายพัชรพล  ปลื้มมะลัง
 
1. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
2. นายวันชัย  แคล้วภัย
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลาวัณย์ลักษณ์
2. นายภีมวัศ  งามสม
 
1. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ
2. นายนริศวร์  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นางสาวรักดาว  ราชภักดี
2. นางสาวอริสา  สมไทย
 
1. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ
2. นายนริศวร์  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 9 1. เด็กชายจารุภพ  ชูศักดิ์วรกุล
2. เด็กชายจิรายุ  เหมวัฒน์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
2. นายวันชัย  แคล้วภัย
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงธรนันท์  เหลืองหลีกภัย
2. เด็กชายแสนรักษ์  นิมิตหลิวพานิชย์
 
1. นายนริศวร์  สุจิตต์ธรรมคุณ
2. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวพล  แจ้งวัฒน์วงศ์
2. เด็กชายปิฎก  ตันติศักดิ์
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นายวีระยุทธ์  คุ้มโภคา
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐดนัย  โพธิ์พา
2. เด็กชายสิรภพ  ศิริชัยวัฒนา
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทนง  วงศ์งามขำ
2. นายภูมิภาส  นพไธสง
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนรี  ขออาพัด
2. นายอดิศร  วัฒนา
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นายสมทรัพย์  รัตนมนตรีชัย
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 18.33 เข้าร่วม 9 1. นายธีระธรรญ์  บุญชัยยะ
2. นายสุรัตน์  ลิ้มเชวง
 
1. นายสมทรัพย์  รัตนมนตรีชัย
2. นายนริศวร์  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 22 1. นายธนกฤต  ทองนพคุณ
2. นายสรวีร์  วีระพงษ์
 
1. นายวีระยุทธ์  คุ้มโภคา
2. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  กลีบนิล
2. นายหฤษฎ์  สุทธิศักดิ์ศรี
3. นายอาทิตย์  ทรัพย์แสนยากร
 
1. นายวันชัย  แคล้วภัย
2. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 1. นางสาวกรกนก  ลิขิตธรรม
2. นางสาวจิิณณพัต  ศักดิ์สังวร
3. นางสาวพรพรรณ  คำทะเนตร
4. นายพันธกานต์  วรารักษ์
5. นางสาวพิมพ์ชนก  นิ่มวรรณัง
6. นายรวิพล  ใจประเสริฐ
 
1. นายสมภพ  บุญญา
2. นางโสภา  คุณะศรี
3. นางอัญชุลี  วิชัย
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  สีอินทร์
2. เด็กหญิงศุภัชฌา  เศวตตานุสรณ์
3. เด็กหญิงสิรภัทร  ป้องสุ
 
1. นายสมภพ  บุญญา
2. นางสาวพุทธชาติ  เรืองฤทธิ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.2 ทอง 8 1. นางสาวปวีณา  คำยาง
2. นางสาวพิชชาภา  จรีภรณ์พงษ์
3. นางสาวพิมพ์มาดา  ธิติธาดาพิพัฒน์
 
1. นายสมภพ  บุญญา
2. นางสาวพุทธชาติ  เรืองฤทธิ์