สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารใส  ศรีทะลัง
2. เด็กชายธีรภัทร์  ภาแกดำ
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  ทุทธศรี
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บือทอง
5. เด็กหญิงเขมิสตาร  เป็งเมืองมูล
 
1. นางวลัยรัตน์  ยิ่งดำนุ่น
2. นางสาวณัฐญากุล  ประยุรชาญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  สุขทวี
 
1. นายศิริภัทร  มั่นเศรษฐวิทย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์ศิริ  สิงห์คะนอง
 
1. นางสาวพรพิมล  มณีรัตน์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวกิตติยา  อุ่นวิเศษ
2. นางสาวจารุวรรณ  โต้เหลือ
3. นางสาวชมพูนุช  แซ่โค้ว
4. นายณัฐกิตติ์  พลเยี่ยม
5. นางสาวนัฐติกาล  จำปาออน
6. นางสาวนัทฐิตา  ยางวิเศษ
7. นางสาวนัทธมล  คันธศร
8. เด็กหญิงภาวิณี  พุ่มไสว
9. เด็กชายภูษดินทร์  อ่อรภูธร
10. นางสาวมนยกร  แสงทอง
11. นางสาวสุนิษา  มิ่งขวัญ
12. นายเกษมสันต์  เถิงบุญ
13. นางสาวเนตรนภา  มณีอินทร์
14. นายเรวัตร  มัตติตานัง
15. เด็กชายเอกสิทธิ์  กิ่งแก้ว
 
1. นายประกิจ  นิธิยานันท์
2. นางจันทร์เพ็ญ  นิธิยานันท์
3. นายวิบูลย์  แซ่ตั้ง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  เที่ยงเล่า
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้ววิเศษ
2. เด็กชายขจรเกียรติ  จันทร์ฮาด
3. เด็กหญิงจิดาภา  เทศอภิวงศ์
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
5. เด็กชายนัฐวุฒิ  หามาลา
6. เด็กชายพงษกร  อยุ่วัฒนะ
7. เด็กหญิงศิลาวรินทร์  เชขุนทด
8. เด็กชายสิรวิชญ์  สาลีผล
9. เด็กหญิงอนุธืดา  เย็นเสมอ
10. เด็กชายอุดมศักดิ์  เนืองกัลยา
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายอาทร  น้อยบุญญะ
3. นางสาวลดาวัลย์  บุญกว้าง
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  จันทรโท
2. นางสาวนิศารัตน์  เบ็งบวร
3. นางสาวปัญญาพร  จันทโสก
4. นางสาวรรณิศา  เหมเมือ
5. นางสาววนิดา  อ่อนเคร็ง
6. นางสาวสิริจันทร์  คนซื่อ
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายอาทร  น้อยบุญญะ
3. นางสาวลดาวัลย์  บุญกว้าง
4. นายอดิศักดิ์  สิงห์กล้า
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชามาศ  สีสมุทร
2. เด็กหญิงกมลชนก  แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์พฤกษา
4. เด็กหญิงจิดาภา  เทศอภิวงศ์
5. เด็กหญิงช่อผกา  กระจายแก้ว
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศิริมนูญพันธ์
8. เด็กหญิงวิลาสินี  ไหมพรม
9. เด็กหญิงศิลาวรินทร์  เชขุนทด
10. เด็กหญิงอนุธิดา   เย็นเสมอ
 
1. นายอาทร  น้อยบุญญะ
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
3. นายนิรันดร์  วงศ์ศรีแก้ว
4. นายอดิศักดิ์  สิงห์กล้า
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  จันทรโท
2. นางสาวชลธิชา  ศิริโภคานนท์
3. นางสาวชลนิภา  ศิริโภคานนท์
4. นางสาวปัญญาพร  จันทโสก
5. นางสาววนิดา  อ่อนเคร็ง
6. นางสาววรรณิศา  เหมเมือง
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายอาทร  น้อยบุญญะ
3. นางชญา  วงษ์วรสันต์
4. นางโชคดี  ศรีปทุมานุรักษ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 9 1. นายกีรติ  พงศ์บัณฑิตพิสิฐ
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ตุ่มทอง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายชัชรินทร์  เดชสุวรรณกมล
2. นางสาวรุ่งนภา  เซ้นเครือ
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ตุ่มทอง
2. นางสาวกนกพร  จันทร์ศร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตตรา  อันนอก
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  สงมา
 
1. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
2. นางชัญญานุช  เซียงฉิน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธนบดี  ทองรัตน์
2. เด็กชายสหรัถ  นองท้อ
 
1. นายประพาษ  แก้ววงษา
2. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวรุ่งทิวา  ศินาวงศ์
2. นางสาวอารียา  จิรพงษ์สวัสดี
 
1. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
2. นายประพาฬ  แก้ววงษา