สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.66 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 6 1. นางสาวปาริฉัตร  ต๋าอ่อน
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นางสาวณัชชา  ศรีอ้น
2. นางสาวพิมพ์ศิริ  สิงห์คนอง
3. นายเรวัตร  มิตติตานัง
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงปิยะนันท์   วสุเลิศสุนทร
2. เด็กชายภูมินทร์  กอบมณีรัตน์
 
1. นางสาวสุพัตรา  จำปาทอง
2. นางสาวจันทนา  รักท้วม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 15 1. นางสาวช่อผกา  จันทร์ฉาย
2. นายวัชรา  อุขุดทด
 
1. นางสาวสุพัตรา  จำปาทอง
2. นางสาวจันทนา  รักท้วม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  วัฒนาโยธิน
3. เด็กหญิงจีรภา  บุญแย้ม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขาวสะอาด
5. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พิลาออน
6. เด็กหญิงวิไลพร  คำแพงมัค
7. เด็กหญิงศิริญากร  สัตนัน
8. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  พงษ์วัน
9. เด็กหญิงสุธิดา  เจริญผล
10. เด็กหญิงอนุธิดา  ยะหัวดง
 
1. นายอาทร  น้อยบุญญะ
2. นางสาวกัญธิยา  ปันธิยะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวอารียา  จิรพงษ์สวัสดี
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวงามจิตร  แสนสุด
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดอนกพงษ์   สุดสวาท
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 7 1. เด็กชายขจรเกียรติ  จันทร์ฮาด
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์ศรีแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 6 1. นายณัฐกิตติ์  พลเยี่ยม
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 10 1. นางสาวกมลวรรณ  เจริญใจ
2. นางสาวชลธิดา  อำนวย
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เสาทอง
4. เด็กหญิงพรชนิตว์  เลิศมหาวานิช
5. นายรติ  เทียนหิรัญ
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ตุ่มทอง
2. นางสุทธินา  นันทกุล
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  วิระพรสวรรค์
2. เด็กหญิงเบญจพร  นิตย์สภาพ
 
1. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายวิทยา  ปัตตังถาโต
2. เด็กหญิงอาภารัตน์  ทองรอด
 
1. นางชัญญานุช  เซียงฉิน
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวนุชนาฏ  นิ่มนวล
2. นางสาวรสริน  เจนพานิช
 
1. นางชัญญานุช  เซียงฉิน
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพันธ์วดี  คุณุปการ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เสมอชน
 
1. นายประพาฬ  แก้ววงษา
2. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ