สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอารียยา  แจ้งแสง
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งนภา  เซ้นเครือ
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หาวอง
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 16 1. นางสาววิลาวัณย์  ไชยพรม
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 1. เด็กชายขันติสันต์  พินเขียว
2. เด็กชายดิษภัทร  ทองดี
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สาเรือง
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนันท์กานต์  ภัทรหิรัญโรจน์
2. เด็กหญิงปรารถนา  ตาเมืองมูล
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  หัสเมตโต
 
1. นางสาวพิชญ์นรี  มะลิวงศ์
2. นางจันทรา  สงวนทรัพย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 61.68 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญญาพา  เพ็ชรปานกัน
2. นางสาวจุฑามาศ  วัดศรี
3. นายนพพร  สุขวิบูลย์
4. นายวัชกฤชธรณ์  ธีรโรจนวงศ์
5. นายวัชรา  อุขุดทด
 
1. นางวลัยรัตน์  ยิ่งดำนุ่น
2. นางสาวณัฐญากุล  ประยุรชาญ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  ใจเอื้อ
2. เด็กหญิงโรสิตา  มาสดใส
 
1. นายประกิจ  นิธิยานันท์
2. นางวาสนา  ปิยะมาดา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นางสาวพัชรพร  กาจินะ
2. นางสาวเจนจิรา  พวงทวี
 
1. นายประกิจ  นิธิยานันท์
2. นางจันทร์เพ็ญ  นิธิยานันท์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นายศิลา  ชิม
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายสรรเพชญ์  แจ้งไพร
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 65.17 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองเจริญ
2. เด็กชายกิตติทัต  ทัพวงศ์
3. เด็กชายธนภัทร  สิบโท
4. เด็กชายนณฤชา  บัวแก้ว
5. เด็กชายภีรพัฒน์  ศรีแดง
6. เด็กชายวรายุก  สุวรรณรัตน์
7. เด็กชายวโรดม  เชื้ออยู่
8. เด็กชายอนุชา  แสงเหล็ก
 
1. นายวิภาค  เรืองสินจรัสแสง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาวปัณรส  โสวรรณะ
2. นางสาวลลิตา  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
2. นางชัญญานุช  เซียงฉิน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นายนันทวัฒน์  ดีทวี
2. นายสิทธิโชค  โชคมรกด
 
1. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
2. นางชัญญานุช  เซียงฉิน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นายพงษ์เทพ  คล้ายพงษ์
2. นายสิทธิพล  พันสีดา
 
1. นายภาสกร  ภู่เอี่ยม
2. นายนิคม  จิตต์คง