สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงบุญญาพร  มั่นคง
2. เด็กหญิงเจรียง  เอี่ยมสุขมงคล
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 1. นางสาววิชชุดา  กรุยเปรียง
2. นางสาวสุชาวดี  เหล่าแสนแก้ว
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัชพล  พ.จานุพิบูล
 
1. นายอัศวิน  ดวงจิตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 12 1. นายนัฐวัตร  วัฒนาโยธิน
 
1. นางสาวชนิสรา  สงวนไว้
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนสภณ  อัศวเศรษฐกุล
2. เด็กชายภูมิสิทธิ์  นานรัมย์
 
1. นางกาญจนา  ไชยวงษ์
2. นางฉาย  สุบงกช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 12 1. นายหัตถกิจ  คำแสน
2. นายเสฏฐพงศ์  ธรรมนพเก้า
 
1. นายธีระยุทธ  อ้วนวงค์
2. นางสาวดวงกมล  กลิ่นดี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอนล  วิริยะกิจ
 
1. นางสาวเทวี  ทาเหล็ก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 19 1. นายณัฐพงษ์  วงษ์สง่า
 
1. นายประเสริฐ  สว่างวงศ์ธรรม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชนนันท์  ลิขิตสารวิทย์
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  หัสเมตโต
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  เปียสกุล
 
1. นางสาวรัตนากร  คูหามณีโชติ
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยศวังทอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 23 1. นางสาวณัญวรรณ  ประเสริฐประศาสตร์
2. นายนรินทร์  หนูกระจ่าง
3. นางสาวเจนจิรา  พวงทวี
 
1. นายสุชาติ  พละศักดิ์
2. นายยศกร  เรืองไพศาล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายปุณณวิช  เนตรพระวงศ์
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ตุ่มทอง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวทักษพร  วิริยะศักดากุล
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ตุ่มทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงพรทิวา  วงศ์วชิระกุล
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ตุ่มทอง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 32.67 เข้าร่วม 17 1. นายนวพล  กุลแสงเจริญ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ประเสริฐเวศยากร
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 26.56 เข้าร่วม 8 1. นายภาคภูมิ  ศรีแย้ม
2. นายสุรกิจ  วิเศษชาติ
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายภาสกร  ภู่เอี่ยม
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งทิวา  คินาวงค์
2. นางสาวอารียา  จิรพงษ์สวัสดี
3. นายเอกลัษณ์  แก้วคำไสย์
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายภาสกร  ภู่เอี่ยม