สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอารียยา  แจ้งแสง
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งนภา  เซ้นเครือ
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.66 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 6 1. นางสาวปาริฉัตร  ต๋าอ่อน
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หาวอง
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 16 1. นางสาววิลาวัณย์  ไชยพรม
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 1. เด็กชายขันติสันต์  พินเขียว
2. เด็กชายดิษภัทร  ทองดี
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สาเรือง
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นางสาวณัชชา  ศรีอ้น
2. นางสาวพิมพ์ศิริ  สิงห์คนอง
3. นายเรวัตร  มิตติตานัง
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงบุญญาพร  มั่นคง
2. เด็กหญิงเจรียง  เอี่ยมสุขมงคล
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 1. นางสาววิชชุดา  กรุยเปรียง
2. นางสาวสุชาวดี  เหล่าแสนแก้ว
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัชพล  พ.จานุพิบูล
 
1. นายอัศวิน  ดวงจิตร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 12 1. นายนัฐวัตร  วัฒนาโยธิน
 
1. นางสาวชนิสรา  สงวนไว้
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนันท์กานต์  ภัทรหิรัญโรจน์
2. เด็กหญิงปรารถนา  ตาเมืองมูล
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  หัสเมตโต
 
1. นางสาวพิชญ์นรี  มะลิวงศ์
2. นางจันทรา  สงวนทรัพย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนสภณ  อัศวเศรษฐกุล
2. เด็กชายภูมิสิทธิ์  นานรัมย์
 
1. นางกาญจนา  ไชยวงษ์
2. นางฉาย  สุบงกช
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 12 1. นายหัตถกิจ  คำแสน
2. นายเสฏฐพงศ์  ธรรมนพเก้า
 
1. นายธีระยุทธ  อ้วนวงค์
2. นางสาวดวงกมล  กลิ่นดี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอนล  วิริยะกิจ
 
1. นางสาวเทวี  ทาเหล็ก
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 19 1. นายณัฐพงษ์  วงษ์สง่า
 
1. นายประเสริฐ  สว่างวงศ์ธรรม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชนนันท์  ลิขิตสารวิทย์
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  หัสเมตโต
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  เปียสกุล
 
1. นางสาวรัตนากร  คูหามณีโชติ
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยศวังทอง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 23 1. นางสาวณัญวรรณ  ประเสริฐประศาสตร์
2. นายนรินทร์  หนูกระจ่าง
3. นางสาวเจนจิรา  พวงทวี
 
1. นายสุชาติ  พละศักดิ์
2. นายยศกร  เรืองไพศาล
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารใส  ศรีทะลัง
2. เด็กชายธีรภัทร์  ภาแกดำ
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  ทุทธศรี
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บือทอง
5. เด็กหญิงเขมิสตาร  เป็งเมืองมูล
 
1. นางวลัยรัตน์  ยิ่งดำนุ่น
2. นางสาวณัฐญากุล  ประยุรชาญ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 61.68 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญญาพา  เพ็ชรปานกัน
2. นางสาวจุฑามาศ  วัดศรี
3. นายนพพร  สุขวิบูลย์
4. นายวัชกฤชธรณ์  ธีรโรจนวงศ์
5. นายวัชรา  อุขุดทด
 
1. นางวลัยรัตน์  ยิ่งดำนุ่น
2. นางสาวณัฐญากุล  ประยุรชาญ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  สุขทวี
 
1. นายศิริภัทร  มั่นเศรษฐวิทย์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์ศิริ  สิงห์คะนอง
 
1. นางสาวพรพิมล  มณีรัตน์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงปิยะนันท์   วสุเลิศสุนทร
2. เด็กชายภูมินทร์  กอบมณีรัตน์
 
1. นางสาวสุพัตรา  จำปาทอง
2. นางสาวจันทนา  รักท้วม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 15 1. นางสาวช่อผกา  จันทร์ฉาย
2. นายวัชรา  อุขุดทด
 
1. นางสาวสุพัตรา  จำปาทอง
2. นางสาวจันทนา  รักท้วม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  วัฒนาโยธิน
3. เด็กหญิงจีรภา  บุญแย้ม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขาวสะอาด
5. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พิลาออน
6. เด็กหญิงวิไลพร  คำแพงมัค
7. เด็กหญิงศิริญากร  สัตนัน
8. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  พงษ์วัน
9. เด็กหญิงสุธิดา  เจริญผล
10. เด็กหญิงอนุธิดา  ยะหัวดง
 
1. นายอาทร  น้อยบุญญะ
2. นางสาวกัญธิยา  ปันธิยะ
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวกิตติยา  อุ่นวิเศษ
2. นางสาวจารุวรรณ  โต้เหลือ
3. นางสาวชมพูนุช  แซ่โค้ว
4. นายณัฐกิตติ์  พลเยี่ยม
5. นางสาวนัฐติกาล  จำปาออน
6. นางสาวนัทฐิตา  ยางวิเศษ
7. นางสาวนัทธมล  คันธศร
8. เด็กหญิงภาวิณี  พุ่มไสว
9. เด็กชายภูษดินทร์  อ่อรภูธร
10. นางสาวมนยกร  แสงทอง
11. นางสาวสุนิษา  มิ่งขวัญ
12. นายเกษมสันต์  เถิงบุญ
13. นางสาวเนตรนภา  มณีอินทร์
14. นายเรวัตร  มัตติตานัง
15. เด็กชายเอกสิทธิ์  กิ่งแก้ว
 
1. นายประกิจ  นิธิยานันท์
2. นางจันทร์เพ็ญ  นิธิยานันท์
3. นายวิบูลย์  แซ่ตั้ง
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  ใจเอื้อ
2. เด็กหญิงโรสิตา  มาสดใส
 
1. นายประกิจ  นิธิยานันท์
2. นางวาสนา  ปิยะมาดา
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นางสาวพัชรพร  กาจินะ
2. นางสาวเจนจิรา  พวงทวี
 
1. นายประกิจ  นิธิยานันท์
2. นางจันทร์เพ็ญ  นิธิยานันท์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นายศิลา  ชิม
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวอารียา  จิรพงษ์สวัสดี
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวงามจิตร  แสนสุด
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดอนกพงษ์   สุดสวาท
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพงษ์ศักดิ์  คำทอน
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายสรรเพชญ์  แจ้งไพร
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  เที่ยงเล่า
 
1. นางนวพร  ซ่อนกลิ่น
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 7 1. เด็กชายขจรเกียรติ  จันทร์ฮาด
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์ศรีแก้ว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 6 1. นายณัฐกิตติ์  พลเยี่ยม
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรปรียา  จันดา
 
1. นางโชคดี  ศรีปทุมานุรักษ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิรินทรา  เครือทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  สิงห์กล้า
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้ววิเศษ
2. เด็กชายขจรเกียรติ  จันทร์ฮาด
3. เด็กหญิงจิดาภา  เทศอภิวงศ์
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
5. เด็กชายนัฐวุฒิ  หามาลา
6. เด็กชายพงษกร  อยุ่วัฒนะ
7. เด็กหญิงศิลาวรินทร์  เชขุนทด
8. เด็กชายสิรวิชญ์  สาลีผล
9. เด็กหญิงอนุธืดา  เย็นเสมอ
10. เด็กชายอุดมศักดิ์  เนืองกัลยา
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายอาทร  น้อยบุญญะ
3. นางสาวลดาวัลย์  บุญกว้าง
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  จันทรโท
2. นางสาวนิศารัตน์  เบ็งบวร
3. นางสาวปัญญาพร  จันทโสก
4. นางสาวรรณิศา  เหมเมือ
5. นางสาววนิดา  อ่อนเคร็ง
6. นางสาวสิริจันทร์  คนซื่อ
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายอาทร  น้อยบุญญะ
3. นางสาวลดาวัลย์  บุญกว้าง
4. นายอดิศักดิ์  สิงห์กล้า
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชามาศ  สีสมุทร
2. เด็กหญิงกมลชนก  แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์พฤกษา
4. เด็กหญิงจิดาภา  เทศอภิวงศ์
5. เด็กหญิงช่อผกา  กระจายแก้ว
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศิริมนูญพันธ์
8. เด็กหญิงวิลาสินี  ไหมพรม
9. เด็กหญิงศิลาวรินทร์  เชขุนทด
10. เด็กหญิงอนุธิดา   เย็นเสมอ
 
1. นายอาทร  น้อยบุญญะ
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
3. นายนิรันดร์  วงศ์ศรีแก้ว
4. นายอดิศักดิ์  สิงห์กล้า
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  จันทรโท
2. นางสาวชลธิชา  ศิริโภคานนท์
3. นางสาวชลนิภา  ศิริโภคานนท์
4. นางสาวปัญญาพร  จันทโสก
5. นางสาววนิดา  อ่อนเคร็ง
6. นางสาววรรณิศา  เหมเมือง
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายอาทร  น้อยบุญญะ
3. นางชญา  วงษ์วรสันต์
4. นางโชคดี  ศรีปทุมานุรักษ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัชชา   ศรีอ้น
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ตุ่มทอง
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายปุณณวิช  เนตรพระวงศ์
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ตุ่มทอง
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวทักษพร  วิริยะศักดากุล
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ตุ่มทอง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงพรทิวา  วงศ์วชิระกุล
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ตุ่มทอง
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 9 1. นายกีรติ  พงศ์บัณฑิตพิสิฐ
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ตุ่มทอง
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 10 1. นางสาวกมลวรรณ  เจริญใจ
2. นางสาวชลธิดา  อำนวย
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เสาทอง
4. เด็กหญิงพรชนิตว์  เลิศมหาวานิช
5. นายรติ  เทียนหิรัญ
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ตุ่มทอง
2. นางสุทธินา  นันทกุล
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 32.67 เข้าร่วม 17 1. นายนวพล  กุลแสงเจริญ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ประเสริฐเวศยากร
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายชัชรินทร์  เดชสุวรรณกมล
2. นางสาวรุ่งนภา  เซ้นเครือ
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ตุ่มทอง
2. นางสาวกนกพร  จันทร์ศร
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 65.17 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองเจริญ
2. เด็กชายกิตติทัต  ทัพวงศ์
3. เด็กชายธนภัทร  สิบโท
4. เด็กชายนณฤชา  บัวแก้ว
5. เด็กชายภีรพัฒน์  ศรีแดง
6. เด็กชายวรายุก  สุวรรณรัตน์
7. เด็กชายวโรดม  เชื้ออยู่
8. เด็กชายอนุชา  แสงเหล็ก
 
1. นายวิภาค  เรืองสินจรัสแสง
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนบดี  ทองรัตน์
2. เด็กชายธนบูรณ์  ฉือ
 
1. นางสาวอทิตยา  ศรีน้อย
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  วิระพรสวรรค์
2. เด็กหญิงเบญจพร  นิตย์สภาพ
 
1. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายวิทยา  ปัตตังถาโต
2. เด็กหญิงอาภารัตน์  ทองรอด
 
1. นางชัญญานุช  เซียงฉิน
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวนุชนาฏ  นิ่มนวล
2. นางสาวรสริน  เจนพานิช
 
1. นางชัญญานุช  เซียงฉิน
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาวปัณรส  โสวรรณะ
2. นางสาวลลิตา  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
2. นางชัญญานุช  เซียงฉิน
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นายนันทวัฒน์  ดีทวี
2. นายสิทธิโชค  โชคมรกด
 
1. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
2. นางชัญญานุช  เซียงฉิน
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตตรา  อันนอก
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  สงมา
 
1. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
2. นางชัญญานุช  เซียงฉิน
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพันธ์วดี  คุณุปการ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เสมอชน
 
1. นายประพาฬ  แก้ววงษา
2. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธนบดี  ทองรัตน์
2. เด็กชายสหรัถ  นองท้อ
 
1. นายประพาษ  แก้ววงษา
2. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวรุ่งทิวา  ศินาวงศ์
2. นางสาวอารียา  จิรพงษ์สวัสดี
 
1. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
2. นายประพาฬ  แก้ววงษา
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 26.56 เข้าร่วม 8 1. นายภาคภูมิ  ศรีแย้ม
2. นายสุรกิจ  วิเศษชาติ
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายภาสกร  ภู่เอี่ยม
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นายพงษ์เทพ  คล้ายพงษ์
2. นายสิทธิพล  พันสีดา
 
1. นายภาสกร  ภู่เอี่ยม
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนดล  ท้องถิ่น
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนันท์  เติมคงเดช
3. เด็กชายวัฒนะชัย  มีสง่า
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายภาสกร  ภู่เอี่ยม
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งทิวา  คินาวงค์
2. นางสาวอารียา  จิรพงษ์สวัสดี
3. นายเอกลัษณ์  แก้วคำไสย์
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายภาสกร  ภู่เอี่ยม