สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปุณยนุช  รักสุวรรณนิมิต
 
1. นางทัศนีย์  สมสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เชื้อทอง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองสุข
3. เด็กหญิงอุระธิดา  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
 
1. นายภาคภูมิ  ศรีถาวร
2. นางสาวสรชา   โชติพัฒนกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิชาดา  เอี่ยมเจริญวิทย์
2. นางสาวนีนนิมมาน  ยอดเมือง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อยู่รัตน์
2. นางสาวชยากร  นรินทร์หงษ์ทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ติรเกื้อกูลวงศ์
2. นางสาวพรรษมน  บุญชนะชัย
 
1. นางสุภาภรณ์  เหล่ารักวงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 12 1. นางสาวพรพรหม  รุจิวัชรโอฬาร
2. นางสาวพรรษชล  ฉันต์วิเศษลักษณ์
 
1. นางสุภาภรณ์  เหล่ารักวงศ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยสิทธิ์
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยสิทธิ์
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นางรพีพรรณ  วิชชุประภาส
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรชนก  จินวรรณ์
 
1. นางรพีพรรณ  วิชชุประภาส
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพิชชา  ศรีชาย
 
1. นางสาวสุมาลี  เปรมรัศมี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวแพรพรรณ  เหมราช
 
1. นางสุชาดา  โชติสุกานต์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  สิริกิตติเจิมจิตร
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองสุข
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พูลช่วย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชกานต์  นาคา
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวธัญจิรา  ปู่สระ
2. นางสาวเกวลี  ผือลองชัย
 
1. นางสาวสุมาลี  เปรมรัศมี
2. Mr.Damian  Read
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนัชชา  สีศิลป์สุพัฒนกุล
2. นางสาวไรวดา  สองแก้ว
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นางจำเริญ  นาคอุไร
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงชนากานต์  นรินทร์นอก
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สุวัฒนพันธุ์กุล
 
1. นายธงชัย  ชะนา
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรสินี  เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวพัทธนันท์  อมรชมชูพงศ์
 
1. นายธงชัย  ชะนา
2. นายวิวัฒน์  ศิริดำรง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริยา  นาจประนิล
2. นางสาวนพมาศ  กระแสร์เสียง
3. นางสาวนภสร  ห้อธิวงค์
 
1. นางเรวดี  บุญแย้ม
2. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญชริญา  กลิ่นอำไพ
2. เด็กหญิงฝ้าย  พริ้งจำรัส
3. เด็กหญิงพิมชนก  วรเดช
 
1. นางอัชณีภรณ์  เติมประยูร
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.4 ทอง 6 1. นางสาวกวินรดา  วัชรพงษ์กิตติ
2. นางสาวจิรวรรณ  เหล็กลอย
3. นางสาวชลัญธร  หอมดวงศรี
 
1. นางอัชณีภรณ์  เติมประยูร
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทิชา  หลวงพิทักษ์
2. นางสาววิภาดา  รัตติกรพรสกุล
3. นางสาวเพียงหทัย  อินทจันท์
 
1. นางสมศรี  ด่านตระกูล
2. นางประจวบ  เกื้อด้วง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชชาภรณ์  เจริญวงศ์
2. นางสาวรตนกมล  พรชีวทิพย์
3. นางสาวรุวัยดา  พิลา
 
1. นางสมศรี  ด่านตระกูล
2. นายฤทธิกร  โยธสิงห์