สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.66 เงิน 19 1. นางสาวจุฑามาศ  อัครสมบูรณ์
2. นางสาวศุภิสรา  เคลือแก้ว
3. นางสาวสุภาพร  แต้ภักดี
 
1. นายภาคภูมิ  ศรีถาวร
2. นางสาวสรชา  โชติพัฒนกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อัศวฤกษ์ภิรมย์
2. เด็กหญิงปารณีย์  กรุตนิด
3. เด็กหญิงรินทร์ยุพา  ภัทรชีวานนท์
 
1. นางสาวอรอุมา  กลิ่นโลกัย
2. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณวัฒกี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกนก  อรศิริสกุล
2. นางสาวประภาวัลย์  ตันตระกูล
3. นางสาวสินี  ถวัลย์ภิยโย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณวัฒกี
2. นางสาวอรอุมา  กลิ่นโลกัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิติภรณ์  วงษ์พรมมา
2. เด็กหญิงวัลลภา  ด้วงปั้น
3. เด็กหญิงวาสนา  ศุภผ่องศรี
 
1. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
2. นางสาวรังสิกุล  ศิริรังษี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวธันนรี  ชูทอง
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ไชยสิทธิ์
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวรุวัยดา  พิลา
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวอธิชา  ปิยะกมลนิรันดร์
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวพลอยไพลิน  จีระกุล
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงอนันตญา  โกมลชนะนันท์
 
1. นางรพีพรรณ  วิชชุประภาส
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นางสาวอรวิภา  โรจนเลิศประเสริฐ
 
1. นางรพีพรรณ  วิชชุประภาส
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรรษมน  บุญชนะชัย
 
1. นางสาวกาญจนา  คตน่วม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรกมล  มุสิกา
2. เด็กหญิงกัลยพัชร  เพชรพิมานวงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บินซอและฮ์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทียนพรนำโชค
5. เด็กหญิงสุพานันท์  การเวกปัญญาวงศ์
 
1. นายวิทยา  ศรีสร้อย
2. นางสาวนิตยา  อาจเดช
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวญาณิ  นิ่มไพศาล
2. นางสาวญานิกา  ธนาเลิศกุล
3. นางสาวธนัชพร  อินหิรัญ
4. นางสาวมธุรดา  มังกรเสถียร
5. นางสาวเบญญทิพย์  สุวรรณสุข
 
1. นายวิทยา  ศรีสร้อย
2. นางสาวนิตยา  อาจเดช
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  ซ่าพู้
2. เด็กหญิงสินีนาฏ  คำดี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวพิมพ์กมล  สุขุมานุกูล
2. นางสาวศกลรัตน์  โพนทองถิ่น
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล