สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกานต์สิรา   ไชยัญโต
 
1. นางสาวลินดา  เนียมเพราะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุณยนุช  พินิจนิยม
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวรเดชไพศาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นางทัศนีย์  สมสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เพียรพิทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวศิริพร  ขวัญรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นางสาวนพรัตน์  กิ่งมาลา
 
1. นางสาวศิริพร  ขวัญรัตน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชราพร  คล้ายพิทักษ์
2. นางสาวสุชา  อำนาจศศิธร
3. นางสาวอาทิตยา  ปรัชญาพรศรี
 
1. นางสาวกรุณา  นิ่มเรือง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกิตาการ  จิตรเอื้ออารีย์กุล
2. นางสาวณัฏฐา  เฉลยจิตรธรรม
3. นางสาวปัณชญาพิชญ์  ชัญญพิสิษฐ์
 
1. นางสาวชยากร  นรินทร์หงษ์ทอง
2. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวฤทัย  ภัทรวาณิชย์
2. นางสาวสลิลทิพย์  อุดมสิรินันท์ชัย
3. นางสาวอรทัย  พันธ์วิศวาส
 
1. นายปิ่นศักดิ์  ชุมเกษียน
2. นางสาวชยากร  นรินทร์หงษ์ทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวสุพรรษา  หาญเชิงชาย
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67.83 ทองแดง 5 1. นางสาวอริสา  สี่มหาศาล
 
1. นางอรวรรณ  แสแสงสีรุ้ง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชื่นพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐกุลพร  ศรีประเสริฐ
3. เด็กหญิงนสฐิชา  เสกลำ
4. เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยพร
5. เด็กหญิงวิภาวี  เอื้อวิจิตรพจนา
6. เด็กหญิงสุรัตนา  นรปิโยวาท
7. เด็กหญิงสุวพิชญ์  โชติสวัสดิ์
8. เด็กหญิงเทพสุดารัตน์  วิวัฒน์วรารมณ์
 
1. นายศุภนัชญ์  บุญปลอด
2. นางเบญจภรณ์  ศรีเมือง
3. นายขวัญทอง  โกฏิรักษ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกานต์สิรา  ไชยัญโต
2. เด็กหญิงพรรษมน  บุญชนะชัย
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทอฝัน  แย้มบางยาง
2. เด็กหญิงรอวัน  แย้มบางยาง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล