สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอรวรา  ภวลักษณาวัติ
 
1. นางสุจิตรา  ทองสลวย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 9 1. นางสาวอรพินท์  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวนันทวัลย์  เฟื่องฟู
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุวรรธนะ  ตติยพรสุข
2. เด็กหญิงอักษราภัสส์  พิมลพรรณ์
 
1. นางสาวสมสว่าง  ธนะพานิชย์สกุล
2. นางสาวกรรณิกา  ชินวิวัฒนผล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนิชาดา  เอี่ยมเจริญวิทย์
2. นางสาวสลิลทิพย์  อุดมสิรินันท์ชัย
 
1. นางสาวสมสว่าง  ธนะพานิชย์สกุล
2. นางสาวลลิต  วรกาญจน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกาญจนา  คงทรัพย์โสภณ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ชินวิวัฒนผล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 22 1. นางสาวอรทัย  พันธ์วิศวาส
 
1. นางสาวลลิต  วรกาญจน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกานต์สิรา  ไชยัญโต
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  กฤตพุทธิพงษ์
3. เด็กหญิงนภสร  ลิขสิทธิ์ธนานนท์
 
1. นางสาวรังสิกุล  ศิริรังษี
2. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  รัณระณา
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ดนตรี
 
1. นางสาวอุษา  สุทธินาค
2. นางสาวรังสิกุล  ศิริรังษี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 31.33 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงศ์วิสุทธิ์ศักดิ์
 
1. นางสาวสุวิมล  เมฆพัฒนกุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 15 1. นางสาวรวินท์พร  อมรพรวิวัฒน์
 
1. นางอัจฉรา  อธิคมรังสฤษฎิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเกวลี  ถนอมทอง
 
1. นางสาวนงนุช  พันธ์เมธาฤทธิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวเบญยาภา  จิรนิรามัย
 
1. นางยุพดี  กิจศิรานุวัตร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55.58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนนันท์  พงศ์สินพันธุ์
 
1. นางอรวรรณ  แสแสงสีรุ้ง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 28.67 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ภวพงศ์สุภัทร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองสอดแสง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนภสร  ลิขสิทธิ์ธนานนท์
2. เด็กหญิงนรินธนา  ราตรีประสาทสุข
 
1. นางสาวสุมาลี  เปรมรัศมี
2. นางสาวธัญวลัย  เทียนเพิ่มพูล
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 5 1. นางสาวผกายมาศ  ตั้งตรงใจสกุล
2. นางสาวสิรินยา  องคำแหง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42.67 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธัญสุดา  กล้าเกิดผล
2. นางสาวพัทธนันท์  อมรชมชูพงค์
 
1. นายธงชัย  ชะนา
2. นายสิทธิศักดิ์  อยู่รัตน์