สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกานต์สิรา   ไชยัญโต
 
1. นางสาวลินดา  เนียมเพราะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุณยนุช  พินิจนิยม
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวรเดชไพศาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นางทัศนีย์  สมสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปุณยนุช  รักสุวรรณนิมิต
 
1. นางทัศนีย์  สมสวัสดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เพียรพิทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวศิริพร  ขวัญรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นางสาวนพรัตน์  กิ่งมาลา
 
1. นางสาวศิริพร  ขวัญรัตน์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เชื้อทอง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองสุข
3. เด็กหญิงอุระธิดา  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
 
1. นายภาคภูมิ  ศรีถาวร
2. นางสาวสรชา   โชติพัฒนกุล
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.66 เงิน 19 1. นางสาวจุฑามาศ  อัครสมบูรณ์
2. นางสาวศุภิสรา  เคลือแก้ว
3. นางสาวสุภาพร  แต้ภักดี
 
1. นายภาคภูมิ  ศรีถาวร
2. นางสาวสรชา  โชติพัฒนกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทวีสินธุ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สุวัฒนพันธ์กุล
 
1. นางพนิดา  ศรีลัด
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวรเดชไพศาล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิรชยา  สิริรัตนปัญญา
2. นางสาวสายธาร  สนธยา
 
1. นางพนิดา  ศรีลัด
2. นางทัศนีย์  สมสวัสดิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอรวรา  ภวลักษณาวัติ
 
1. นางสุจิตรา  ทองสลวย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 9 1. นางสาวอรพินท์  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวนันทวัลย์  เฟื่องฟู
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อัศวฤกษ์ภิรมย์
2. เด็กหญิงปารณีย์  กรุตนิด
3. เด็กหญิงรินทร์ยุพา  ภัทรชีวานนท์
 
1. นางสาวอรอุมา  กลิ่นโลกัย
2. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณวัฒกี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกนก  อรศิริสกุล
2. นางสาวประภาวัลย์  ตันตระกูล
3. นางสาวสินี  ถวัลย์ภิยโย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณวัฒกี
2. นางสาวอรอุมา  กลิ่นโลกัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุวรรธนะ  ตติยพรสุข
2. เด็กหญิงอักษราภัสส์  พิมลพรรณ์
 
1. นางสาวสมสว่าง  ธนะพานิชย์สกุล
2. นางสาวกรรณิกา  ชินวิวัฒนผล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนิชาดา  เอี่ยมเจริญวิทย์
2. นางสาวสลิลทิพย์  อุดมสิรินันท์ชัย
 
1. นางสาวสมสว่าง  ธนะพานิชย์สกุล
2. นางสาวลลิต  วรกาญจน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกาญจนา  คงทรัพย์โสภณ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ชินวิวัฒนผล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 22 1. นางสาวอรทัย  พันธ์วิศวาส
 
1. นางสาวลลิต  วรกาญจน์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกานต์สิรา  ไชยัญโต
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  กฤตพุทธิพงษ์
3. เด็กหญิงนภสร  ลิขสิทธิ์ธนานนท์
 
1. นางสาวรังสิกุล  ศิริรังษี
2. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชราพร  คล้ายพิทักษ์
2. นางสาวสุชา  อำนาจศศิธร
3. นางสาวอาทิตยา  ปรัชญาพรศรี
 
1. นางสาวกรุณา  นิ่มเรือง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิติภรณ์  วงษ์พรมมา
2. เด็กหญิงวัลลภา  ด้วงปั้น
3. เด็กหญิงวาสนา  ศุภผ่องศรี
 
1. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
2. นางสาวรังสิกุล  ศิริรังษี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกิตาการ  จิตรเอื้ออารีย์กุล
2. นางสาวณัฏฐา  เฉลยจิตรธรรม
3. นางสาวปัณชญาพิชญ์  ชัญญพิสิษฐ์
 
1. นางสาวชยากร  นรินทร์หงษ์ทอง
2. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวฤทัย  ภัทรวาณิชย์
2. นางสาวสลิลทิพย์  อุดมสิรินันท์ชัย
3. นางสาวอรทัย  พันธ์วิศวาส
 
1. นายปิ่นศักดิ์  ชุมเกษียน
2. นางสาวชยากร  นรินทร์หงษ์ทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  รัณระณา
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ดนตรี
 
1. นางสาวอุษา  สุทธินาค
2. นางสาวรังสิกุล  ศิริรังษี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิชาดา  เอี่ยมเจริญวิทย์
2. นางสาวนีนนิมมาน  ยอดเมือง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อยู่รัตน์
2. นางสาวชยากร  นรินทร์หงษ์ทอง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ติรเกื้อกูลวงศ์
2. นางสาวพรรษมน  บุญชนะชัย
 
1. นางสุภาภรณ์  เหล่ารักวงศ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 12 1. นางสาวพรพรหม  รุจิวัชรโอฬาร
2. นางสาวพรรษชล  ฉันต์วิเศษลักษณ์
 
1. นางสุภาภรณ์  เหล่ารักวงศ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยสิทธิ์
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวธันนรี  ชูทอง
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ไชยสิทธิ์
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวรุวัยดา  พิลา
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยสิทธิ์
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวอธิชา  ปิยะกมลนิรันดร์
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวสุพรรษา  หาญเชิงชาย
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวพลอยไพลิน  จีระกุล
 
1. นายสมพงษ์  ถาวรโชติวงศ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงอนันตญา  โกมลชนะนันท์
 
1. นางรพีพรรณ  วิชชุประภาส
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นางสาวอรวิภา  โรจนเลิศประเสริฐ
 
1. นางรพีพรรณ  วิชชุประภาส
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นางรพีพรรณ  วิชชุประภาส
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรชนก  จินวรรณ์
 
1. นางรพีพรรณ  วิชชุประภาส
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 31.33 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงศ์วิสุทธิ์ศักดิ์
 
1. นางสาวสุวิมล  เมฆพัฒนกุล
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 15 1. นางสาวรวินท์พร  อมรพรวิวัฒน์
 
1. นางอัจฉรา  อธิคมรังสฤษฎิ์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเกวลี  ถนอมทอง
 
1. นางสาวนงนุช  พันธ์เมธาฤทธิ์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวเบญยาภา  จิรนิรามัย
 
1. นางยุพดี  กิจศิรานุวัตร
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรรษมน  บุญชนะชัย
 
1. นางสาวกาญจนา  คตน่วม
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพิชชา  ศรีชาย
 
1. นางสาวสุมาลี  เปรมรัศมี
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55.58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนนันท์  พงศ์สินพันธุ์
 
1. นางอรวรรณ  แสแสงสีรุ้ง
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67.83 ทองแดง 5 1. นางสาวอริสา  สี่มหาศาล
 
1. นางอรวรรณ  แสแสงสีรุ้ง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรกมล  มุสิกา
2. เด็กหญิงกัลยพัชร  เพชรพิมานวงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บินซอและฮ์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทียนพรนำโชค
5. เด็กหญิงสุพานันท์  การเวกปัญญาวงศ์
 
1. นายวิทยา  ศรีสร้อย
2. นางสาวนิตยา  อาจเดช
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวญาณิ  นิ่มไพศาล
2. นางสาวญานิกา  ธนาเลิศกุล
3. นางสาวธนัชพร  อินหิรัญ
4. นางสาวมธุรดา  มังกรเสถียร
5. นางสาวเบญญทิพย์  สุวรรณสุข
 
1. นายวิทยา  ศรีสร้อย
2. นางสาวนิตยา  อาจเดช
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวแพรพรรณ  เหมราช
 
1. นางสุชาดา  โชติสุกานต์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 28.67 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ภวพงศ์สุภัทร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองสอดแสง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  สิริกิตติเจิมจิตร
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองสุข
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พูลช่วย
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชกานต์  นาคา
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนภสร  ลิขสิทธิ์ธนานนท์
2. เด็กหญิงนรินธนา  ราตรีประสาทสุข
 
1. นางสาวสุมาลี  เปรมรัศมี
2. นางสาวธัญวลัย  เทียนเพิ่มพูล
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวธัญจิรา  ปู่สระ
2. นางสาวเกวลี  ผือลองชัย
 
1. นางสาวสุมาลี  เปรมรัศมี
2. Mr.Damian  Read
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชื่นพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐกุลพร  ศรีประเสริฐ
3. เด็กหญิงนสฐิชา  เสกลำ
4. เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยพร
5. เด็กหญิงวิภาวี  เอื้อวิจิตรพจนา
6. เด็กหญิงสุรัตนา  นรปิโยวาท
7. เด็กหญิงสุวพิชญ์  โชติสวัสดิ์
8. เด็กหญิงเทพสุดารัตน์  วิวัฒน์วรารมณ์
 
1. นายศุภนัชญ์  บุญปลอด
2. นางเบญจภรณ์  ศรีเมือง
3. นายขวัญทอง  โกฏิรักษ์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนัชชา  สีศิลป์สุพัฒนกุล
2. นางสาวไรวดา  สองแก้ว
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นางจำเริญ  นาคอุไร
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  ซ่าพู้
2. เด็กหญิงสินีนาฏ  คำดี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวพิมพ์กมล  สุขุมานุกูล
2. นางสาวศกลรัตน์  โพนทองถิ่น
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกานต์สิรา  ไชยัญโต
2. เด็กหญิงพรรษมน  บุญชนะชัย
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 5 1. นางสาวผกายมาศ  ตั้งตรงใจสกุล
2. นางสาวสิรินยา  องคำแหง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงชนากานต์  นรินทร์นอก
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สุวัฒนพันธุ์กุล
 
1. นายธงชัย  ชะนา
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทอฝัน  แย้มบางยาง
2. เด็กหญิงรอวัน  แย้มบางยาง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42.67 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธัญสุดา  กล้าเกิดผล
2. นางสาวพัทธนันท์  อมรชมชูพงค์
 
1. นายธงชัย  ชะนา
2. นายสิทธิศักดิ์  อยู่รัตน์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรสินี  เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวพัทธนันท์  อมรชมชูพงศ์
 
1. นายธงชัย  ชะนา
2. นายวิวัฒน์  ศิริดำรง
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริยา  นาจประนิล
2. นางสาวนพมาศ  กระแสร์เสียง
3. นางสาวนภสร  ห้อธิวงค์
 
1. นางเรวดี  บุญแย้ม
2. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญชริญา  กลิ่นอำไพ
2. เด็กหญิงฝ้าย  พริ้งจำรัส
3. เด็กหญิงพิมชนก  วรเดช
 
1. นางอัชณีภรณ์  เติมประยูร
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.4 ทอง 6 1. นางสาวกวินรดา  วัชรพงษ์กิตติ
2. นางสาวจิรวรรณ  เหล็กลอย
3. นางสาวชลัญธร  หอมดวงศรี
 
1. นางอัชณีภรณ์  เติมประยูร
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทิชา  หลวงพิทักษ์
2. นางสาววิภาดา  รัตติกรพรสกุล
3. นางสาวเพียงหทัย  อินทจันท์
 
1. นางสมศรี  ด่านตระกูล
2. นางประจวบ  เกื้อด้วง
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชชาภรณ์  เจริญวงศ์
2. นางสาวรตนกมล  พรชีวทิพย์
3. นางสาวรุวัยดา  พิลา
 
1. นางสมศรี  ด่านตระกูล
2. นายฤทธิกร  โยธสิงห์