สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงพบูเรศ  รักเดช
 
1. นางสาวกษมา  สิงหศักดิ์
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธรรมวงศ์
2. เด็กหญิงชลลดา  สินเจริญ
3. เด็กหญิงณััชชา  ภูมิปัญญาศักดิ์
 
1. นางสาวธอร  เงินวิบูลย์
2. นางวาสนา  พงษ์ภักดี
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลรัตน์  ผลคิมหันต์
2. นายกานตะรัชต์  มิลินทสูตร
3. นางสาวลลิตตา  ครุฑบิน
 
1. นางวาสนา  พงษ์ภักดี
2. นางสาวธอร  เงินวิบูลย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ์  นันทะวงค์
2. นายวรวิทย์  ศรีชัย
3. นางสาวเพ็ญผกา  สังขพันธ์
 
1. นางสาวกานดา  บุตรแก้ว
2. นางสาวศิริอร  มุสิกเจียรนันท์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.98 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุชาดา  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวสุวรรณภา  กลีบแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.48 ทอง 5 1. นายชัชวาล  ฉิมใหม่
 
1. นางสาวสุุวรรณภา  กลีบแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัทรักษ์  เรืองไรรัตนกุล
2. เด็กหญิงนริศรา  เทียมฤทธิ์
3. เด็กหญิงนุชชรี  แสนศรี
4. เด็กหญิงภูริชญา  ภูมิพฤกษ์
5. นางสาววรรณวลี  วรรณมณี
6. นางสาววิยุดา  แซ่โค้ว
7. เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่โค้ว
8. เด็กหญิงสุมิตา  ดวงแก้ว
9. เด็กหญิงเนตรนรี  กลประดิษฐ
10. นางสาวแคทลียา  พิทยามโนรมย์
 
1. นางวาสนา  บำรุงเมือง
2. นางสาวศิริวรรณ  อาจโต
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาทองไชย
2. เด็กหญิงธันฑริกา  อินไกร
3. เด็กหญิงประกายมาศ  กันภัย
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีเอี่ยมกุล
5. นางสาวพัชรินทร์  ยานสุวรรณ
6. นางสาวพิชญา  อภิรักษ์จรรยา
7. เด็กหญิงมัทนาวรรณ  สัตย์ซื่อ
8. นางสาวมโนชา  ยันประเวช
9. เด็กหญิงวิจิตรา  ภูศรีแก้ว
10. นางสาวอรทัย  หาริตะวัน
11. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองขาว
12. เด็กหญิงอารียา  จิตรพันธ์
13. เด็กหญิงเจนนิสา  โพธิ์แก้ว
14. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ฤทธิ์ถิ
15. นางสาวแพรทอง  อุษณะอำไพพงษ์
 
1. นายมาโนช  กำจัดภัย
2. นายประพันธ์  คุ้มโภคา
3. นายประทีป  พรัมรัตนพงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษณ์  บัวเล็ก
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐนัญญา  โอภาสพิชญดำรง
2. เด็กหญิงแพรวกัญญพร  โอภาสพิชญดำรง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สิทธิเสรี
2. เด็กชายภัทรชนน  อ้นวิเศษ
3. เด็กชายแสงชัย  สิมมา
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนภัทร  บุญเรือง
2. นายนพพล  เขื่อนคำป้อ
3. นายศุภกฤต  อักษราชัย
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 8 1. นางสาวอรุณีย์  จันทสิงห์
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปลายฟ้า   โพธิศิริ
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ท้วมเสงี่ยม
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่เจียม
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาญจนพันธุ์
4. เด็กหญิงกัญญ์สินีณัฐ  เปลี่ยนวงษ์
5. เด็กหญิงกิดาการ  พานุรัตน์
6. เด็กหญิงขนิษฐา  สังข์ทอง
7. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญทัน
8. เด็กหญิงงามเนตร  วัสแสง
9. เด็กหญิงจาสิณันภ์  อินทรเนตร
10. เด็กหญิงจุฑามาศ  วัฒน์พานิช
11. เด็กหญิงณัชชา  พรอนันต์จิรกร
12. เด็กหญิงนันทิชา  กลัดสำเนียง
13. เด็กหญิงบงกช  อำพาส
14. เด็กหญิงบุณยานุช  แก้วชาลี
15. เด็กหญิงปนัดดา  มิ่งขวัญ
16. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีวรษา
17. เด็กหญิงประภัสสร  อนุชัยกิจธรรม
18. เด็กหญิงปริฉัตร  เชื้อฉ่ำหลวง
19. เด็กหญิงปริญญาพร  รำแพน
20. เด็กหญิงปรีญฉัตร  จวนรุ่ง
21. เด็กหญิงปรียาดา  ห้องกุหลาบ
22. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ผิวขำ
23. เด็กหญิงปาณิสรา  รื่นทิม
24. เด็กหญิงพรรณสา  เผ่าพงษ์
25. เด็กหญิงพันวษา  จำปาทอง
26. เด็กหญิงรินรดา  ทิพย์กองลาด
27. เด็กหญิงวริศรา  บัญชีเจริญ
28. เด็กหญิงศุภรัตน์  นาหนองบัว
29. เด็กหญิงสายใหม  แผลงศร
30. เด็กหญิงสุทธิษา  สอนเสนา
31. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มิ่งทองคำ
32. เด็กหญิงสุภิสรา  รอดสุโข
33. เด็กหญิงสุภิสรา  รอดสุโข
34. เด็กหญิงอภิญญา  เติมต่อ
35. เด็กหญิงอรดา  พิบูลย์ศิลป์
36. เด็กหญิงอาริสา  ยือรัมย์
37. เด็กหญิงอารีภรณ์  จันทร์หอม
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ธงสันเที๊ยะ
39. เด็กหญิงเมธาวี  ภักดี
40. เด็กหญิงแสงอรุณ  ทั่งสุข
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
2. นายศุภกิจ  จำรัสสมบูรณ์
3. นางสุทิน  สิริโยธิน
4. นายประพันธ์   ลือชัยคาม
5. นายพงศ์พิพัฒน์   ทองสหธรรม
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  ประดับพลอย
2. นายกฤติพงค์  พรัมรัตนพงศ์
3. นางสาวกานต์สินี  บุญนาค
4. นางสาวชนวรรณ  สิทธิจันทร์
5. นายตะวัน  รัตนะ
6. นางสาวประกายกานต์  ประทีป
7. นายภาณุวัฒน์  เพ่งพินิจ
8. นายสุวิทย์  สีนวลจันทร์
9. นางสาวเปรมฤทัย  ศักดิ์ศรีเจริญยิ่ง
10. นายเสฏฐวุฒิ  ฤทัยยศชนินทร์
 
1. นางเปรมจิตร  จำรัสสมบูรณ์
2. นายศุภกรณ์  ยมหา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.99 ทอง 9 1. นางสาวนพชลัยย์  โอมะคุปต์
 
1. Mr.Pieter  J.M. Litjens
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุวิมล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ชะม้ายกลาง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติญาดา  โชติวรอนันต์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธิติวงศาอุดม
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  เภกะนันทน์
4. เด็กหญิงวิมลวรรณ  จิตติพรไพศาล
5. เด็กหญิงอรอนงค์  คำดี
 
1. นางสุปราณี   ปัพรังศรี
2. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐมน  หันหาบุญ
2. นางสาวดลฤดี  น้อยคูณ
3. นางสาวนพมาศ  เทียนแก้ว
4. นางสาวนภัสวรรณ  สิทธิสารีกิจ
5. นางสาววรรณพร  กลั่นจิตร
 
1. นางสุปราณี   ปัพรังศรี
2. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิภาพร  เศษบุปผา
2. นางสาวสุนิษา  แสนคำลือ
3. เด็กหญิงอมิตรตดา  บรรจุงาม
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางเจตวิภา  เธียรสกุล
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรพันธ์  โตเจริญทรัพย์
 
1. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฐมชัย  โสภณนิธิประเสริฐ
 
1. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายศิวกร  ศุภจริยาพงศ์
2. เด็กชายสาธิน  เกิดสาย
 
1. นางสาวจรรยพร  ปานประชาติ
2. นางสาวกานต์ปภา  มะโนสัพย์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวอภิญญา  สุขแก้ว
2. นายอาทิตย์  ขจัดสารพัดภัย
 
1. นายก้องภพ  จุ้ยช่วย
2. นางสาวกานต์ปภา  มะโนสัพย์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุพงษ์   มิ่งขวัญ
2. เด็กชายภาฬพัทธ์  เต็กตระกูล
 
1. นายพนัส  กันแก้ว
2. นายณัฐการ  ผาตินาวิน
 
27 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกมล  แก้วจิรา
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  นีระพงษ์
3. เด็กชายเตชิตธนโชติ  อามาตมนตรี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มโนภิรมย์
2. นางสาวอรนภา  ทองฝอย
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงกมล  พิละมาตย์
2. นางสาวนฤมล  ยันเพ็ง
3. นางสาวนาง  บุญประเสริฐ
 
1. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
2. นางสาวชญารัตน์  ลาภสุระเทียนทอง
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เรเรือง
2. เด็กหญิงปนิดา  ดวงแข
3. เด็กหญิงรัตนวลี  พิพัฒธากรณ์
 
1. นางชญาน์นันท์  ไกรเลิศมงคล
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกานตะรัชต์  มิลินทสูตร
2. นางสาวกิตติยา  บุญตี๋
3. นางสาวจรรยา  แย้มเกษร
 
1. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุทธิ
2. เด็กหญิงชวารักษ์  หนูก่ำ
3. เด็กหญิงภิญญดา  ทองเต็ม
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริชาติ  ปันเจียง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์แก้ว
3. นางสาวอาริสา  อุดมภูมิ
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
 
33 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญ  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวกษมา  สิงหศักดิ์
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุรินทร์  มัดตะรัด
2. เด็กชายภัทรภูมิ  ชูทอง
 
1. นางสาวอรนภา  ทองฝอย
2. นางสาวศศิวิมล  พืชสิงห์