สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สิงห์คำ
 
1. นางสาววรนุช  มอญถนอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.66 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐศรัณต์  จุดตะไร
 
1. นางสาววรนุช  มอญถนอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นายรักษ์  รักเดช
 
1. นางจินตนา  หมีเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชกร  บุญแสง
2. เด็กหญิงนงนภัส  ฮ่อธิวงค์
 
1. นางสาวนาถฤดี  โปราณานนท์
2. นางสาวสุชาดา  วัฒนภักดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลดา  สินเจริญ
2. เด็กชายณัฐภัทร  มรรคสินธ์
3. เด็กหญิงปัณณิตา  นุชนาถ
 
1. นางสาวประทิน  จันทร์ประภาพ
2. นางฐานิตา  จันทร์ภิวัฒน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวกานดา  นาเมือง
2. เด็กชายการัน  จู่มา
3. เด็กชายกิตติธร  ไวทยะจันดี
4. เด็กชายกิตติพล  ไวทยะจันดี
5. นางสาวชนิษฐา  อยู่บุรี
6. นายณัฐกานต์  เขียนโคกกรวด
7. นางสาวปัณณพร  สายใจ
8. นางสาวพรนภา  นพคุณ
9. นายพรเทพ  ประจำจร
10. นางสาวพิชญา  อภิรักษ์จรรยา
11. นายภานุพงศ์  จันรูน
12. นางสาวมโนชา  ยันประเวช
13. นางสาววราภรณ์  สูนศรี
14. นายวรเชษร์  เวชกุล
15. นางสาววิภาวรรณ   อินทโชติ
16. นางสาวสุภาพร  สรรศรี
17. นางสาวอรทัย  ประทุมสุวรรณ์
18. นางสาวอาริสา  เจิมศิริวัฒนา
19. เด็กชายอิสรภาพ  พรมคุณ
20. นางสาวแพรวทอง  อุษณะอำไพพงษ์
 
1. นางรุวจี  บุญมาศ
2. นายพูนศักดิ์  วิทิตยานนท์
3. นางสาวชวนพิศ  สิงห์เย็น
4. นางสาวพรพนา  รัตนพงษ์ไชย
5. นางสาวทักษิณา  เพ็ชรรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  ชาวนา
2. เด็กชายเอกรัตน์  คล้ายสุวรรณ
 
1. นางสาวภัสร์นลิน  วงศ์ปรีชาเลิศ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.67 เงิน 22 1. นางสาวจันทกานต์  ฉิมพาลี
2. นายเสฏฐวุฒิ  เจี่ยฮะลูน
 
1. นางเฉลิมศรี  พลายพงษา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนพร  อะสิพงษ์
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 71.33 เงิน 8 1. นางสาวหทัยรัตน์  หันตรา
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 4 1. นายภาณุวัฒน์  วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์
2. นายศึกษา  การาม
3. นายสุรชัย  วุฒิงาม
4. นางสาวอรุณีย์  จันทสิงห์
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงปรีญฉัตร  จวนรุ่ง
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 12 1. นางสาวปานจินดา  คล่องศิริ
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญทัน
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุฑามาส  โตบางป่า
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ธงสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราพร  นิ่งกลาง
2. เด็กชายธีรภัทร  ซุ่นฮี้
3. เด็กหญิงนันทภัค  ตรงจันทึก
4. เด็กชายปณวัตร  โกกิลารัตน์
5. เด็กชายปรมินทร์  สร้างนา
6. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  กือทอง
7. เด็กหญิงสุทธิดา  เครือพิลา
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงษ์วิสัย
9. เด็กชายเชิดชนินทร์  วจนะ
10. เด็กหญิงแฟชั่น  สุขโฉม
 
1. นางเปรมจิตร  จำรัสสมบูรณ์
2. นายศุภกรณ์  ยมหา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงภัสสิริ  ทนงยิ่ง
 
1. นางเยาวนิจ  ตีรณานนท์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.4 เงิน 10 1. นายชนาธิป  ศาสตร์ทยารัฐ
2. นายนครินทร์   สวยสม
3. นางสาวปองธิดา  เนยสูงเนิน
4. นางสาวปิ่นทิวา  จรรยาเลิศ
5. นางสาวหทัยรัตน์   รอดสดใส
 
1. นางสุเนตร  ศรีวสุทธิ์
2. นางสาวรัชวรรณ  รัตนโสภณไพศาล
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายชัชวาล  ฉิมใหม่
2. นางสาวศศิธร  วงษาคณาญาติ
3. นางสาวสุวิมล  ใฝ่จิต
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางเจตวิภา  เธียรสกุล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรเศรษฐกำจร
2. เด็กหญิงกุลจิรา  สินด้วง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เชยกลิ่นเทศ
4. เด็กหญิงภัสส์กุญช์  ไชยวรินทร์กุล
5. เด็กหญิงมยุริน  จูวรรณะ
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แจ่มพุ่ม
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวอุ่นวรรณ  จีรโกวิทยภาส
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.56 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรรินทร์  ทองแท่ง
2. เด็กชายชนวัฒน์  กระจ่างแจ้ง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถิตย์สถาน
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิรุฬห์  เพ็งมณี
 
1. นางสาวกษมา  สิงหศักดิ์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตะวัน  สิทธิวงษ์
 
1. นางสุปราณี  ปัพรังศรี