สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปัณณิตา  นุชนาถ
 
1. นายรัชพล  อึ้งเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นายปิยบุตร  เพียรทอง
 
1. นางสาวทฤฒมน  ดาวโชติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 65.32 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐมล  นิลเนตร์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภู่อ่อน
3. เด็กหญิงวรรณศิริ  วันไว
4. เด็กชายสิทธิชาติ  สวัสดี
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เครือพิลา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อาจโต
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 67.99 ทองแดง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรประสิทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  บุญนาค
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญคุ้มอยู่
4. นางสาวมลธิรา  พุดคำ
5. นางสาววิภาวรรณ  เฉลิมพาน
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อาจโต
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวปุญญาพร  รัตนศิริสุข
2. นายสาโรช  คงทน
 
1. นายอภิรักษ์  โฆษิตวานิช
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายเกราะเพชร  ยิ้มรักษา
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์จำรูญ
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาวปาริดาภา  ชื่นชอบ
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายพงศธร  ตุ้มทอง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นางสาวสร้อยนภา  สีสว่าง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายปิยะชาติ  อนันต์สถิตย์สิน
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสายใหม  แผลงศร
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 4 1. นายนิวาตะพัททธ   เดโชศักดิ์มณตรี
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชญานิศ  วงสีลา
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ตั้งภูมิพนา
3. เด็กหญิงวีรดา  ขุนนางจ่า
4. เด็กชายเจษฎา  มาศประสิทธิ์
5. เด็กหญิงแพรวกัญญพร  โอภาสพิชญดำรง
 
1. นางสาวอุมาพร  ไชยสีหา
2. Mrs.Jocelyn  G. Aguayo
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนภสร  สุขนันที
2. เด็กหญิงรวิดา  ลิมจงจิตร์
 
1. นายทศพร  โศภิษฐ์ธรรมกุล
2. นางสาวดวงใจ  พ่วงสุข
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักษวัฒน์  ชัยโคตร
2. เด็กชายจิรัฐโชติ  บัลลังก์สุวรรณ
3. เด็กชายชญาสิทธิ์  อิงควรานนท์
4. เด็กชายชานนท์  เหมือนโสม
5. เด็กชายธนภูมิ  ใจคำ
6. เด็กชายธนรัชต์  เฟื่องฟุ้ง
7. เด็กชายธนาสิริ  เปรมัษฐียร
8. เด็กชายอัมรินทร์  พึ่งด้วง
 
1. นายพนัส  กันแก้ว
2. นายประสพ  โพธิ์เมือง
3. นายศุภกรณ์  ยมหา
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกานชนก  สมศรี
2. เด็กหญิงนงนภัส  ฮ่อธิวงค์
3. เด็กหญิงวีรดา  ขุนนางจ่า
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางเจตวิภา  เธียรสกุล
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 5 1. นางสาวฑิภาภรณ์  ดุลยพัฒน์
2. นางสาวนภัสวรรณ  สิทธิสาริกิจ
3. นางสาวนวพร  จั่นฤทธิ์
4. นายศิริธรรม  เพ็ญเสวี
5. นายสุรสิทธิ์  ทองอุ่น
6. นางสาวอาทิตา  พรพนาวัลย์
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช