สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายภูรินท์  พรัมรัตนพงศ์
 
1. นายณรงค์  มัสมี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 5 1. นายปฐมชัย  โสภณนิธิประเสริฐ
 
1. นายณรงค์  มัสมี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายเจษฎา  มาศประสิทธิ์
 
1. นางสาวธนภร  พลชัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 22 1. นายนวิน  กังวานพจนีย์
 
1. นางสาวธนภร  พลชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกิตติยา  ภัทรารักษ์
2. เด็กชายภูรินท์  พรัมรัตนพงค์
3. เด็กหญิงแพรวา  จันทนาภรณ์
 
1. นางสาวนฤมล  มุจจลินทร์
2. นางฐานิตา  จันทร์ภิวัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณัฐนิช  กล่อมชุ่ม
2. นายปฐมชัย  โสภณนิธิประเสริฐ
3. นางสาววันเพ็ญ  เพ็งสวย
 
1. นายสุรศักดิ์  แซ่เตียว
2. นางสาวจารุวรรณ  ฉัตตมโนกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  แตงเล็ก
2. เด็กชายชลากร  เกิดเที่ยง
 
1. นายธนศักดิ์  มูลวัลย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 50.01 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกชกร  สิทธิรัมย์
2. นางสาวดวงดาว  เทพสุรินทร์
3. นางสาวสิริกุล  อุดมสารี
4. นางสาวสุทธิสา  อินทร์ภู่
5. นางสาวอิสรีย์  ลีลาอภิพัฒน์
 
1. นายปริญญา  ตาแจ่ม
2. นายชตฤณ  ชื่นจิตกวิน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 39.67 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชนัดดา  เมืองเจริญ
 
1. นางสายใจ  ครานซ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 14 1. นางสาวนลินทิพย์  เดชชัง
 
1. นางสาวภัทรวัลย์  คงรัศมี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอธิษฐ์  ฉ่ำคำ
 
1. นางนันทยา  สุนทรวงษ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนภสร  อุไรพันธุ์
 
1. MissMarivic   P. Valdez
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ธัญญธนานันต์
 
1. นางสาวพัชรี  ภิญโญฤทธิ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55.33 เข้าร่วม 14 1. นายชยกร  ปันทวี
 
1. Mr.Edmar  S. Herrero
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 58.67 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายดารากร  แสนสี
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ชะม้ายกลาง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 12 1. นายปฐมชัย   โสภณนิธิประเสริฐ
2. นายวจนะ  ใฝ่เด่นดี
 
1. นายทศพร  โศภิษฐ์ธรรมกุล
2. นางสาวดวงใจ  พ่วงสุข
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนิตยา  สร้อยกุดเรือ
2. นางสาวพิชญาภา  ปรีดาวรรณกุล
3. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางเจตวิภา  เธียรสกุล
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ภัทรารักษ์
2. เด็กหญิงแพรวา  จันทนาภรณ์
 
1. นางวาสนา  บำรุงเมือง
2. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาญจนพันธุ์
 
1. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายคงเดช  สะเทินรัมย์
2. เด็กชายนรวุฒิ  หนูทอง
 
1. นางสาวอรนภา  ทองฝอย
2. นางสาวชัชนีภรณ์  ปานนาเขียว
 
21 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  อัปกาญจน์
2. เด็กชายสิริสรณ์  เลิศสัตยานุศักดิ์
 
1. นางสาวสิริมณี  อักขนิตย์