สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปัณณิตา  นุชนาถ
 
1. นายรัชพล  อึ้งเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นายปิยบุตร  เพียรทอง
 
1. นางสาวทฤฒมน  ดาวโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สิงห์คำ
 
1. นางสาววรนุช  มอญถนอม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.66 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐศรัณต์  จุดตะไร
 
1. นางสาววรนุช  มอญถนอม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงพบูเรศ  รักเดช
 
1. นางสาวกษมา  สิงหศักดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นายรักษ์  รักเดช
 
1. นางจินตนา  หมีเงิน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธรรมวงศ์
2. เด็กหญิงชลลดา  สินเจริญ
3. เด็กหญิงณััชชา  ภูมิปัญญาศักดิ์
 
1. นางสาวธอร  เงินวิบูลย์
2. นางวาสนา  พงษ์ภักดี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลรัตน์  ผลคิมหันต์
2. นายกานตะรัชต์  มิลินทสูตร
3. นางสาวลลิตตา  ครุฑบิน
 
1. นางวาสนา  พงษ์ภักดี
2. นางสาวธอร  เงินวิบูลย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชกร  บุญแสง
2. เด็กหญิงนงนภัส  ฮ่อธิวงค์
 
1. นางสาวนาถฤดี  โปราณานนท์
2. นางสาวสุชาดา  วัฒนภักดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวหทัยรัตน์  เอนกสุวรรณ
2. นายอนุสรณ์  ขาวดี
 
1. นางสาวนาถฤดี  โปราณานนท์
2. นางสาวสุชาดา  วัฒนภักดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายภูรินท์  พรัมรัตนพงศ์
 
1. นายณรงค์  มัสมี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 5 1. นายปฐมชัย  โสภณนิธิประเสริฐ
 
1. นายณรงค์  มัสมี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายเจษฎา  มาศประสิทธิ์
 
1. นางสาวธนภร  พลชัย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 22 1. นายนวิน  กังวานพจนีย์
 
1. นางสาวธนภร  พลชัย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกิตติยา  ภัทรารักษ์
2. เด็กชายภูรินท์  พรัมรัตนพงค์
3. เด็กหญิงแพรวา  จันทนาภรณ์
 
1. นางสาวนฤมล  มุจจลินทร์
2. นางฐานิตา  จันทร์ภิวัฒน์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณัฐนิช  กล่อมชุ่ม
2. นายปฐมชัย  โสภณนิธิประเสริฐ
3. นางสาววันเพ็ญ  เพ็งสวย
 
1. นายสุรศักดิ์  แซ่เตียว
2. นางสาวจารุวรรณ  ฉัตตมโนกุล
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลดา  สินเจริญ
2. เด็กชายณัฐภัทร  มรรคสินธ์
3. เด็กหญิงปัณณิตา  นุชนาถ
 
1. นางสาวประทิน  จันทร์ประภาพ
2. นางฐานิตา  จันทร์ภิวัฒน์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ์  นันทะวงค์
2. นายวรวิทย์  ศรีชัย
3. นางสาวเพ็ญผกา  สังขพันธ์
 
1. นางสาวกานดา  บุตรแก้ว
2. นางสาวศิริอร  มุสิกเจียรนันท์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  แตงเล็ก
2. เด็กชายชลากร  เกิดเที่ยง
 
1. นายธนศักดิ์  มูลวัลย์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 65.32 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐมล  นิลเนตร์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภู่อ่อน
3. เด็กหญิงวรรณศิริ  วันไว
4. เด็กชายสิทธิชาติ  สวัสดี
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เครือพิลา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อาจโต
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 67.99 ทองแดง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรประสิทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  บุญนาค
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญคุ้มอยู่
4. นางสาวมลธิรา  พุดคำ
5. นางสาววิภาวรรณ  เฉลิมพาน
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อาจโต
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 50.01 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกชกร  สิทธิรัมย์
2. นางสาวดวงดาว  เทพสุรินทร์
3. นางสาวสิริกุล  อุดมสารี
4. นางสาวสุทธิสา  อินทร์ภู่
5. นางสาวอิสรีย์  ลีลาอภิพัฒน์
 
1. นายปริญญา  ตาแจ่ม
2. นายชตฤณ  ชื่นจิตกวิน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวกานดา  นาเมือง
2. เด็กชายการัน  จู่มา
3. เด็กชายกิตติธร  ไวทยะจันดี
4. เด็กชายกิตติพล  ไวทยะจันดี
5. นางสาวชนิษฐา  อยู่บุรี
6. นายณัฐกานต์  เขียนโคกกรวด
7. นางสาวปัณณพร  สายใจ
8. นางสาวพรนภา  นพคุณ
9. นายพรเทพ  ประจำจร
10. นางสาวพิชญา  อภิรักษ์จรรยา
11. นายภานุพงศ์  จันรูน
12. นางสาวมโนชา  ยันประเวช
13. นางสาววราภรณ์  สูนศรี
14. นายวรเชษร์  เวชกุล
15. นางสาววิภาวรรณ   อินทโชติ
16. นางสาวสุภาพร  สรรศรี
17. นางสาวอรทัย  ประทุมสุวรรณ์
18. นางสาวอาริสา  เจิมศิริวัฒนา
19. เด็กชายอิสรภาพ  พรมคุณ
20. นางสาวแพรวทอง  อุษณะอำไพพงษ์
 
1. นางรุวจี  บุญมาศ
2. นายพูนศักดิ์  วิทิตยานนท์
3. นางสาวชวนพิศ  สิงห์เย็น
4. นางสาวพรพนา  รัตนพงษ์ไชย
5. นางสาวทักษิณา  เพ็ชรรัตน์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.98 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุชาดา  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวสุวรรณภา  กลีบแก้ว
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.48 ทอง 5 1. นายชัชวาล  ฉิมใหม่
 
1. นางสาวสุุวรรณภา  กลีบแก้ว
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  ชาวนา
2. เด็กชายเอกรัตน์  คล้ายสุวรรณ
 
1. นางสาวภัสร์นลิน  วงศ์ปรีชาเลิศ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.67 เงิน 22 1. นางสาวจันทกานต์  ฉิมพาลี
2. นายเสฏฐวุฒิ  เจี่ยฮะลูน
 
1. นางเฉลิมศรี  พลายพงษา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัทรักษ์  เรืองไรรัตนกุล
2. เด็กหญิงนริศรา  เทียมฤทธิ์
3. เด็กหญิงนุชชรี  แสนศรี
4. เด็กหญิงภูริชญา  ภูมิพฤกษ์
5. นางสาววรรณวลี  วรรณมณี
6. นางสาววิยุดา  แซ่โค้ว
7. เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่โค้ว
8. เด็กหญิงสุมิตา  ดวงแก้ว
9. เด็กหญิงเนตรนรี  กลประดิษฐ
10. นางสาวแคทลียา  พิทยามโนรมย์
 
1. นางวาสนา  บำรุงเมือง
2. นางสาวศิริวรรณ  อาจโต
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาทองไชย
2. เด็กหญิงธันฑริกา  อินไกร
3. เด็กหญิงประกายมาศ  กันภัย
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีเอี่ยมกุล
5. นางสาวพัชรินทร์  ยานสุวรรณ
6. นางสาวพิชญา  อภิรักษ์จรรยา
7. เด็กหญิงมัทนาวรรณ  สัตย์ซื่อ
8. นางสาวมโนชา  ยันประเวช
9. เด็กหญิงวิจิตรา  ภูศรีแก้ว
10. นางสาวอรทัย  หาริตะวัน
11. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองขาว
12. เด็กหญิงอารียา  จิตรพันธ์
13. เด็กหญิงเจนนิสา  โพธิ์แก้ว
14. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ฤทธิ์ถิ
15. นางสาวแพรทอง  อุษณะอำไพพงษ์
 
1. นายมาโนช  กำจัดภัย
2. นายประพันธ์  คุ้มโภคา
3. นายประทีป  พรัมรัตนพงศ์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวปุญญาพร  รัตนศิริสุข
2. นายสาโรช  คงทน
 
1. นายอภิรักษ์  โฆษิตวานิช
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณเหวก
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายเกราะเพชร  ยิ้มรักษา
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์จำรูญ
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาวปาริดาภา  ชื่นชอบ
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายพงศธร  ตุ้มทอง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษณ์  บัวเล็ก
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐนัญญา  โอภาสพิชญดำรง
2. เด็กหญิงแพรวกัญญพร  โอภาสพิชญดำรง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนพร  อะสิพงษ์
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นางสาวสร้อยนภา  สีสว่าง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สิทธิเสรี
2. เด็กชายภัทรชนน  อ้นวิเศษ
3. เด็กชายแสงชัย  สิมมา
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนภัทร  บุญเรือง
2. นายนพพล  เขื่อนคำป้อ
3. นายศุภกฤต  อักษราชัย
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายดารากร  แสนศรี
 
1. นายกิตติ์นรินทร์  พงษ์เจริญ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสิทธิโชค  แซ่โค้ว
 
1. นายกิตติ์นรินทร์  พงษ์เจริญ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  อันศรีเมือง
 
1. นายกิตติ์นรินทร์  พงษ์เจริญ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสถาพร  แข็งขัน
 
1. นายกิตติ์นรินทร์  พงษ์เจริญ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 71.33 เงิน 8 1. นางสาวหทัยรัตน์  หันตรา
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 4 1. นายภาณุวัฒน์  วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์
2. นายศึกษา  การาม
3. นายสุรชัย  วุฒิงาม
4. นางสาวอรุณีย์  จันทสิงห์
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสรรเพชร  สว่างวงษ์
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงปรีญฉัตร  จวนรุ่ง
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 12 1. นางสาวปานจินดา  คล่องศิริ
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายปิยะชาติ  อนันต์สถิตย์สิน
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพล  มามาก
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญทัน
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุฑามาส  โตบางป่า
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพงษ์  มามาก
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสายใหม  แผลงศร
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 8 1. นางสาวอรุณีย์  จันทสิงห์
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 4 1. นายนิวาตะพัททธ   เดโชศักดิ์มณตรี
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ธงสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปลายฟ้า   โพธิศิริ
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ท้วมเสงี่ยม
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่เจียม
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาญจนพันธุ์
4. เด็กหญิงกัญญ์สินีณัฐ  เปลี่ยนวงษ์
5. เด็กหญิงกิดาการ  พานุรัตน์
6. เด็กหญิงขนิษฐา  สังข์ทอง
7. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญทัน
8. เด็กหญิงงามเนตร  วัสแสง
9. เด็กหญิงจาสิณันภ์  อินทรเนตร
10. เด็กหญิงจุฑามาศ  วัฒน์พานิช
11. เด็กหญิงณัชชา  พรอนันต์จิรกร
12. เด็กหญิงนันทิชา  กลัดสำเนียง
13. เด็กหญิงบงกช  อำพาส
14. เด็กหญิงบุณยานุช  แก้วชาลี
15. เด็กหญิงปนัดดา  มิ่งขวัญ
16. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีวรษา
17. เด็กหญิงประภัสสร  อนุชัยกิจธรรม
18. เด็กหญิงปริฉัตร  เชื้อฉ่ำหลวง
19. เด็กหญิงปริญญาพร  รำแพน
20. เด็กหญิงปรีญฉัตร  จวนรุ่ง
21. เด็กหญิงปรียาดา  ห้องกุหลาบ
22. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ผิวขำ
23. เด็กหญิงปาณิสรา  รื่นทิม
24. เด็กหญิงพรรณสา  เผ่าพงษ์
25. เด็กหญิงพันวษา  จำปาทอง
26. เด็กหญิงรินรดา  ทิพย์กองลาด
27. เด็กหญิงวริศรา  บัญชีเจริญ
28. เด็กหญิงศุภรัตน์  นาหนองบัว
29. เด็กหญิงสายใหม  แผลงศร
30. เด็กหญิงสุทธิษา  สอนเสนา
31. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มิ่งทองคำ
32. เด็กหญิงสุภิสรา  รอดสุโข
33. เด็กหญิงสุภิสรา  รอดสุโข
34. เด็กหญิงอภิญญา  เติมต่อ
35. เด็กหญิงอรดา  พิบูลย์ศิลป์
36. เด็กหญิงอาริสา  ยือรัมย์
37. เด็กหญิงอารีภรณ์  จันทร์หอม
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ธงสันเที๊ยะ
39. เด็กหญิงเมธาวี  ภักดี
40. เด็กหญิงแสงอรุณ  ทั่งสุข
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
2. นายศุภกิจ  จำรัสสมบูรณ์
3. นางสุทิน  สิริโยธิน
4. นายประพันธ์   ลือชัยคาม
5. นายพงศ์พิพัฒน์   ทองสหธรรม
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราพร  นิ่งกลาง
2. เด็กชายธีรภัทร  ซุ่นฮี้
3. เด็กหญิงนันทภัค  ตรงจันทึก
4. เด็กชายปณวัตร  โกกิลารัตน์
5. เด็กชายปรมินทร์  สร้างนา
6. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  กือทอง
7. เด็กหญิงสุทธิดา  เครือพิลา
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงษ์วิสัย
9. เด็กชายเชิดชนินทร์  วจนะ
10. เด็กหญิงแฟชั่น  สุขโฉม
 
1. นางเปรมจิตร  จำรัสสมบูรณ์
2. นายศุภกรณ์  ยมหา
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  ประดับพลอย
2. นายกฤติพงค์  พรัมรัตนพงศ์
3. นางสาวกานต์สินี  บุญนาค
4. นางสาวชนวรรณ  สิทธิจันทร์
5. นายตะวัน  รัตนะ
6. นางสาวประกายกานต์  ประทีป
7. นายภาณุวัฒน์  เพ่งพินิจ
8. นายสุวิทย์  สีนวลจันทร์
9. นางสาวเปรมฤทัย  ศักดิ์ศรีเจริญยิ่ง
10. นายเสฏฐวุฒิ  ฤทัยยศชนินทร์
 
1. นางเปรมจิตร  จำรัสสมบูรณ์
2. นายศุภกรณ์  ยมหา
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 39.67 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชนัดดา  เมืองเจริญ
 
1. นางสายใจ  ครานซ์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 14 1. นางสาวนลินทิพย์  เดชชัง
 
1. นางสาวภัทรวัลย์  คงรัศมี
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอธิษฐ์  ฉ่ำคำ
 
1. นางนันทยา  สุนทรวงษ์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนภสร  อุไรพันธุ์
 
1. MissMarivic   P. Valdez
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงภัสสิริ  ทนงยิ่ง
 
1. นางเยาวนิจ  ตีรณานนท์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.99 ทอง 9 1. นางสาวนพชลัยย์  โอมะคุปต์
 
1. Mr.Pieter  J.M. Litjens
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ธัญญธนานันต์
 
1. นางสาวพัชรี  ภิญโญฤทธิ์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55.33 เข้าร่วม 14 1. นายชยกร  ปันทวี
 
1. Mr.Edmar  S. Herrero
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชญานิศ  วงสีลา
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ตั้งภูมิพนา
3. เด็กหญิงวีรดา  ขุนนางจ่า
4. เด็กชายเจษฎา  มาศประสิทธิ์
5. เด็กหญิงแพรวกัญญพร  โอภาสพิชญดำรง
 
1. นางสาวอุมาพร  ไชยสีหา
2. Mrs.Jocelyn  G. Aguayo
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.4 เงิน 10 1. นายชนาธิป  ศาสตร์ทยารัฐ
2. นายนครินทร์   สวยสม
3. นางสาวปองธิดา  เนยสูงเนิน
4. นางสาวปิ่นทิวา  จรรยาเลิศ
5. นางสาวหทัยรัตน์   รอดสดใส
 
1. นางสุเนตร  ศรีวสุทธิ์
2. นางสาวรัชวรรณ  รัตนโสภณไพศาล
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 58.67 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายดารากร  แสนสี
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ชะม้ายกลาง
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุวิมล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ชะม้ายกลาง
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนภสร  สุขนันที
2. เด็กหญิงรวิดา  ลิมจงจิตร์
 
1. นายทศพร  โศภิษฐ์ธรรมกุล
2. นางสาวดวงใจ  พ่วงสุข
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 12 1. นายปฐมชัย   โสภณนิธิประเสริฐ
2. นายวจนะ  ใฝ่เด่นดี
 
1. นายทศพร  โศภิษฐ์ธรรมกุล
2. นางสาวดวงใจ  พ่วงสุข
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักษวัฒน์  ชัยโคตร
2. เด็กชายจิรัฐโชติ  บัลลังก์สุวรรณ
3. เด็กชายชญาสิทธิ์  อิงควรานนท์
4. เด็กชายชานนท์  เหมือนโสม
5. เด็กชายธนภูมิ  ใจคำ
6. เด็กชายธนรัชต์  เฟื่องฟุ้ง
7. เด็กชายธนาสิริ  เปรมัษฐียร
8. เด็กชายอัมรินทร์  พึ่งด้วง
 
1. นายพนัส  กันแก้ว
2. นายประสพ  โพธิ์เมือง
3. นายศุภกรณ์  ยมหา
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติญาดา  โชติวรอนันต์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธิติวงศาอุดม
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  เภกะนันทน์
4. เด็กหญิงวิมลวรรณ  จิตติพรไพศาล
5. เด็กหญิงอรอนงค์  คำดี
 
1. นางสุปราณี   ปัพรังศรี
2. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐมน  หันหาบุญ
2. นางสาวดลฤดี  น้อยคูณ
3. นางสาวนพมาศ  เทียนแก้ว
4. นางสาวนภัสวรรณ  สิทธิสารีกิจ
5. นางสาววรรณพร  กลั่นจิตร
 
1. นางสุปราณี   ปัพรังศรี
2. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกานชนก  สมศรี
2. เด็กหญิงนงนภัส  ฮ่อธิวงค์
3. เด็กหญิงวีรดา  ขุนนางจ่า
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางเจตวิภา  เธียรสกุล
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนิตยา  สร้อยกุดเรือ
2. นางสาวพิชญาภา  ปรีดาวรรณกุล
3. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางเจตวิภา  เธียรสกุล
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิภาพร  เศษบุปผา
2. นางสาวสุนิษา  แสนคำลือ
3. เด็กหญิงอมิตรตดา  บรรจุงาม
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางเจตวิภา  เธียรสกุล
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายชัชวาล  ฉิมใหม่
2. นางสาวศศิธร  วงษาคณาญาติ
3. นางสาวสุวิมล  ใฝ่จิต
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางเจตวิภา  เธียรสกุล
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ภัทรารักษ์
2. เด็กหญิงแพรวา  จันทนาภรณ์
 
1. นางวาสนา  บำรุงเมือง
2. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรพันธ์  โตเจริญทรัพย์
 
1. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาญจนพันธุ์
 
1. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฐมชัย  โสภณนิธิประเสริฐ
 
1. นางสาวปุณิกา  เทอดธรรมคุณ
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายศิวกร  ศุภจริยาพงศ์
2. เด็กชายสาธิน  เกิดสาย
 
1. นางสาวจรรยพร  ปานประชาติ
2. นางสาวกานต์ปภา  มะโนสัพย์
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวอภิญญา  สุขแก้ว
2. นายอาทิตย์  ขจัดสารพัดภัย
 
1. นายก้องภพ  จุ้ยช่วย
2. นางสาวกานต์ปภา  มะโนสัพย์
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายคงเดช  สะเทินรัมย์
2. เด็กชายนรวุฒิ  หนูทอง
 
1. นางสาวอรนภา  ทองฝอย
2. นางสาวชัชนีภรณ์  ปานนาเขียว
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุพงษ์   มิ่งขวัญ
2. เด็กชายภาฬพัทธ์  เต็กตระกูล
 
1. นายพนัส  กันแก้ว
2. นายณัฐการ  ผาตินาวิน
 
93 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกมล  แก้วจิรา
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  นีระพงษ์
3. เด็กชายเตชิตธนโชติ  อามาตมนตรี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มโนภิรมย์
2. นางสาวอรนภา  ทองฝอย
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรเศรษฐกำจร
2. เด็กหญิงกุลจิรา  สินด้วง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เชยกลิ่นเทศ
4. เด็กหญิงภัสส์กุญช์  ไชยวรินทร์กุล
5. เด็กหญิงมยุริน  จูวรรณะ
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แจ่มพุ่ม
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวอุ่นวรรณ  จีรโกวิทยภาส
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 5 1. นางสาวฑิภาภรณ์  ดุลยพัฒน์
2. นางสาวนภัสวรรณ  สิทธิสาริกิจ
3. นางสาวนวพร  จั่นฤทธิ์
4. นายศิริธรรม  เพ็ญเสวี
5. นายสุรสิทธิ์  ทองอุ่น
6. นางสาวอาทิตา  พรพนาวัลย์
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงกมล  พิละมาตย์
2. นางสาวนฤมล  ยันเพ็ง
3. นางสาวนาง  บุญประเสริฐ
 
1. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
2. นางสาวชญารัตน์  ลาภสุระเทียนทอง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เรเรือง
2. เด็กหญิงปนิดา  ดวงแข
3. เด็กหญิงรัตนวลี  พิพัฒธากรณ์
 
1. นางชญาน์นันท์  ไกรเลิศมงคล
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกานตะรัชต์  มิลินทสูตร
2. นางสาวกิตติยา  บุญตี๋
3. นางสาวจรรยา  แย้มเกษร
 
1. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุทธิ
2. เด็กหญิงชวารักษ์  หนูก่ำ
3. เด็กหญิงภิญญดา  ทองเต็ม
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริชาติ  ปันเจียง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์แก้ว
3. นางสาวอาริสา  อุดมภูมิ
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
 
101 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญ  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวกษมา  สิงหศักดิ์
 
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.56 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรรินทร์  ทองแท่ง
2. เด็กชายชนวัฒน์  กระจ่างแจ้ง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถิตย์สถาน
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
 
103 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  อัปกาญจน์
2. เด็กชายสิริสรณ์  เลิศสัตยานุศักดิ์
 
1. นางสาวสิริมณี  อักขนิตย์
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิรุฬห์  เพ็งมณี
 
1. นางสาวกษมา  สิงหศักดิ์
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตะวัน  สิทธิวงษ์
 
1. นางสุปราณี  ปัพรังศรี
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุรินทร์  มัดตะรัด
2. เด็กชายภัทรภูมิ  ชูทอง
 
1. นางสาวอรนภา  ทองฝอย
2. นางสาวศศิวิมล  พืชสิงห์