สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 65.32 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐมล  นิลเนตร์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภู่อ่อน
3. เด็กหญิงวรรณศิริ  วันไว
4. เด็กชายสิทธิชาติ  สวัสดี
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เครือพิลา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อาจโต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 67.99 ทองแดง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรประสิทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  บุญนาค
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญคุ้มอยู่
4. นางสาวมลธิรา  พุดคำ
5. นางสาววิภาวรรณ  เฉลิมพาน
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อาจโต
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 50.01 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกชกร  สิทธิรัมย์
2. นางสาวดวงดาว  เทพสุรินทร์
3. นางสาวสิริกุล  อุดมสารี
4. นางสาวสุทธิสา  อินทร์ภู่
5. นางสาวอิสรีย์  ลีลาอภิพัฒน์
 
1. นายปริญญา  ตาแจ่ม
2. นายชตฤณ  ชื่นจิตกวิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวกานดา  นาเมือง
2. เด็กชายการัน  จู่มา
3. เด็กชายกิตติธร  ไวทยะจันดี
4. เด็กชายกิตติพล  ไวทยะจันดี
5. นางสาวชนิษฐา  อยู่บุรี
6. นายณัฐกานต์  เขียนโคกกรวด
7. นางสาวปัณณพร  สายใจ
8. นางสาวพรนภา  นพคุณ
9. นายพรเทพ  ประจำจร
10. นางสาวพิชญา  อภิรักษ์จรรยา
11. นายภานุพงศ์  จันรูน
12. นางสาวมโนชา  ยันประเวช
13. นางสาววราภรณ์  สูนศรี
14. นายวรเชษร์  เวชกุล
15. นางสาววิภาวรรณ   อินทโชติ
16. นางสาวสุภาพร  สรรศรี
17. นางสาวอรทัย  ประทุมสุวรรณ์
18. นางสาวอาริสา  เจิมศิริวัฒนา
19. เด็กชายอิสรภาพ  พรมคุณ
20. นางสาวแพรวทอง  อุษณะอำไพพงษ์
 
1. นางรุวจี  บุญมาศ
2. นายพูนศักดิ์  วิทิตยานนท์
3. นางสาวชวนพิศ  สิงห์เย็น
4. นางสาวพรพนา  รัตนพงษ์ไชย
5. นางสาวทักษิณา  เพ็ชรรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.98 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุชาดา  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวสุวรรณภา  กลีบแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.48 ทอง 5 1. นายชัชวาล  ฉิมใหม่
 
1. นางสาวสุุวรรณภา  กลีบแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  ชาวนา
2. เด็กชายเอกรัตน์  คล้ายสุวรรณ
 
1. นางสาวภัสร์นลิน  วงศ์ปรีชาเลิศ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.67 เงิน 22 1. นางสาวจันทกานต์  ฉิมพาลี
2. นายเสฏฐวุฒิ  เจี่ยฮะลูน
 
1. นางเฉลิมศรี  พลายพงษา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัทรักษ์  เรืองไรรัตนกุล
2. เด็กหญิงนริศรา  เทียมฤทธิ์
3. เด็กหญิงนุชชรี  แสนศรี
4. เด็กหญิงภูริชญา  ภูมิพฤกษ์
5. นางสาววรรณวลี  วรรณมณี
6. นางสาววิยุดา  แซ่โค้ว
7. เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่โค้ว
8. เด็กหญิงสุมิตา  ดวงแก้ว
9. เด็กหญิงเนตรนรี  กลประดิษฐ
10. นางสาวแคทลียา  พิทยามโนรมย์
 
1. นางวาสนา  บำรุงเมือง
2. นางสาวศิริวรรณ  อาจโต