สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ภู่อุ่น
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรกนก  ยิ้มพลาย
2. เด็กหญิงพิชเนตร  ชุ่มแจ่ม
3. เด็กหญิงวรรลภา  เสือรัก
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
2. นายบรรจบ  คำเพราะ
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจำปา  ไร่เกษมสุข
2. นายพีระพัฒน์  พุกทอง
3. นางสาวรุ้งนภา  บุญจันทร์
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
2. นายบรรจบ  คำเพราะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.64 ทอง 6 1. เด็กชายยุทธภูมิ  เพิ่มลาภ
 
1. นายทศพล  ดีกระจ่าง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.98 ทอง 10 1. นายพีรพัฒน์  พุกทอง
 
1. นายทศพล  ดีกระจ่าง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 13 1. นายกันตพงศ์  ปัญจ๋า
2. นางสาวธนัชชา  พุทธมีผล
 
1. นางกัณฑ์กมล  แตงอุไร
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตพงศ์  ปัญจ๋า
2. นางสาวจันทรา  ทิพย์แสง
3. นางสาวชฎาพร  นาคอ่อน
4. นายญาณพัฒน์  อรรถประจง
5. นางสาววิลาศิณี  ประทุมมา
6. นางสาวสุทธิดา  มีเฉย
7. นายสุวัฒน์  จันทร์หอม
8. นายอาทินันท์  เกษสกุล
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
2. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงชมพูนุท  เฮมสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุนทร
3. เด็กหญิงวาสิฏฐี  คล้ายแก้ว
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์