สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.66 เงิน 9 1. นางสาวสุนทรา  นิ่มสำราญ
 
1. นายบรรจบ  คำเพราะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สังข์เอี่ยม
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวแพรว  ชุ่มแจ่ม
 
1. นายจรูญ  แตงอุไร
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจน์ศิริ  แสงสว่าง
2. เด็กชายยุทธภูมิ  เพิ่มลาภ
3. เด็กหญิงวรรณดี  แก้วกระจ่าง
4. เด็กหญิงวรรลภา  เสือรัก
5. เด็กชายศรายุทธ  นามศรี
6. เด็กหญิงสาวิตตรี  ศิริวงศ์
7. เด็กชายสิทธิพล  สุขมา
8. เด็กชายเพชร  นิ่มน้อย
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
2. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เฮมสันเทียะ
2. เด็กชายณัฐชนน  โพธิ์จันทร์
3. เด็กชายณัฐนนท์  ขนุนทอง
4. เด็กหญิงพรชิตา  สนทะเนตร์
5. เด็กหญิงวรรณดี  แก้วกระจ่าง
 
1. นางนุชจิรา  แจ่มกระจ่าง
2. Mrs.Noraline  Abuan
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72.67 เงิน 13 1. นางสาวณทัสนันท์  ขันทอง
2. นายโสภาคย์  สาธิตศิลป์
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอัจฉริยา  นามวิจิตร
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงชฎาพรรณ  แก้วสุข
2. เด็กหญิงธีรดา  ใจโต
3. เด็กหญิงวรวรรณ  วาดวารี
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์