สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกาญจนศิริ  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงพิชเนตร  ชุ่มแจ่ม
3. เด็กหญิงสาวิตตรี  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวกชพร  พุทธรักษา
2. นางสาววิจิตรา  ป้องสีดา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกรกนก  ยิ้มพลาย
2. เด็กหญิงพรลภัส  แม้ท่าไม้
 
1. นางสาววิรวรรณ  จิตต์ปราณี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชฎาพรรณ  แก้วสุข
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุนทร
3. เด็กหญิงธีรดา  ใจโต
 
1. นายทศพล  ดีกระจ่าง