สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงพิชชาอร  กุลวงษ์
 
1. นายศุภณัฐ  นาคแจ่มใส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 1. นางสาวนาตาชา  บุญอิ่ม
 
1. นายศุภณัฐ  นาคแจ่มใส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 57.66 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงวีระพร  สุคนธทรัพย์
 
1. นายบรรจบ  คำเพราะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวรวรรณ  วาดวารี
2. เด็กหญิงวาสิฏฐี  คล้ายแก้ว
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 22 1. นางสาวรัตนาพร  พุฒขาว
 
1. นางธมกร  ประทุมรัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 24 1. นางสาวสุพัตรา  สังข์เอี่ยม
 
1. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เรืองจิตรธรรม
2. เด็กชายณัฐชนน  โพธิ์จันทร์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ทอง
 
1. นางจิราภรณ์  แจ่มปรีชา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 21 1. นางสาวจิดาภา  จินดาโฉม
2. นางสาวพัชริดา  พรมอินทร์
3. นางสาวรัตนาพร  พุฒขาว
 
1. นางสาวกชพร  พุทธรักษา
2. นางสาววิจิตรา  ป้องสีดา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนิธิกร  อวยบางมด
2. เด็กชายพงศธร  แย้มสมจิตร
 
1. นางสาววิจิตรา  ป้องสีดา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนบูรณ์  สติภา
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  สีมาก
 
1. นางสาววิจิตรา  ป้องสีดา
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 13 1. นางสาวนาตาชา  บุญอิ่ม
2. นางสาวอารดา  หอมทอง
 
1. นางสาววิรวรรณ  จิตต์ปราณี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 25 1. นางสาวนาตาชา  บุญอิ่ม
2. นางสาวรัตนาพร  พุฒขาว
 
1. นางสญาพรรณ  คำหอม
2. นางนุชจิรา  แจ่มกระจ่าง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจันทรา  ทิพย์แสง
2. นางสาวณัฐกานต์  อมรรัตนศิริกุล
3. นางสาวละเมียด  เพ็ญพันธ์
 
1. นายทศพล  ดีกระจ่าง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอิศรา  บินฮัด
 
1. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง