สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงพิชชาอร  กุลวงษ์
 
1. นายศุภณัฐ  นาคแจ่มใส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 1. นางสาวนาตาชา  บุญอิ่ม
 
1. นายศุภณัฐ  นาคแจ่มใส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 57.66 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงวีระพร  สุคนธทรัพย์
 
1. นายบรรจบ  คำเพราะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.66 เงิน 9 1. นางสาวสุนทรา  นิ่มสำราญ
 
1. นายบรรจบ  คำเพราะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ภู่อุ่น
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สังข์เอี่ยม
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรกนก  ยิ้มพลาย
2. เด็กหญิงพิชเนตร  ชุ่มแจ่ม
3. เด็กหญิงวรรลภา  เสือรัก
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
2. นายบรรจบ  คำเพราะ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจำปา  ไร่เกษมสุข
2. นายพีระพัฒน์  พุกทอง
3. นางสาวรุ้งนภา  บุญจันทร์
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
2. นายบรรจบ  คำเพราะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวรวรรณ  วาดวารี
2. เด็กหญิงวาสิฏฐี  คล้ายแก้ว
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 22 1. นางสาวรัตนาพร  พุฒขาว
 
1. นางธมกร  ประทุมรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอาทินันท์  เกษสกุล
2. นายโสภาคย์  สาธิตศิลป์
 
1. นางธมกร  ประทุมรัตน์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 24 1. นางสาวสุพัตรา  สังข์เอี่ยม
 
1. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เรืองจิตรธรรม
2. เด็กชายณัฐชนน  โพธิ์จันทร์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ทอง
 
1. นางจิราภรณ์  แจ่มปรีชา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 21 1. นางสาวจิดาภา  จินดาโฉม
2. นางสาวพัชริดา  พรมอินทร์
3. นางสาวรัตนาพร  พุฒขาว
 
1. นางสาวกชพร  พุทธรักษา
2. นางสาววิจิตรา  ป้องสีดา
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรุ้งนภา  บุญจันทร์
2. นางสาววรัญญา  ทรัพย์สินไพบูลย์
3. นางสาวสุพัตรา  สังข์เอี่ยม
 
1. นางสาวกชพร  พุทธรักษา
2. นางสาววิจิตรา  ป้องสีดา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกาญจนศิริ  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงพิชเนตร  ชุ่มแจ่ม
3. เด็กหญิงสาวิตตรี  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวกชพร  พุทธรักษา
2. นางสาววิจิตรา  ป้องสีดา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนิธิกร  อวยบางมด
2. เด็กชายพงศธร  แย้มสมจิตร
 
1. นางสาววิจิตรา  ป้องสีดา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนบูรณ์  สติภา
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  สีมาก
 
1. นางสาววิจิตรา  ป้องสีดา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.64 ทอง 6 1. เด็กชายยุทธภูมิ  เพิ่มลาภ
 
1. นายทศพล  ดีกระจ่าง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.98 ทอง 10 1. นายพีรพัฒน์  พุกทอง
 
1. นายทศพล  ดีกระจ่าง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลลดา  สอาดเอี่ยม
2. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญอิ่ม
 
1. นางกัณฑ์กมล  แตงอุไร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 13 1. นายกันตพงศ์  ปัญจ๋า
2. นางสาวธนัชชา  พุทธมีผล
 
1. นางกัณฑ์กมล  แตงอุไร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 -    
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกรกนก  ยิ้มพลาย
2. เด็กหญิงพรลภัส  แม้ท่าไม้
 
1. นางสาววิรวรรณ  จิตต์ปราณี
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 13 1. นางสาวนาตาชา  บุญอิ่ม
2. นางสาวอารดา  หอมทอง
 
1. นางสาววิรวรรณ  จิตต์ปราณี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ภู่อุ่น
 
1. นายจรูญ  แตงอุไร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวแพรว  ชุ่มแจ่ม
 
1. นายจรูญ  แตงอุไร
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจน์ศิริ  แสงสว่าง
2. เด็กชายยุทธภูมิ  เพิ่มลาภ
3. เด็กหญิงวรรณดี  แก้วกระจ่าง
4. เด็กหญิงวรรลภา  เสือรัก
5. เด็กชายศรายุทธ  นามศรี
6. เด็กหญิงสาวิตตรี  ศิริวงศ์
7. เด็กชายสิทธิพล  สุขมา
8. เด็กชายเพชร  นิ่มน้อย
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
2. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตพงศ์  ปัญจ๋า
2. นางสาวจันทรา  ทิพย์แสง
3. นางสาวชฎาพร  นาคอ่อน
4. นายญาณพัฒน์  อรรถประจง
5. นางสาววิลาศิณี  ประทุมมา
6. นางสาวสุทธิดา  มีเฉย
7. นายสุวัฒน์  จันทร์หอม
8. นายอาทินันท์  เกษสกุล
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
2. นางสาวกมลา  กัลยาณพงศ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เฮมสันเทียะ
2. เด็กชายณัฐชนน  โพธิ์จันทร์
3. เด็กชายณัฐนนท์  ขนุนทอง
4. เด็กหญิงพรชิตา  สนทะเนตร์
5. เด็กหญิงวรรณดี  แก้วกระจ่าง
 
1. นางนุชจิรา  แจ่มกระจ่าง
2. Mrs.Noraline  Abuan
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 25 1. นางสาวนาตาชา  บุญอิ่ม
2. นางสาวรัตนาพร  พุฒขาว
 
1. นางสญาพรรณ  คำหอม
2. นางนุชจิรา  แจ่มกระจ่าง
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชฎาพรรณ  แก้วสุข
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุนทร
3. เด็กหญิงธีรดา  ใจโต
 
1. นายทศพล  ดีกระจ่าง
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจันทรา  ทิพย์แสง
2. นางสาวณัฐกานต์  อมรรัตนศิริกุล
3. นางสาวละเมียด  เพ็ญพันธ์
 
1. นายทศพล  ดีกระจ่าง
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิชชาอร  กุลวงษ์
 
1. นางธมกร  ประทุมรัตน์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐกานต์  อมรรัตนศิริกุล
 
1. นางธมกร  ประทุมรัตน์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอิศรา  บินฮัด
 
1. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72.67 เงิน 13 1. นางสาวณทัสนันท์  ขันทอง
2. นายโสภาคย์  สาธิตศิลป์
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอัจฉริยา  นามวิจิตร
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงชมพูนุท  เฮมสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุนทร
3. เด็กหญิงวาสิฏฐี  คล้ายแก้ว
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงชฎาพรรณ  แก้วสุข
2. เด็กหญิงธีรดา  ใจโต
3. เด็กหญิงวรวรรณ  วาดวารี
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์