สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   จรุงกิจศุภผล
 
1. นางมณีรัตน์   ผุยพอกสิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวกุลสิรินทร์   หอมยิ่ง
 
1. นางมณีรัตน์   ผุยพอกสิน
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยธรณ์   ถาวรประชา
2. เด็กหญิงพรสุดา   ควรชม
3. เด็กหญิงมนชิดา  ลิขิตปถัมภ์
 
1. นางสาวภัณฑิลา   เผื่อนโภคา
2. นางสาวรัตติพร   ศรีนาง
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทกานติ์   เจระทน
2. นางสาวหฤทยา   พุกเจริญพร
3. นางสาวอรปรียา  สุภาภรณ์ประดับ
 
1. นายอานุภาพ   เอมประณีตร์
2. นางสาวลักขณา   อ่อนฤทธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุลเสฏฐ์  สวาทะสุข
 
1. นายธนวัฒน์  เจริญวิวัฒนศิลป์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเจนจิรา  จารุอำพรพรรณ
 
1. นายธนวัฒน์  เจิรญวิวัฒนศิลป์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติธัช  นกงาม
2. นายพีระวัฒน์   ฐาศุภปนีย์
3. นายสราธร  ตรานกแก้ว
4. นายสิทธาภพ  ลาภพานิช
5. นายสโรชา  จารุรัตน์
 
1. นางสุฑารัตน์  จิตชนะ
2. นายอรรถวรรฒ  นิยะโต
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  อรทัย
2. นางสาวธนัชชา  ปัญญสิน
3. นายธิติวุฒิ  ไตรวิทยากร
4. นายบวรเมษฐ์  ปฏิมาพรเลิศ
5. นางสาวสุทธิลักษณ์  มัณฑการ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อักษรกูล
2. นางสาวลัดดาวรรณ  วันอาวงษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวจินตนา  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงจิระประภา  นามวงศ์
3. เด็กหญิงชวัลนุช  แสงนาค
4. เด็กหญิงณภัทร์  ครองเชื้อ
5. เด็กหญิงณัฐชา  บุญเลิศไมตรี
6. นางสาวดวงฤทัย  ปริยประพันธ์
7. นายธนพัฒน์  กิตติพจน์พงศ์
8. นายนนท์รวิศ  เหลืองถกลไทย
9. นางสาวผกามาศ  องค์ศิริมงคล
10. เด็กหญิงผุสดีย์  ประเสริฐวิทย์
11. นางสาวพัชรศรี  ปิ่นแก้ว
12. นางสาวรัศมี  ชาติชำนาญ
13. นางสาวศรุชา  วิเชียรปัญญา
14. นางสาวศศิภา  ฉิ่งทองคำ
15. นางสาวศศิโสม  นินนาทนนท์
16. นายสิริชัย  คู่แก้ว
17. นางสาวอภิษฎา  แพภิรมย์รัตน์
18. นางสาวอังคนา  วงค์ทอง
19. นางสาวอัฐญา  แซ่ชั่น
 
1. นางอรสา  จูรัตน์
2. นายพงษ์ธร  ป่าไม้ทอง
3. นางสาวชัชชนก  มณีสุธรรม
4. นางรัชนี  พัฒนรัฐ
5. นางศิริกุล  จิตต์ทองกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.98 ทอง 11 1. เด็กหญิงกันตยา  แสนบุตร
 
1. นางสาวโกสุม  งามดวงใจ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวกังสดาล  แก้วปัญญา
2. นางสาวณฐวรรณ  ฉ่ำจิตร์
3. นางสาวณิชารีย์  เอี่ยมธนพรรณ
4. นายธนากร  กาญจนพิบูลย์
5. นายนภัส  อนันทวิโรจน์
6. นางสาวนารารัตน์  ยั่งยืนตระกูล
7. นายน๊อต  มะปัญญา
8. นางสาวปริชญา  นักเวชน์
9. นางสาวพิชญา  เชยโสภณ
10. นางสาวมนวดี  บุตตะ
11. นางสาววรดา   เพียรพยุงพงษ์
12. นางสาววัชราภรณ์  พรมทา
13. นางสาวเบญญาภา   จ่างแสง
14. นายเพิ่มพูน  ลัคณาวุฒิเลิศ
15. นางสาวเอมิการ์  เพิ่มสินทรัพย์
 
1. นายประกาย  นาภูมิ
2. นายธรา  เหลืองเช็ง
3. นายสุรชัย  จันทรศิริ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษติยา  เหลือลมัย
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นายสัณหณัฐ  ทิราชีพ
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ภิญโญสวัสดิ์สกุล
 
1. นางสาวมนัญญา  มาบางยาง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกสิณา   พรพิพัฒน์กุล
2. เด็กหญิงกัลยรักษ์   จำปาทิพย์พงศ์
3. เด็กชายคณธัช  จันทร์ประกอบ
4. เด็กหญิงจารวี   ลีลาภิญญางกูร
5. เด็กหญิงจุลพัทร์   จรัสสุรีย์ฉาย
6. เด็กชายชนม์ภุชงค์  อินทรรัสมี
7. เด็กหญิงชมพูนุช   เลาหกิตติกุล
8. เด็กหญิงญาธินี   ทิพเวช
9. เด็กหญิงณัฐกันต์   กิติพงษ์พัฒนา
10. เด็กหญิงณัฐธิดา   ศรีน้ำเงิน
11. เด็กหญิงธันพิชชา  หร่ายเจริญ
12. เด็กหญิงนภาลัย  พระสว่าง
13. เด็กหญิงนันทวัชร์   อำพลจันทน์
14. เด็กหญิงนาฏะ   ขาวล้ำเลิศ
15. เด็กชายปกรณ์  บุญเพ็ชร์
16. เด็กหญิงพรสุดา  ควรชม
17. เด็กหญิงภัทริกา  วงษ์สด
18. เด็กหญิงภัทรียา   อังศุชัยกิจ
19. เด็กชายภูริณัฐ  อรุณศิริพันธ์
20. เด็กหญิงวชิรญา   จารุวิทยานันท์
21. เด็กชายวฐา   อุ่นอัมพร
22. เด็กหญิงวรดา   มุ่งโอกาส
23. เด็กหญิงวรธิรา   ตรีสุคนธวงศ์
24. เด็กชายศรุฒ  เสนะคุณ
25. เด็กชายศานติวิชญ์  คชะเทศ
26. เด็กชายอชิตพล  สำเภาแก้ว
27. เด็กหญิงเบญญาภา   นักธรรม
28. เด็กหญิงโชติกา  เชยกลิ่นเทศ
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
2. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ม่วงเจริญ
2. นางสาวกิติยา  นาสมพงษ์
3. นางสาวกุลคิชา  แจ้งพะเนียด
4. นางสาวชนนิกานต์  ดีมาก
5. นายชานน  พร้อมหมู่ญาติ
6. นายฐานัส  เนียมถนอม
7. นางสาวณัฏนันท์  กาญจนพิบูลย์
8. นางสาวดนยา  จันทร์ดารา
9. นายนพรุจ  โชติกาภากร
10. นางสาวปฐริกาล์  กุหลาบทิพย์
11. นางสาวปรางค์วลัย   มีนารัตน์
12. นายพงศกร  โชคสกุลวงษ์
13. นางสาวพนินธร  ศิลป์ประเสริฐ
14. นายภักคนัน  ประสพโชค
15. นายภาคิน  จ่ายเจริญ
16. นายรัชชานนท์  แสงโสภิต
17. นายวัชระ  ฉิมบรรเลง
18. นายวิกรานต์  ศรีปัญจากุล
19. เด็กชายศศิวิมล  จันทร์พุ่ม
20. นางสาวศิรประภา   กำลัง
21. นายสิรณัช   หวังลาภอำนวย
22. นายสุเมธี  ศรีบุญ
23. นายอาภิป์ณัฐ  กุลนาสุวารัตน์
24. นางสาวอารีพร  ตราชู
25. นายเรืองกฤษณ์  โรจน์ฉัตรไชย
26. นางสาวแพรวพรรณ  ปีกลม
27. นายไชยภัทร์  พรมโต
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
2. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา   พยัคฆะ
2. นางสาวทิชากร   เอื้อศักดิ์อารี
3. นางสาวนภัสวรรณ   แจ้งพะเนียด
4. นางสาวนิรชา  ขอบชิต
5. นางสาวศรุตา  ธรรมครูปัทม์
6. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเที่ยง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวสุรจิต  สุนทรบุระ
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิรวิทย์   วิชยานฤพล
2. นายรณกร   สังขวิจิตร
3. นายรัชนนท์   ขาวดี
4. นายสรวิชญ์   อัศวศิลปกุล
5. นายโอม  จตุรพักตรารักษ์
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสาวสุรจิต  สุนทรบุระ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไทเลอร์  เชฟแบสเตียน โคล
 
1. Mr.Jeffrey  Roberts
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระสิทธิ์  เสวีพัลลภ
 
1. นางสาวพิมพาภรณ์  สถาวรานนท์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.34 ทอง 4 1. เด็กหญิงภคพร  ปัญญาวานิชกุล
 
1. Mr.MARK  MADERSE
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.66 ทอง 8 1. นายทัตสรวง  แนบเนื้อ
 
1. MissBRE-ANNAH  TROUT
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เชี่ยวสมุทร
 
1. Mr.Gary  Jarrett
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษติยา  เหลือลมัย
2. เด็กหญิงนวพรรษ  นลินนพมาศ
3. เด็กหญิงรติกร  ปัญญาวานิชกุล
4. เด็กหญิงเฟย์จาน่า  บาสโก
5. เด็กหญิงไครีน  กุสุพลนันท์
 
1. นางอรอนงค์  อาจหาญ
2. Mr.Ben  Collett
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติภัส  ทรัพย์ชูกุล
2. นางสาวธนัชชา  บุญกันภัย
3. นางสาวพรสินี  จิตรโรจนรักษ์
4. นางสาวสุทธิดา  วีระโยธิน
5. นางสาวอติกานต์  ลักษณะกุลบุตร
 
1. Mr.Allan  Balceta
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นางสาวสิรีธร  ยิ้มพงษ์
 
1. นางสาวจงชนิษฐ์  แสงศร
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกันต์  กิตติพงษ์พัฒนา
2. เด็กชายธนกร   ศรียาภัย
 
1. นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล
2. นางกัลยา  ช่องชนิล
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   จิรมณฑล
2. เด็กชายอัคคเดช  เขียวโสภณ
 
1. นางสุทธินันท์  พูลวศินมงคล
2. นางสาวภัชนิภา  พูนดังหวัง
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณฐกร  หล่ำพร้อย
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  พรมเมตตา
 
1. นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล
2. นางสาวศิริขวัญ  จันทร์พันธ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภูษิดา  จำลอง
2. นายสมบัติ  เพชรพันธ์
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นางสาวสาคร  ภูมิธิ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  พิศนาคะ
2. นายปรพจน์  สุปัญญา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร  ศรีแสง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริยากร  พรสุทธิพันธุ์
2. เด็กหญิงรัฎฐภรณ์  คล้ายทอง
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  นำทีมพูนทรัพย์
 
1. นางอรทัย  อนุสิทธิ์
2. นายณัฐกฤตา  ดีดศรี
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมณีกาญจน์  กรองรักษ์
2. นางสาวศรินธร  วชิรวิทยากุล
3. นางสาวอุไรวรรณ  ประคองวงศา
 
1. นางอรอนงค์  เพ็งตะคุ
2. นางสาวรัชนี  นารถเจริญกิจ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัญญา  ปัญญสิน
2. นางสาวปัญญาวีร์  กิจสุคุณรัตน์
3. นางสาวพิจิตรา  สุนทรมหิทธิ
 
1. นางอรอนงค์  เพ็งตะคุ
2. นางสาวรัชนี  นารถเจริญกิจ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ทิพย์รัตน์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นนทสวัสดิ์ศรี
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ฉ่ำทอง
 
1. นางอัญชลี  วุฒิศักดิ์
2. นายนภดล  สุขสุพุฒิ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนม์นิภา  พันธุมสุต
2. นางสาวชวิศา  เปี่ยมทรัพย์
3. นางสาวปัณทิตา  วังกรานต์
 
1. นางธนิศพร  สว่างวงษ์
2. นางศรสวรรค์  แนบเนื้อ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 6 1. นางสาวธันยธรณ์  กตะศิลา
2. นางสาวปิยาภา  มีเมตตา
3. นางสาวอริสา  สุวัฒน์ศุภกุล
 
1. นางบุญญาดา  เชื้อนุ่ม
2. นางดาเรศ  โพธิยารังรัศมี
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 1. นางสาวประภัสสร  จันทริก
2. นางสาววรินธร  จั่นเพิ้ง
3. นางสาวสุภาสินี  ชื่นแสงอรุณ
 
1. นางบุญญาดา  เชื้อนุ่ม
2. นางดาเรศ  โพธิยารังรัศมี