สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายนันท์ชญา  กุลนันท์วิทย์
2. เด็กชายพรเชษฐ์  อร่ามพรรณสดใส
3. เด็กชายเขมณัฏฐ์  สุวรรณทวีกุล
 
1. นางพรพรรณ  เลิศชีวะ
2. นางสาวสายชล  จันทร์สำราญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 6 1. นายกฤตภพ  ปัญญานนทชัย
2. นายศุภกร  ลักษณะกุลบุตร
3. นายอชิระ  ลินลาวรรณ
 
1. นางสาวอุษณี  ลลิตผสาน
2. นางสาวสายรุ้ง  ทินสมุทร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นายศุภกร  ลักษณะกุลบุตร
2. นายสิรพันธ์  สุขไพเราะ
3. นายเตชทัต  เตโชพันธ์
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
2. นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายกันตเมศฐ์  งามเตชะชัยทัศน์
2. นายฉัตร์พล  หาญวิทยาพันธ์
3. นายนรินทร  ทรัพย์ขจรศิริ
4. นายนิรันดร์  จงพัฒนกิจ
5. นายปรเมศวร์  ปวนเต็ม
 
1. นางบุญเรือน  เฑียรทอง
2. นางนิทรา  กระหม่อมทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16 1. นางสาวณัฐวรา  กาญจนเสวี
 
1. นายคงพันธ์  พรมจีน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  อิ่มวิทยา
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 10 1. นางสาวอรปรียา  สุภาภรณ์ประดับ
 
1. นางสาวเมธินี  ปุณฑริกาภา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาววริษา  สุวรรณวิภัช
 
1. นางสาวสุธิณี  เหลืองรุ่งเรือง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนันทิชญาน์   กุลฉันทวิทย์
2. เด็กหญิงวรดา  มุ่งโอกาส
 
1. นางสาวฐิตาพร   ธัญญผล
2. นางสาวสาคร  ภูมิธิ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.11 ทองแดง 5 1. นายธนพงศ์  ส่งแสงกอง
2. นายภัสรชัย  นพคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร  ศรีแสง