สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 20 1. นายวรพรต   เรืองขจร
 
1. นางสาวลักขณา   อ่อนฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธีราพร   สุทนต์
2. นางสาวศศิภา  ฉิ่งทองคำ
 
1. นางสาวพิมณิชา   พรหมมานต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นายอนุสิทญจ์  หอสกุล
 
1. นายสุกรี  พระกะยาพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 7 1. นายวีรภัทร  ลิลิตวงษ์
2. นายสิรภัทร  บุญจันทร์
 
1. นางอิสรีย์  สง่า
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  พิบูลย์พงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงณัฎฐภัทร์  ทรัพย์เดชญาณกร
3. เด็กชายวิริทธิพล  ทรัพย์เดชญาณกร
 
1. นางมนทิพย์  จันทร์เจือศิริ
2. นางอริศรา  แสงกล้า
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ขวัญเต่า
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สุธรรมพร
3. เด็กหญิงรพีพร  ทองมาก
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
2. นายชนาทิตย์  จิตชนะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 9 1. นายธนาธิวัฒน์  สุวรรณทวีกูล
2. นายภาสวัชร์  สายจันทร์
3. นายภูเมธ  นนทสิทธิชัย
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
2. นายพงศ์พันธ์  สิทธิวิชาภิญโญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปกรณ์  บุญเพ็ชร์
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
2. นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอรณี  ธวัชผ่องศรี
2. เด็กชายเอกณัฏฐ์  ทัพเจริญภูมิ
 
1. นางสาวโกสุม  งามดวงใจ
2. นางรัชนี  พัฒนรัฐ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณัฐนาถ  สัตยาบรรพ
2. นางสาวสิริมา  แสงแก้ว
 
1. นางอรสา  จูรัตน์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธนัชชา  ปัญญาสิน
2. นายธนาวุฒิ  เปรมัษเฐียร
3. นายปณตพล  หอสกุล
4. นางสาวปิยวรรณ  แสงดอกไม้
5. นางสาวผกามาศ   องค์ศิริมงคล
6. นางสาวพัชรศรี  ปิ่นแก้ว
7. นางสาวภัณฐมณี  เพ็ญศิริสัมบูรณ์
8. นางสาวภูนัชชา  ขจรกิตติยุทร
9. นางสาวรุ้งทอง  ทองเต็ม
10. นางสาวแพรวพรรณ  เต็มสงสัย
 
1. นางศิริกูล  จิตต์ทองกุล
2. นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
3. นายพงศ์ธร  ป่าไม้ทอง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงสปันนา  วรรณศิริบุญ
 
1. นายมาโนช  วงษ์สด
2. นางศุภกร  โซ่วิเชียร
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพัทธรินทร์  พระกะยาพันธ์
 
1. นางศุภกร  โซ่วิเชียร