สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  นางสีคุณ
 
1. นางสาวรัตติพร   ศรีนาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 20 1. นายวรพรต   เรืองขจร
 
1. นางสาวลักขณา   อ่อนฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.66 เงิน 13 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ศรีทองจ้อย
 
1. นางสาวภัณฑิลา   เผื่อนโภคา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 7 1. นางสาวมนรดา  กุศลธัญวัฒน์
 
1. นางสาวภัณฑิลา   เผื่อนโภคา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   จรุงกิจศุภผล
 
1. นางมณีรัตน์   ผุยพอกสิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวกุลสิรินทร์   หอมยิ่ง
 
1. นางมณีรัตน์   ผุยพอกสิน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยธรณ์   ถาวรประชา
2. เด็กหญิงพรสุดา   ควรชม
3. เด็กหญิงมนชิดา  ลิขิตปถัมภ์
 
1. นางสาวภัณฑิลา   เผื่อนโภคา
2. นางสาวรัตติพร   ศรีนาง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทกานติ์   เจระทน
2. นางสาวหฤทยา   พุกเจริญพร
3. นางสาวอรปรียา  สุภาภรณ์ประดับ
 
1. นายอานุภาพ   เอมประณีตร์
2. นางสาวลักขณา   อ่อนฤทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงน้ำเพชร   เบญจนราสุทธิ์
2. เด็กหญิงอรัญญา   นานอก
 
1. นางสาวศิรินาฏย์   เรืองประพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธีราพร   สุทนต์
2. นางสาวศศิภา  ฉิ่งทองคำ
 
1. นางสาวพิมณิชา   พรหมมานต
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิริทธิพล  ทรัพย์เดชญาณกร
 
1. นายมาโนช  วงษ์สด
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นายอนุสิทญจ์  หอสกุล
 
1. นายสุกรี  พระกะยาพันธ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายนันท์ชญา  กุลนันท์วิทย์
2. เด็กชายพรเชษฐ์  อร่ามพรรณสดใส
3. เด็กชายเขมณัฏฐ์  สุวรรณทวีกุล
 
1. นางพรพรรณ  เลิศชีวะ
2. นางสาวสายชล  จันทร์สำราญ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธัช  เข็มสม
2. นายปฏิภาณ  บุญยาศาต
3. นายรัฐนนท์  พรหมหมัด
 
1. นางอิสรีย์  สง่า
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 7 1. นายวีรภัทร  ลิลิตวงษ์
2. นายสิรภัทร  บุญจันทร์
 
1. นางอิสรีย์  สง่า
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุลเสฏฐ์  สวาทะสุข
 
1. นายธนวัฒน์  เจริญวิวัฒนศิลป์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเจนจิรา  จารุอำพรพรรณ
 
1. นายธนวัฒน์  เจิรญวิวัฒนศิลป์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  พิบูลย์พงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงณัฎฐภัทร์  ทรัพย์เดชญาณกร
3. เด็กชายวิริทธิพล  ทรัพย์เดชญาณกร
 
1. นางมนทิพย์  จันทร์เจือศิริ
2. นางอริศรา  แสงกล้า
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 6 1. นายกฤตภพ  ปัญญานนทชัย
2. นายศุภกร  ลักษณะกุลบุตร
3. นายอชิระ  ลินลาวรรณ
 
1. นางสาวอุษณี  ลลิตผสาน
2. นางสาวสายรุ้ง  ทินสมุทร
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัณฐ์ชนก  งามขำ
2. เด็กหญิงธนิตา  ตั้งจิตวิสุทธิ์
3. เด็กชายวรพร  เอื้อสันเที๊ยะ
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
2. นางสาวลัดดาวรรณ  วันอาวงษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นายศุภกร  ลักษณะกุลบุตร
2. นายสิรพันธ์  สุขไพเราะ
3. นายเตชทัต  เตโชพันธ์
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
2. นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ขวัญเต่า
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สุธรรมพร
3. เด็กหญิงรพีพร  ทองมาก
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
2. นายชนาทิตย์  จิตชนะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 9 1. นายธนาธิวัฒน์  สุวรรณทวีกูล
2. นายภาสวัชร์  สายจันทร์
3. นายภูเมธ  นนทสิทธิชัย
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
2. นายพงศ์พันธ์  สิทธิวิชาภิญโญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงฉัตรพร  สุขเสริม
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  เปี่ยมวิไล
3. เด็กชายธนกร   ศรียาภัย
 
1. นางสาววีณา  ภักดีหาญ
2. นางสาวขนิษฐา  ปองนาน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวณัฏฐณิชา  สนองผัน
2. นางสาวปลายฝัน  คำประกอบ
3. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยทร
 
1. นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
2. นางสาวทัศนา  ฉันทนาภิธาน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปกรณ์  บุญเพ็ชร์
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
2. นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติธัช  นกงาม
2. นายพีระวัฒน์   ฐาศุภปนีย์
3. นายสราธร  ตรานกแก้ว
4. นายสิทธาภพ  ลาภพานิช
5. นายสโรชา  จารุรัตน์
 
1. นางสุฑารัตน์  จิตชนะ
2. นายอรรถวรรฒ  นิยะโต
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.34 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  แพทย์ประเสริฐ
2. เด็กชายธนากร  ชัยพรม
3. เด็กชายปรัชญา  อศูรย์
4. เด็กชายศิวกร  ครุธแก้วสกุณี
5. เด็กชายสุรเดช  สร้อยเวที
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อักษรกูล
2. นางสาวลัดดาวรรณ  วันอาวงษ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  อรทัย
2. นางสาวธนัชชา  ปัญญสิน
3. นายธิติวุฒิ  ไตรวิทยากร
4. นายบวรเมษฐ์  ปฏิมาพรเลิศ
5. นางสาวสุทธิลักษณ์  มัณฑการ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อักษรกูล
2. นางสาวลัดดาวรรณ  วันอาวงษ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายกันตเมศฐ์  งามเตชะชัยทัศน์
2. นายฉัตร์พล  หาญวิทยาพันธ์
3. นายนรินทร  ทรัพย์ขจรศิริ
4. นายนิรันดร์  จงพัฒนกิจ
5. นายปรเมศวร์  ปวนเต็ม
 
1. นางบุญเรือน  เฑียรทอง
2. นางนิทรา  กระหม่อมทอง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวจินตนา  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงจิระประภา  นามวงศ์
3. เด็กหญิงชวัลนุช  แสงนาค
4. เด็กหญิงณภัทร์  ครองเชื้อ
5. เด็กหญิงณัฐชา  บุญเลิศไมตรี
6. นางสาวดวงฤทัย  ปริยประพันธ์
7. นายธนพัฒน์  กิตติพจน์พงศ์
8. นายนนท์รวิศ  เหลืองถกลไทย
9. นางสาวผกามาศ  องค์ศิริมงคล
10. เด็กหญิงผุสดีย์  ประเสริฐวิทย์
11. นางสาวพัชรศรี  ปิ่นแก้ว
12. นางสาวรัศมี  ชาติชำนาญ
13. นางสาวศรุชา  วิเชียรปัญญา
14. นางสาวศศิภา  ฉิ่งทองคำ
15. นางสาวศศิโสม  นินนาทนนท์
16. นายสิริชัย  คู่แก้ว
17. นางสาวอภิษฎา  แพภิรมย์รัตน์
18. นางสาวอังคนา  วงค์ทอง
19. นางสาวอัฐญา  แซ่ชั่น
 
1. นางอรสา  จูรัตน์
2. นายพงษ์ธร  ป่าไม้ทอง
3. นางสาวชัชชนก  มณีสุธรรม
4. นางรัชนี  พัฒนรัฐ
5. นางศิริกุล  จิตต์ทองกุล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.98 ทอง 11 1. เด็กหญิงกันตยา  แสนบุตร
 
1. นางสาวโกสุม  งามดวงใจ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.81 เงิน 17 1. เด็กชายโภค  เกิดโภคา
 
1. นางสาวโกสุม  งามดวงใจ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอรณี  ธวัชผ่องศรี
2. เด็กชายเอกณัฏฐ์  ทัพเจริญภูมิ
 
1. นางสาวโกสุม  งามดวงใจ
2. นางรัชนี  พัฒนรัฐ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 19 1. นางสาวกัญญาภัค   แดงโพชา
2. นายนภัส  อนันทวิโรจน์
 
1. นางสาวโกสุม  งามดวงใจ
2. นางรัชนี  พัฒนรัฐ
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวกังสดาล  แก้วปัญญา
2. นางสาวณฐวรรณ  ฉ่ำจิตร์
3. นางสาวณิชารีย์  เอี่ยมธนพรรณ
4. นายธนากร  กาญจนพิบูลย์
5. นายนภัส  อนันทวิโรจน์
6. นางสาวนารารัตน์  ยั่งยืนตระกูล
7. นายน๊อต  มะปัญญา
8. นางสาวปริชญา  นักเวชน์
9. นางสาวพิชญา  เชยโสภณ
10. นางสาวมนวดี  บุตตะ
11. นางสาววรดา   เพียรพยุงพงษ์
12. นางสาววัชราภรณ์  พรมทา
13. นางสาวเบญญาภา   จ่างแสง
14. นายเพิ่มพูน  ลัคณาวุฒิเลิศ
15. นางสาวเอมิการ์  เพิ่มสินทรัพย์
 
1. นายประกาย  นาภูมิ
2. นายธรา  เหลืองเช็ง
3. นายสุรชัย  จันทรศิริ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษติยา  เหลือลมัย
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16 1. นางสาวณัฐวรา  กาญจนเสวี
 
1. นายคงพันธ์  พรมจีน
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิภวานี  ภูกิ่งเงิน
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชยา  วิชิตสโร
 
1. นายคงพันธ์  พรมจีน
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  อิ่มวิทยา
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นายสัณหณัฐ  ทิราชีพ
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ภิญโญสวัสดิ์สกุล
 
1. นางสาวมนัญญา  มาบางยาง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกันตเมศฐ์   งามเตชะชัยทัศน์
2. นายธัญญ์ธนภักดิ์   เลขภัสร์
3. เด็กหญิงนันทวัชร์   อำพลจันทน์
4. นายนิธิวัต  กระตืองาน
5. นายสินติภาพ   ดวงจิตต์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
2. นายปิยะ  เลิศไกร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์   จำปาทิพย์พงศ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงโชติกา   เชยกลิ่นเทศ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูริณัฐ   อรุณศิริพันธ์
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิศิษฐ์   เอ็งอายุรกูล
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรดา   มุ่งโอกาส
 
1. นางฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนม์ภุชงค์   อินทรรัสมี
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทวัชร์   อำพลจันทน์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกสิณา   พรพิพัฒน์กุล
2. เด็กหญิงกัลยรักษ์   จำปาทิพย์พงศ์
3. เด็กชายคณธัช  จันทร์ประกอบ
4. เด็กหญิงจารวี   ลีลาภิญญางกูร
5. เด็กหญิงจุลพัทร์   จรัสสุรีย์ฉาย
6. เด็กชายชนม์ภุชงค์  อินทรรัสมี
7. เด็กหญิงชมพูนุช   เลาหกิตติกุล
8. เด็กหญิงญาธินี   ทิพเวช
9. เด็กหญิงณัฐกันต์   กิติพงษ์พัฒนา
10. เด็กหญิงณัฐธิดา   ศรีน้ำเงิน
11. เด็กหญิงธันพิชชา  หร่ายเจริญ
12. เด็กหญิงนภาลัย  พระสว่าง
13. เด็กหญิงนันทวัชร์   อำพลจันทน์
14. เด็กหญิงนาฏะ   ขาวล้ำเลิศ
15. เด็กชายปกรณ์  บุญเพ็ชร์
16. เด็กหญิงพรสุดา  ควรชม
17. เด็กหญิงภัทริกา  วงษ์สด
18. เด็กหญิงภัทรียา   อังศุชัยกิจ
19. เด็กชายภูริณัฐ  อรุณศิริพันธ์
20. เด็กหญิงวชิรญา   จารุวิทยานันท์
21. เด็กชายวฐา   อุ่นอัมพร
22. เด็กหญิงวรดา   มุ่งโอกาส
23. เด็กหญิงวรธิรา   ตรีสุคนธวงศ์
24. เด็กชายศรุฒ  เสนะคุณ
25. เด็กชายศานติวิชญ์  คชะเทศ
26. เด็กชายอชิตพล  สำเภาแก้ว
27. เด็กหญิงเบญญาภา   นักธรรม
28. เด็กหญิงโชติกา  เชยกลิ่นเทศ
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
2. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ม่วงเจริญ
2. นางสาวกิติยา  นาสมพงษ์
3. นางสาวกุลคิชา  แจ้งพะเนียด
4. นางสาวชนนิกานต์  ดีมาก
5. นายชานน  พร้อมหมู่ญาติ
6. นายฐานัส  เนียมถนอม
7. นางสาวณัฏนันท์  กาญจนพิบูลย์
8. นางสาวดนยา  จันทร์ดารา
9. นายนพรุจ  โชติกาภากร
10. นางสาวปฐริกาล์  กุหลาบทิพย์
11. นางสาวปรางค์วลัย   มีนารัตน์
12. นายพงศกร  โชคสกุลวงษ์
13. นางสาวพนินธร  ศิลป์ประเสริฐ
14. นายภักคนัน  ประสพโชค
15. นายภาคิน  จ่ายเจริญ
16. นายรัชชานนท์  แสงโสภิต
17. นายวัชระ  ฉิมบรรเลง
18. นายวิกรานต์  ศรีปัญจากุล
19. เด็กชายศศิวิมล  จันทร์พุ่ม
20. นางสาวศิรประภา   กำลัง
21. นายสิรณัช   หวังลาภอำนวย
22. นายสุเมธี  ศรีบุญ
23. นายอาภิป์ณัฐ  กุลนาสุวารัตน์
24. นางสาวอารีพร  ตราชู
25. นายเรืองกฤษณ์  โรจน์ฉัตรไชย
26. นางสาวแพรวพรรณ  ปีกลม
27. นายไชยภัทร์  พรมโต
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
2. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญาภัค  แดงโพชา
2. นางสาวชุติมณฑ์   ฉ่ำทรัพย์
3. นางสาวณัชชา   พยัคฆะ
4. นางสาวทิชากร  เอื้อศักดิ์อารี
5. นางสาวนภัสวรรณ   แจ้งพะเนียด
6. นางสาวนิรชา   ขอบชิด
7. นางสาวสุภาภรณ์   ศรีเที่ยง
8. นางสาวอนัศยา  เกตุทัต
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวสุรจิต  สุนทรบุระ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา   พยัคฆะ
2. นางสาวทิชากร   เอื้อศักดิ์อารี
3. นางสาวนภัสวรรณ   แจ้งพะเนียด
4. นางสาวนิรชา  ขอบชิต
5. นางสาวศรุตา  ธรรมครูปัทม์
6. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเที่ยง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวสุรจิต  สุนทรบุระ
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิรวิทย์   วิชยานฤพล
2. นายรณกร   สังขวิจิตร
3. นายรัชนนท์   ขาวดี
4. นายสรวิชญ์   อัศวศิลปกุล
5. นายโอม  จตุรพักตรารักษ์
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสาวสุรจิต  สุนทรบุระ
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไทเลอร์  เชฟแบสเตียน โคล
 
1. Mr.Jeffrey  Roberts
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวอรวรรยา  วีแก้ว
 
1. Mr.Michael  Fuscic
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระสิทธิ์  เสวีพัลลภ
 
1. นางสาวพิมพาภรณ์  สถาวรานนท์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวเปมิกา  ศรีชัยวัฒน์
 
1. Mr.Jared  Holden
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.34 ทอง 4 1. เด็กหญิงภคพร  ปัญญาวานิชกุล
 
1. Mr.MARK  MADERSE
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.66 ทอง 8 1. นายทัตสรวง  แนบเนื้อ
 
1. MissBRE-ANNAH  TROUT
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เชี่ยวสมุทร
 
1. Mr.Gary  Jarrett
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 10 1. นางสาวอรปรียา  สุภาภรณ์ประดับ
 
1. นางสาวเมธินี  ปุณฑริกาภา
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษติยา  เหลือลมัย
2. เด็กหญิงนวพรรษ  นลินนพมาศ
3. เด็กหญิงรติกร  ปัญญาวานิชกุล
4. เด็กหญิงเฟย์จาน่า  บาสโก
5. เด็กหญิงไครีน  กุสุพลนันท์
 
1. นางอรอนงค์  อาจหาญ
2. Mr.Ben  Collett
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติภัส  ทรัพย์ชูกุล
2. นางสาวธนัชชา  บุญกันภัย
3. นางสาวพรสินี  จิตรโรจนรักษ์
4. นางสาวสุทธิดา  วีระโยธิน
5. นางสาวอติกานต์  ลักษณะกุลบุตร
 
1. Mr.Allan  Balceta
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัญญา  ปัญญสิน
 
1. นางสาวนงค์นุช  แย้มเวช
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรติรัตน์  อำนวยผล
 
1. นางสาวจงชนิษฐ์  แสงศร
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นางสาวสิรีธร  ยิ้มพงษ์
 
1. นางสาวจงชนิษฐ์  แสงศร
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาววริษา  สุวรรณวิภัช
 
1. นางสาวสุธิณี  เหลืองรุ่งเรือง
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชกมล  นิพัทธกุศลศิล
2. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ถาวรประชา
 
1. นางรัชนี  พัฒนรัฐ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณัฐนาถ  สัตยาบรรพ
2. นางสาวสิริมา  แสงแก้ว
 
1. นางอรสา  จูรัตน์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธนัชชา  ปัญญาสิน
2. นายธนาวุฒิ  เปรมัษเฐียร
3. นายปณตพล  หอสกุล
4. นางสาวปิยวรรณ  แสงดอกไม้
5. นางสาวผกามาศ   องค์ศิริมงคล
6. นางสาวพัชรศรี  ปิ่นแก้ว
7. นางสาวภัณฐมณี  เพ็ญศิริสัมบูรณ์
8. นางสาวภูนัชชา  ขจรกิตติยุทร
9. นางสาวรุ้งทอง  ทองเต็ม
10. นางสาวแพรวพรรณ  เต็มสงสัย
 
1. นางศิริกูล  จิตต์ทองกุล
2. นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
3. นายพงศ์ธร  ป่าไม้ทอง
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงสปันนา  วรรณศิริบุญ
 
1. นายมาโนช  วงษ์สด
2. นางศุภกร  โซ่วิเชียร
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศักดิ์สิทธิ์  อุชุพงศธร
 
1. นางสาวนพเก้า  วรรณมานะ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรีกุล  อังกูรเทวรักษา
 
1. นางศุภกร  โซ่วิเชียร
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพัทธรินทร์  พระกะยาพันธ์
 
1. นางศุภกร  โซ่วิเชียร
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนันทิชญาน์   กุลฉันทวิทย์
2. เด็กหญิงวรดา  มุ่งโอกาส
 
1. นางสาวฐิตาพร   ธัญญผล
2. นางสาวสาคร  ภูมิธิ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายคมกฤษ  อุสุภานนท์
2. เด็กชายสิปปวิชญ์  ยิ้มกมล
 
1. นายวีระชัย  ลาภมี
2. นางสาวชมพูนุช  ก้องดุษิต
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นายก่อกุศล  อิทธิพัทธ์วรกุล
2. นายเกียรติศักดิ์  ขวาโกสม
 
1. นางสาวชมพูนุท  ก้องดุษิต
2. นายวีระชัย  ลาภมี
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐคณค์  พันชัยจักรกุล
2. เด็กชายศุภมงคล  ทิมประเสริฐ
 
1. นายณัฐพล  สุทธิ์สาคร
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกันต์  กิตติพงษ์พัฒนา
2. เด็กชายธนกร   ศรียาภัย
 
1. นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล
2. นางกัลยา  ช่องชนิล
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   จิรมณฑล
2. เด็กชายอัคคเดช  เขียวโสภณ
 
1. นางสุทธินันท์  พูลวศินมงคล
2. นางสาวภัชนิภา  พูนดังหวัง
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณฐกร  หล่ำพร้อย
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  พรมเมตตา
 
1. นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล
2. นางสาวศิริขวัญ  จันทร์พันธ์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภูษิดา  จำลอง
2. นายสมบัติ  เพชรพันธ์
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นางสาวสาคร  ภูมิธิ
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัฒน์  ตั้งฤทัยภักดิ์
2. นายพงศธร  กิตติวรปัญญา
 
1. นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล
2. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.11 ทองแดง 5 1. นายธนพงศ์  ส่งแสงกอง
2. นายภัสรชัย  นพคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร  ศรีแสง
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  พิศนาคะ
2. นายปรพจน์  สุปัญญา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร  ศรีแสง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริยากร  พรสุทธิพันธุ์
2. เด็กหญิงรัฎฐภรณ์  คล้ายทอง
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  นำทีมพูนทรัพย์
 
1. นางอรทัย  อนุสิทธิ์
2. นายณัฐกฤตา  ดีดศรี
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมณีกาญจน์  กรองรักษ์
2. นางสาวศรินธร  วชิรวิทยากุล
3. นางสาวอุไรวรรณ  ประคองวงศา
 
1. นางอรอนงค์  เพ็งตะคุ
2. นางสาวรัชนี  นารถเจริญกิจ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณฐิตา  อิ่มใจ
2. เด็กหญิงรักษิณา  เล็บครุฑ
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ทรัพย์สกุล
 
1. นางอรทัย  อนุสิทธิ์
2. นางสาวณัฐกฤตา  ดีดศรี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัญญา  ปัญญสิน
2. นางสาวปัญญาวีร์  กิจสุคุณรัตน์
3. นางสาวพิจิตรา  สุนทรมหิทธิ
 
1. นางอรอนงค์  เพ็งตะคุ
2. นางสาวรัชนี  นารถเจริญกิจ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ทิพย์รัตน์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นนทสวัสดิ์ศรี
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ฉ่ำทอง
 
1. นางอัญชลี  วุฒิศักดิ์
2. นายนภดล  สุขสุพุฒิ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนม์นิภา  พันธุมสุต
2. นางสาวชวิศา  เปี่ยมทรัพย์
3. นางสาวปัณทิตา  วังกรานต์
 
1. นางธนิศพร  สว่างวงษ์
2. นางศรสวรรค์  แนบเนื้อ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 70.6 เงิน 13 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  กิจสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ภู่ช้าง
3. เด็กหญิงอินทุอร  เหมทานนท์
 
1. นางอัญชลี  วุฒิศักดิ์
2. นางสาวสุคนธา  จงอ่อน
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 6 1. นางสาวธันยธรณ์  กตะศิลา
2. นางสาวปิยาภา  มีเมตตา
3. นางสาวอริสา  สุวัฒน์ศุภกุล
 
1. นางบุญญาดา  เชื้อนุ่ม
2. นางดาเรศ  โพธิยารังรัศมี
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 1. นางสาวประภัสสร  จันทริก
2. นางสาววรินธร  จั่นเพิ้ง
3. นางสาวสุภาสินี  ชื่นแสงอรุณ
 
1. นางบุญญาดา  เชื้อนุ่ม
2. นางดาเรศ  โพธิยารังรัศมี