สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินกรณ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายธนพัทย์  แสงทิพย์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  มูลสีดา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ปิดตาละเต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายยศธนะ  สุพรรณ
2. เด็กหญิงโยษิตา  เกตุพรม
 
1. นายโกศล  สินกิ่ง
2. นางสาวสุภาณี  สกุลพูลกิตติ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายดัช  แพงตาวงศ์
2. เด็กหญิงบุญตา  พรมไตย
 
1. นางสาวประกายทิพย์  ทองเหลือ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ชูดำ
 
1. นางสาวชุลีพร  สุ่มมาตย์