สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.99 เงิน 15 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงสุวรรณ์
 
1. นายรัชพล  โอพาศรี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงจตุพร  บุญปล้อง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  คุ้มรอด
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ปิดตาละเต
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  เพชรยวน
 
1. นายไชยเชษฐ์  เพชรแอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสาวิตรี  มูลสีดา
 
1. นายไชยเชษฐ์  เพ็ชรแอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 14 1. เด็กหญิงอุมาวดี  อุทาจันทร์
 
1. นางสาวชุลีพร  สุ่มมาตย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คลทา
 
1. นางสาวชุลีพร  สุ่มมาตย์