สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รวมพล
 
1. นางสาววรรณิษา  ชัยสวรรค์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จตุรงค์
 
1. นางสาวพรพิมล  แสนบุดดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ขำมี
 
1. นางสาวชุลีพร  สุ่มมาตย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ลี้
 
1. นางสาวชุลีพร  สุ่มมาตย์