สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินกรณ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายธนพัทย์  แสงทิพย์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  มูลสีดา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ปิดตาละเต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.99 เงิน 15 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงสุวรรณ์
 
1. นายรัชพล  โอพาศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายยศธนะ  สุพรรณ
2. เด็กหญิงโยษิตา  เกตุพรม
 
1. นายโกศล  สินกิ่ง
2. นางสาวสุภาณี  สกุลพูลกิตติ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงจตุพร  บุญปล้อง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  คุ้มรอด
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ปิดตาละเต
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รวมพล
 
1. นางสาววรรณิษา  ชัยสวรรค์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จตุรงค์
 
1. นางสาวพรพิมล  แสนบุดดี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  เพชรยวน
 
1. นายไชยเชษฐ์  เพชรแอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายดัช  แพงตาวงศ์
2. เด็กหญิงบุญตา  พรมไตย
 
1. นางสาวประกายทิพย์  ทองเหลือ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสาวิตรี  มูลสีดา
 
1. นายไชยเชษฐ์  เพ็ชรแอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 14 1. เด็กหญิงอุมาวดี  อุทาจันทร์
 
1. นางสาวชุลีพร  สุ่มมาตย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ขำมี
 
1. นางสาวชุลีพร  สุ่มมาตย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คลทา
 
1. นางสาวชุลีพร  สุ่มมาตย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ชูดำ
 
1. นางสาวชุลีพร  สุ่มมาตย์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ลี้
 
1. นางสาวชุลีพร  สุ่มมาตย์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกอร  คล้ายแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นเกษร
3. เด็กหญิงธัญสุดา  สาระสุข
4. เด็กหญิงปัฐกานต์  สัตยรังษี
5. เด็กหญิงสิริขวัญ  เนตรโพธิ์
6. เด็กหญิงสุรีย์พร  วิพันธ์สกุล
7. เด็กหญิงอังกอร์  สุขสวัสดิ์
8. เด็กหญิงอินทิราภรณ์  สร้อยสนธิ์
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุชัยแสง