สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวเกวลี  ภิญโญ
 
1. นางวนิชา  แสนโสภา
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิน  สินธพเรืองชัย
2. นางสาวจนิสตา  กลับทับลัง
3. นางสาวจันทราทิพย์  พงษ์เฉลียว
4. นายฑิฏิพันธ์  หงษ์ดำ
5. นางสาวณัชมล  บัวคำ
6. นางสาวนิธิมาศ  นิธิวัฒนา
7. นายวรายุทธ  รักพงษ์
8. นายวศิน  นิ้มเจริญโรจน์
 
1. นางสาวอารีวัลย์  บุญยัง
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวจณิสตา  กลับทับหลัง
2. นางสาวจันทราทิพย์  พงษ์เฉลียว
3. นางสาวณัชมล  บัวคำ
4. นางสาวนิธิมาศ  นิธิวัฒนา
5. นางสาวปรียานุช  นุ่มมีศรี
6. นางสาวสโรชา  ทุมประเสริญ
 
1. นางสาวอารีวัลย์  บุญยัง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรธวัช  สอดส่อง
2. เด็กชายพีรวุฒิ  วัศราติยานนท์
 
1. นางสาวอรวรรณ  วิภาโตทัย
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุณยธร  ชูรัตน์
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์