สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 19 1. นางสาวกัญญาพร  ธนวัฒนศิริ
 
1. นางสาวปราณี  ศิริอัฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงวงศ์ระวี  แซ่หลิ่ว
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ปุจฉาการ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.65 เงิน 20 1. เด็กหญิงชนัญญา  พูลศรีสวัสดิ์
 
1. นางอภิรดี  วัศราติยานนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.32 เงิน 18 1. นางสาวกนกพร  พรมหาไชย
 
1. นางสาวกิตติภา  นิมา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 18 1. นายนนทวัฒน์  สถานทรัพย์
2. นางสาวพัทธนันท์  สุดเลิศ
 
1. นางสาวกิตติภา  นิมา
2. นางสาวศิริรัตน์  รักญาติ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายชยางกูล  มากมงคล
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 12 1. นางสาวอรปียา  จำปาเรือง
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลทิชา  โยธานันท์
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุธารักษ์  นกยอด
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.32 เงิน 16 1. นางสาวชลลภัทร  ถาวโรฤทธิ์
 
1. นางสาวพรพิมล  เครือวรรณ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวกัญญาพัชร  ผ่องจิตต์
2. นายดลภัทร์  ชาติชัย
3. นางสาวปริยานัน  แสงดี
4. นางสาวเยาวลักษณ์  สุระพันธ์
5. นายโยเชฟ  ดุลยพล
 
1. Mrs.Josil Mae  R. Sumabong
2. MissEunice S.   Del Rosario
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.67 เงิน 4 1. นางสาวพันสิรา  ฉิมพิบูลย์
2. นางสาววรพรรณ  แสนโท
 
1. นางสาวอรวรรณ  วิภาโตทัย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐภูมิ  มุ่งเสรี
2. เด็กชายพงษ์ศกร  มณีใจคำ
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาววรรณภรณ์  คล้ายมั่ง
2. นางสาววัลภา  ภู่สืบ
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71.33 เงิน 10 1. นายจิรพัฒน์  คำปล้อง
2. นางสาวอิสริยาภรณ์  ตรีเวก
 
1. นางสาวอรวรรณ  วิภาโตทัย
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74.68 เงิน ชนะเลิศ 1. นายณฐภัทร  อุทะนุต
 
1. นางเสาวนีย์  เปรมดิลกรัตน์
 
17 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ราชญาณ
2. เด็กชายศรัณยู  ธนะดำรงชัยพร
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
2. นางจารุวรรณ  ลูกนก