สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวกนกทิพย์  ทิพย์ประเสริฐ
2. นางสาวกมลฉัตร  พรหมรักษา
3. นายคมสันต์  อุ่นอินต๊ะ
4. นางสาวจันทราทิพย์  พงษ์เฉลียว
5. นางสาวณัฐศรัณย์  พจนสิทธิ์
6. นางสาวตวงรัตน์  บุตตะลาด
7. นายธนารัตน์  อยู่คง
8. นางสาวนรีรัตน์  ชูเมือง
9. นางสาวนันทวรรณ  คลังทอง
10. นางสาวปริญปภัทร์  บุญส่ง
11. นายพงศธร  แจ่มเที่ยงตรง
12. นายพชรเดช  สุขโขมีทรัพย์
13. นางสาวภควดี  มงคลทิพย์
14. นายยุทธชัย  วายอดรักษ์
15. นางสาววิชญาพร  เงินยิ่งสุข
16. นายอนุชิต  สมหมาย
17. นางสาวอรปรียา  จำปาเรือง
18. นางสาวอารีรัตน์  เง่าปิ่น
19. นางสาวเบญจมาศ  บุตรน้ำเพชร
20. นายเมธา  พันธุ์จันทร์
 
1. นางสาวสมวาสนา  ตั้งตริยพงศ์
2. นางอภิรดี  วัศราติยานนท์
3. นางสาวกิตติภา  นิมา
4. นายณชพล  ฐานะอุดมมงคล
5. นายชนันธร  จินดาศิริพันธ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงคุณาภรณ์  ยอดแสง
2. เด็กหญิงชนากานต์  ราชสิงโห
 
1. นางพรนภา  รัชนิพนธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสิริพร  ละอองคำ
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายเตย  พันธุ์โสภณ
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกาญจนา  สอนราช
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีมะ  โพธิพิน
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงวิยะดา  สระบุรี
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชฎาพร  คำศรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คอนเมือง
3. เด็กหญิงธัญชนก  พจนพริ้ง
4. เด็กชายศุภฤกษ์  ปานฑผลิน
5. เด็กชายศุภฤกษ์  อำพันสกุล
 
1. นางสาวชนัตตา  ชื่นจิตต์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงดาราวลี  สวยสด
2. เด็กหญิงนภัสสร  บูรณะศิริ
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นางนาฎณฎา  ชมภูนุช
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นางสาวประกายดาว  สุริยะ
2. นางสาวอนันตญา  ขุนเทพ
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรวิชญ์  ฤทธิเดช
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก