สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  มากพูล
 
1. นางธิดารัตน์  บูรณวนิช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 31 1. นางสาวน้ำฝน  สาดตะคุ
 
1. นางวนิชา  แสนโสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงธัญชนก  พจนพริ้ง
 
1. นางธิดารัตน์  บูรณวนิช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 15 1. นางสาวญาณิศา  ผ่องจิตต์
2. นายเสฏฐวุฒิ  ชนะทรัพย์
 
1. นางวนิชา  แสนโสภา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอิศราภรณ์  หมั่นการ
 
1. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 26 1. นางสาวธันย์ชนก  ทองเอม
 
1. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวรวิทย์  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 22 1. นายศราวุธ  สุขกาย
 
1. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพิชยา  พลชาติ
2. เด็กชายพีรวุฒิ  วัศราติยานนท์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ชูชื่น
 
1. นายอภิชาติ  แสนโคตร
2. นางสาวชลธิชา  บรรดาล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 24 1. นางสาวณัฐฏณิชา  แฟงสม
2. นางสาวสุพรรษา  รักณรงค์
3. นางสาวอนันตญา  ขุนเทพ
 
1. นายอภิชาติ  แสนโคตร
2. นางสาวอรนภา  หนูแก้ว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชลทิชา  โยธานันท์
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  น้อยจำรัส
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รักญาติ
2. นางสาวกิตติภา  นิมา
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช
2. นางสาวไพรินทร์  แจ้งเจริญ
 
1. นางพรนภา  รัชนิพนธ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวเบญจพร  พรหมโส
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศุภฤกษ์  อำพันสกุล
 
1. นางสาวพรพิมล  เครือวรรณ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 12 1. นายโยเซฟ  คุลยพล
 
1. นางสาวชนัดตา  ชื่นจิตต์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงทัชชญา  สินสวนแตง
2. เด็กชายพรรษกร  อรุณโชติ
 
1. นางนงนุช  อุทัยคุปต์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 20 1. นางสาวกนกพร  ยอดจิ๋ว
2. นายพลวิชญ์  มูลครบุรี
 
1. นางสาวชนัตตา  ชื่นจิตต์