สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  มากพูล
 
1. นางธิดารัตน์  บูรณวนิช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 31 1. นางสาวน้ำฝน  สาดตะคุ
 
1. นางวนิชา  แสนโสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงธัญชนก  พจนพริ้ง
 
1. นางธิดารัตน์  บูรณวนิช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 19 1. นางสาวกัญญาพร  ธนวัฒนศิริ
 
1. นางสาวปราณี  ศิริอัฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงวงศ์ระวี  แซ่หลิ่ว
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ปุจฉาการ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวเกวลี  ภิญโญ
 
1. นางวนิชา  แสนโสภา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ชัยวงศ์
2. เด็กหญิงวารินญา  ยุทธการ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วพรม
 
1. นางวนิชา  แสนโสภา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสาธิดา  คงกิจเกษม
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ปุจฉาการ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 15 1. นางสาวญาณิศา  ผ่องจิตต์
2. นายเสฏฐวุฒิ  ชนะทรัพย์
 
1. นางวนิชา  แสนโสภา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอิศราภรณ์  หมั่นการ
 
1. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 26 1. นางสาวธันย์ชนก  ทองเอม
 
1. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวรวิทย์  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 22 1. นายศราวุธ  สุขกาย
 
1. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพิชยา  พลชาติ
2. เด็กชายพีรวุฒิ  วัศราติยานนท์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ชูชื่น
 
1. นายอภิชาติ  แสนโคตร
2. นางสาวชลธิชา  บรรดาล
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 24 1. นางสาวณัฐฏณิชา  แฟงสม
2. นางสาวสุพรรษา  รักณรงค์
3. นางสาวอนันตญา  ขุนเทพ
 
1. นายอภิชาติ  แสนโคตร
2. นางสาวอรนภา  หนูแก้ว
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 -    
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุศย์รินทร์  ธรรมวิมุตติกุล
2. เด็กชายพรเทพ  หวังวิวัฒนา
3. เด็กชายวรวิทย์  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวอรนภา  หนูแก้ว
2. นางสาวชลธิชา  บรรดาล
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประภัสสร  บุญประเสริฐ
2. นายศราวุธ  สุขกาย
3. นางสาวสริดา  ทองมี
 
1. นายอภิชาติ  แสนโคตร
2. นางสาวอรนภา  หนูแก้ว
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลลภัทร  ถาวโรฤทธิ์
2. นายพีมะ  โพธิพิน
3. นายวรวัฒน์  สุมะหิงพันธ์
 
1. นางสาวชลธิชา  บรรดาล
2. นายอภิชาติ  แสนโคตร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุขศรี
2. เด็กหญิงพรชนก  โพธิ์สุข
3. เด็กชายภานุวัฒน์  อุดฝั้น
4. เด็กหญิงภาวณี  มุกดาหาร
5. เด็กชายสิทธิกร  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวกิตติภา  นิมา
2. นายณชพล  ฐานะอุดมมงคล
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนากานต์  ศรีวิเศษ
2. นางสาวปรวี  ทองน้อย
3. นายพีมะ  โพธิพิน
4. นายวรวัฒน์  สุมะหิงพันธ์
5. นายสิทธิกร  ชัยมงคลนาเกร็ด
 
1. นายณชพล  ฐานะอุดมมงคล
2. นางสาวกิตติภา  นิมา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวกนกทิพย์  ทิพย์ประเสริฐ
2. นางสาวกมลฉัตร  พรหมรักษา
3. นายคมสันต์  อุ่นอินต๊ะ
4. นางสาวจันทราทิพย์  พงษ์เฉลียว
5. นางสาวณัฐศรัณย์  พจนสิทธิ์
6. นางสาวตวงรัตน์  บุตตะลาด
7. นายธนารัตน์  อยู่คง
8. นางสาวนรีรัตน์  ชูเมือง
9. นางสาวนันทวรรณ  คลังทอง
10. นางสาวปริญปภัทร์  บุญส่ง
11. นายพงศธร  แจ่มเที่ยงตรง
12. นายพชรเดช  สุขโขมีทรัพย์
13. นางสาวภควดี  มงคลทิพย์
14. นายยุทธชัย  วายอดรักษ์
15. นางสาววิชญาพร  เงินยิ่งสุข
16. นายอนุชิต  สมหมาย
17. นางสาวอรปรียา  จำปาเรือง
18. นางสาวอารีรัตน์  เง่าปิ่น
19. นางสาวเบญจมาศ  บุตรน้ำเพชร
20. นายเมธา  พันธุ์จันทร์
 
1. นางสาวสมวาสนา  ตั้งตริยพงศ์
2. นางอภิรดี  วัศราติยานนท์
3. นางสาวกิตติภา  นิมา
4. นายณชพล  ฐานะอุดมมงคล
5. นายชนันธร  จินดาศิริพันธ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.65 เงิน 20 1. เด็กหญิงชนัญญา  พูลศรีสวัสดิ์
 
1. นางอภิรดี  วัศราติยานนท์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.32 เงิน 18 1. นางสาวกนกพร  พรมหาไชย
 
1. นางสาวกิตติภา  นิมา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชลทิชา  โยธานันท์
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  น้อยจำรัส
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รักญาติ
2. นางสาวกิตติภา  นิมา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 18 1. นายนนทวัฒน์  สถานทรัพย์
2. นางสาวพัทธนันท์  สุดเลิศ
 
1. นางสาวกิตติภา  นิมา
2. นางสาวศิริรัตน์  รักญาติ
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงคุณาภรณ์  ยอดแสง
2. เด็กหญิงชนากานต์  ราชสิงโห
 
1. นางพรนภา  รัชนิพนธ์
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช
2. นางสาวไพรินทร์  แจ้งเจริญ
 
1. นางพรนภา  รัชนิพนธ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสิริพร  ละอองคำ
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวเบญจพร  พรหมโส
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายเตย  พันธุ์โสภณ
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายชยางกูล  มากมงคล
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกาญจนา  สอนราช
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีมะ  โพธิพิน
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 -    
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงวิยะดา  สระบุรี
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 12 1. นางสาวอรปียา  จำปาเรือง
 
1. นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรารัตน์  สุขใย
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสภูธเนศ  ศิริทิ
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลทิชา  โยธานันท์
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุธารักษ์  นกยอด
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิน  สินธพเรืองชัย
2. นางสาวจนิสตา  กลับทับลัง
3. นางสาวจันทราทิพย์  พงษ์เฉลียว
4. นายฑิฏิพันธ์  หงษ์ดำ
5. นางสาวณัชมล  บัวคำ
6. นางสาวนิธิมาศ  นิธิวัฒนา
7. นายวรายุทธ  รักพงษ์
8. นายวศิน  นิ้มเจริญโรจน์
 
1. นางสาวอารีวัลย์  บุญยัง
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวจณิสตา  กลับทับหลัง
2. นางสาวจันทราทิพย์  พงษ์เฉลียว
3. นางสาวณัชมล  บัวคำ
4. นางสาวนิธิมาศ  นิธิวัฒนา
5. นางสาวปรียานุช  นุ่มมีศรี
6. นางสาวสโรชา  ทุมประเสริญ
 
1. นางสาวอารีวัลย์  บุญยัง
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศุภฤกษ์  อำพันสกุล
 
1. นางสาวพรพิมล  เครือวรรณ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 12 1. นายโยเซฟ  คุลยพล
 
1. นางสาวชนัดตา  ชื่นจิตต์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนัญญา  พูลศรีสวัสดิ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  คงทน
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.32 เงิน 16 1. นางสาวชลลภัทร  ถาวโรฤทธิ์
 
1. นางสาวพรพิมล  เครือวรรณ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชฎาพร  คำศรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คอนเมือง
3. เด็กหญิงธัญชนก  พจนพริ้ง
4. เด็กชายศุภฤกษ์  ปานฑผลิน
5. เด็กชายศุภฤกษ์  อำพันสกุล
 
1. นางสาวชนัตตา  ชื่นจิตต์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวกัญญาพัชร  ผ่องจิตต์
2. นายดลภัทร์  ชาติชัย
3. นางสาวปริยานัน  แสงดี
4. นางสาวเยาวลักษณ์  สุระพันธ์
5. นายโยเชฟ  ดุลยพล
 
1. Mrs.Josil Mae  R. Sumabong
2. MissEunice S.   Del Rosario
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอิสริยาภรณ์  ตรีเวก
 
1. นายอิทธิณัติ  เสวกโกเมต
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงทัชชญา  สินสวนแตง
2. เด็กชายพรรษกร  อรุณโชติ
 
1. นางนงนุช  อุทัยคุปต์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 20 1. นางสาวกนกพร  ยอดจิ๋ว
2. นายพลวิชญ์  มูลครบุรี
 
1. นางสาวชนัตตา  ชื่นจิตต์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนิตศักดิ์  จันทรคันธพงศ์
2. เด็กหญิงวารินญา  ยุทธกาจ
 
1. นายธีระพันธ์  นาคายน
2. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุพรรษา  รักณรงค์
 
1. นายธีระพันธ์  นาคายน
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญญรัตน์  อ่วมอนงค์
 
1. นายธีระพันธ์  นาคายน
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรธวัช  สอดส่อง
2. เด็กชายพีรวุฒิ  วัศราติยานนท์
 
1. นางสาวอรวรรณ  วิภาโตทัย
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.67 เงิน 4 1. นางสาวพันสิรา  ฉิมพิบูลย์
2. นางสาววรพรรณ  แสนโท
 
1. นางสาวอรวรรณ  วิภาโตทัย
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงดาราวลี  สวยสด
2. เด็กหญิงนภัสสร  บูรณะศิริ
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นางนาฎณฎา  ชมภูนุช
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐภูมิ  มุ่งเสรี
2. เด็กชายพงษ์ศกร  มณีใจคำ
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาววรรณภรณ์  คล้ายมั่ง
2. นางสาววัลภา  ภู่สืบ
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71.33 เงิน 10 1. นายจิรพัฒน์  คำปล้อง
2. นางสาวอิสริยาภรณ์  ตรีเวก
 
1. นางสาวอรวรรณ  วิภาโตทัย
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นางสาวประกายดาว  สุริยะ
2. นางสาวอนันตญา  ขุนเทพ
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
 
63 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74.68 เงิน ชนะเลิศ 1. นายณฐภัทร  อุทะนุต
 
1. นางเสาวนีย์  เปรมดิลกรัตน์
 
64 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ราชญาณ
2. เด็กชายศรัณยู  ธนะดำรงชัยพร
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
2. นางจารุวรรณ  ลูกนก
 
65 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรวิชญ์  ฤทธิเดช
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก
 
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุณยธร  ชูรัตน์
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์