สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.99 ทอง 8 1. เด็กหญิงดวงฤดี  อุปรา
 
1. นางสาวอลิสา  โพธิ์ศรีทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.31 ทอง 9 1. นางสาวอิสริยา  สืบอ่อน
 
1. นางสาวอลิสา  โพธิ์ศรีทอง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 10 1. นางสาวภัทรวรรณ  สุพรรณคง
 
1. นางสริญญา  เกตุทัต
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์งาม
2. นางสาวณัฐริกา  ศิลากากิ
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
2. นายสุดใจ   สมผล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โกพล
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมแสน
3. เด็กหญิงวิชญาดา  เพี้ยบุญมาก
 
1. นางละออง  ตันศิริสิทธิกุล
2. นางวิราภรณ์  บริกุล
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิษณุ  โสรา
2. นางสาวศุจินทรา  จันนาค
3. นางสาวไพลิน  เทียมแสน
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล
2. นางละออง  ตันศิริสิทธิกุล