สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงฤดี  อุปรา
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงภานุวรรณ  เอี่ยมศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อุบล
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิตรดา  บุญมี
2. เด็กหญิงมยุรี  ดาลวานี
3. เด็กหญิงหฤทัย  หน่ายเทศ
 
1. นางสาวไซนาบ  สุวามีน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายกรณ์รลักษ์  อภิรมย์
2. เด็กหญิงศิริพร  น้อยประเทศ
 
1. นางสาวอลิสา  โพธิ์ศรีทอง
2. นายณัฐพร  ปุ๋ยรักษา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายวีรชัย  เจียมเจริญ
2. นายหนุ่ย  เมืองทอง
 
1. นายอักษร  บุญชาลี
2. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์งาม
2. เด็กหญิงศิริพร  น้อยประเทศ
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
2. นายสุดใจ  สมผล