สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. นางสาวอดิศา  รุ่งสมัย
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 24 1. นายมนตรี  โพธิ์ทุม
 
1. นางสาวไซนาบ  สุวามีน
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 22 1. นายปวัณ  ปั้นพินิจ
2. นางสาวภัทรวรรณ  สุพรรณคง
3. นางสาวอิสริยา  สิบอ่อน
 
1. นางสาวไซนาบ  สุวามีน
2. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 5 1. เด็กชายธรรมราช  แซ่ซ่ง
2. เด็กชายภูมินทร์  วงพิทักษ์
3. เด็กหญิงรสิกา  ยาคะธรรม
4. เด็กชายวีระพงษ์  อาจกลั่นแก้ว
5. เด็กหญิงสไบทิพย์  ศรีปานาค
 
1. นางสมพิศ  กุศลส่ง
2. นายบุญเชิด  รักษ์สุวรรณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 23 1. นางสาวนัชชา  นาบำรุง
2. นายมนตรี  โพธิ์ทุม
 
1. นางสาวอลิสา  โพธิ์ศรีทอง
2. นายณัฐพร  ปุ๋ยรักษา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงดวงฤดี  อุปรา
 
1. นายสุรพล  อมรพิพัฒน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นางสาวธิติยา  นกขำดี
 
1. นายสุรพล  อมรพิพัฒน์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพิยดา  แซ่ลี้
 
1. นางรุ่งทิวา  อึ้งจุ้ย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 22 1. นางสาวทิพย์สุดา  เขียนเสือ
2. นายปวัณ  ปั้นพินิจ
 
1. นายสุดใจ  สมผล
2. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม