สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 26 1. นางสาวพิจิตตรา  เพ็ชรสอาด
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 18 1. นางสาวประภารัตน์  สิมมา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อุบล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงดวงฤดี  อุปรา
2. เด็กหญิงอดิศา  รุ่งสมัย
 
1. นางวิไล  กุนทีกาญจน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 9 1. นายอำพล  เส็งประเสริฐ
2. นางสาวเกษรา  ถาเป็นบุญ
 
1. นางวิไล  กุนทีกาญจน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 30.25 เข้าร่วม 18 1. นายปวัณ  ปั้นพินิจ
 
1. นางรุ่งทิวา  อึ้งจุ้ย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศุภกร  ดิษยพงศ์
 
1. นางพรรณี  อุณหเลขกะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอัญชลี  เจริญสุข
 
1. นางชุติกาจญจน์  คำปล้อง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงดวงฤดี  อุปรา
2. เด็กหญิงอดิศา  รุ่งสมัย
 
1. นางสาวพิกุล  ยิ่งกำปั่น
2. นางจรรยา  ตั้งตระกูลทรัพย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 15 1. นายภานุพงศ์  กิ่งพรมภู
2. นายรัฐพล  ไชยเลิศ
 
1. นางสาวพิกุล  ยิ่งกำปั่น
2. นางจรรยา  ตั้งตระกูลทรัพย์