สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. นางสาวอดิศา  รุ่งสมัย
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 26 1. นางสาวพิจิตตรา  เพ็ชรสอาด
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงฤดี  อุปรา
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 24 1. นายมนตรี  โพธิ์ทุม
 
1. นางสาวไซนาบ  สุวามีน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงภานุวรรณ  เอี่ยมศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อุบล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 18 1. นางสาวประภารัตน์  สิมมา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อุบล
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิตรดา  บุญมี
2. เด็กหญิงมยุรี  ดาลวานี
3. เด็กหญิงหฤทัย  หน่ายเทศ
 
1. นางสาวไซนาบ  สุวามีน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 22 1. นายปวัณ  ปั้นพินิจ
2. นางสาวภัทรวรรณ  สุพรรณคง
3. นางสาวอิสริยา  สิบอ่อน
 
1. นางสาวไซนาบ  สุวามีน
2. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงดวงฤดี  อุปรา
2. เด็กหญิงอดิศา  รุ่งสมัย
 
1. นางวิไล  กุนทีกาญจน์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 9 1. นายอำพล  เส็งประเสริฐ
2. นางสาวเกษรา  ถาเป็นบุญ
 
1. นางวิไล  กุนทีกาญจน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 5 1. เด็กชายธรรมราช  แซ่ซ่ง
2. เด็กชายภูมินทร์  วงพิทักษ์
3. เด็กหญิงรสิกา  ยาคะธรรม
4. เด็กชายวีระพงษ์  อาจกลั่นแก้ว
5. เด็กหญิงสไบทิพย์  ศรีปานาค
 
1. นางสมพิศ  กุศลส่ง
2. นายบุญเชิด  รักษ์สุวรรณ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.99 ทอง 8 1. เด็กหญิงดวงฤดี  อุปรา
 
1. นางสาวอลิสา  โพธิ์ศรีทอง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.31 ทอง 9 1. นางสาวอิสริยา  สืบอ่อน
 
1. นางสาวอลิสา  โพธิ์ศรีทอง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายกรณ์รลักษ์  อภิรมย์
2. เด็กหญิงศิริพร  น้อยประเทศ
 
1. นางสาวอลิสา  โพธิ์ศรีทอง
2. นายณัฐพร  ปุ๋ยรักษา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 23 1. นางสาวนัชชา  นาบำรุง
2. นายมนตรี  โพธิ์ทุม
 
1. นางสาวอลิสา  โพธิ์ศรีทอง
2. นายณัฐพร  ปุ๋ยรักษา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงดวงฤดี  อุปรา
 
1. นายสุรพล  อมรพิพัฒน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นางสาวธิติยา  นกขำดี
 
1. นายสุรพล  อมรพิพัฒน์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 30.25 เข้าร่วม 18 1. นายปวัณ  ปั้นพินิจ
 
1. นางรุ่งทิวา  อึ้งจุ้ย
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศุภกร  ดิษยพงศ์
 
1. นางพรรณี  อุณหเลขกะ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอัญชลี  เจริญสุข
 
1. นางชุติกาจญจน์  คำปล้อง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพิยดา  แซ่ลี้
 
1. นางรุ่งทิวา  อึ้งจุ้ย
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 10 1. นางสาวภัทรวรรณ  สุพรรณคง
 
1. นางสริญญา  เกตุทัต
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศิครินทร์  ลิขิตศิริทรัพย์
 
1. นายสงวน  โขงรัตน์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงดวงฤดี  อุปรา
2. เด็กหญิงอดิศา  รุ่งสมัย
 
1. นางสาวพิกุล  ยิ่งกำปั่น
2. นางจรรยา  ตั้งตระกูลทรัพย์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 15 1. นายภานุพงศ์  กิ่งพรมภู
2. นายรัฐพล  ไชยเลิศ
 
1. นางสาวพิกุล  ยิ่งกำปั่น
2. นางจรรยา  ตั้งตระกูลทรัพย์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์งาม
2. นางสาวณัฐริกา  ศิลากากิ
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
2. นายสุดใจ   สมผล
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายวีรชัย  เจียมเจริญ
2. นายหนุ่ย  เมืองทอง
 
1. นายอักษร  บุญชาลี
2. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์งาม
2. เด็กหญิงศิริพร  น้อยประเทศ
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
2. นายสุดใจ  สมผล
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 22 1. นางสาวทิพย์สุดา  เขียนเสือ
2. นายปวัณ  ปั้นพินิจ
 
1. นายสุดใจ  สมผล
2. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โกพล
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมแสน
3. เด็กหญิงวิชญาดา  เพี้ยบุญมาก
 
1. นางละออง  ตันศิริสิทธิกุล
2. นางวิราภรณ์  บริกุล
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิษณุ  โสรา
2. นางสาวศุจินทรา  จันนาค
3. นางสาวไพลิน  เทียมแสน
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล
2. นางละออง  ตันศิริสิทธิกุล