สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรวิภา  แก้วกาหลง
2. นางสาวกุลณัฐ  ชาวนา
3. นางสาวจรัสศรี  ตาทิพย์
4. นายณัฐกานต์  สังขดี
5. นายนนทกร  หมอยาดี
 
1. พระวิทยา  ญาณเวที
2. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคณิศร  ม่านแดง
2. เด็กหญิงญาดา  บุญมา
3. นายณัฐกานต์  สังขดี
4. นายธนวันต์  แสงพิทักษ์
5. นางสาวธิดาพร  พิศวงษ์
6. นายนนทกร  หมอยาดี
7. เด็กหญิงพรพิมล  พลโยธา
8. นางสาวพัชรพร  สืบนุสนธิ์
9. นายวรกิจ  แสนภูวา
10. เด็กหญิงวรรณิกา  ทามา
11. นายวัชระ  คำมิ่ง
12. เด็กชายวิทวัส  พิริยะเมธี
13. เด็กชายวีรยุทธ  พาชอบ
14. เด็กหญิงสมใจ  ศิริบูรณ์
15. เด็กหญิงสาวินี  แก้วฝ่ายนอก
16. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วคำ
17. นางสาวสโรชา  แก้วคำ
18. เด็กหญิงอัจฉรา  ภูมิสถาน
19. เด็กหญิงอุบลรัตน์  แก่นตัก
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วสังข์
 
1. พระวิทยา  ญาณเวที
2. นายตฤณเศรษฐ์  วาสนกมล
3. นางผ่องศรี  แช่มปรีชา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายธนบดี  แววเล็ก
2. เด็กหญิงเกสร  ใจงาม
 
1. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรภัทร  เกิดมณี
2. นางสาวอุไรพร  ชัยชำนาญ
 
1. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิทวัส  พิริยะเมธี
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร  หล่อทอง
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม