สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พิมพ์แดง
2. เด็กหญิงวรรณิกา  ทามา
3. เด็กชายวิทวัส  พิริยะเมธี
 
1. นางสาวอภิญญา  นาคโสภณ
2. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายนนทกร  หมอยาดี
2. นางสาวพัชรพร  สืบนุสนธิ์
3. นางสาวรัตนา  ศรีสันต์
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นายตฤณเศรษฐ์  วาสนกมล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 61.34 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไวมล
2. เด็กหญิงฐิติมา  เวียงอินทร์
3. เด็กหญิงประภาพร  ดวงเดือน
4. เด็กหญิงปานชีวา  วัฒนวงศ์วิบูลย์
5. เด็กหญิงปิยธิดา  นะรานรัมย์
 
1. นางสุธีกานต์  ทัพนาค
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรัชดากร  พระราช
2. เด็กชายสหรัฐ  วรรณรักษา
3. เด็กหญิงสิริภา  พบบ่อเงิน
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นายปิยปราชญ์   โชติวรเชษฎฐ์